Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2018

Uppläsning

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över varje år och just nu pågår arbetet med att ta fram den tidtabell som börjar gälla i december 2017. I februari skickas en remiss ut till länets kommuner och funktionshindersorganisationer som har en chans att tycka till.

Planeringen av 2018 års tidtabeller för kollektivtrafiken i Stockholms län består av flera parallella processer.

Bussar, tunnelbana, lokalbanor och sjötrafik

I mitten av februari skickas en remiss till de 26 kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehåller en bruttolista med tänkbara tidtabellsförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik. I dokumentet finns även information om den ansökan om tåglägen för pendeltågstrafiken som landstingets trafikförvaltning skickar till Trafikverket.

Förslagen i remissdokumentet innehåller bland annat förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget. Förslagen bygger bland annat på:

 • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

När dokumentet sammanställdes i februari 2017 fanns det inte möjlighet att ta hänsyn till detaljplaneringen av pendeltågstrafiken eftersom den inte var färdig vid det tillfället. I vissa delar av länet har också trafikutövarna, till exempel bussentreprenörer, möjlighet att genomföra förändringar vid andra tillfällen än vid ordinarie tidtabellsskifte i december. Ytterligare förslag om förändringar kan alltså tillkomma och därför kan det bli aktuellt med en ny remiss som i så fall skickas ut till länets kommuner och funktionshindersorganisationer under våren.

Sista datum att lämna synpunkter

12 maj är sista datum för remissinstanserna att lämna synpunkter på de trafikförändringar som beskrivits i bruttolistan. Under våren gör trafikförvaltningen och trafikutövarna ytterligare utredningar av förslagen. Det arbetet innebär bland annat att det görs fördjupade analyser av och prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar görs även samhällsekonomiska analyser. Med hänsyn till landstingets ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.

Under vår, sommar och tidig höst görs en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter. I september beslutar trafikförvaltningen om vilka förändringar som ska genomföras.

I oktober är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller då information om vilka förändringar som kommer att genomföras. Dokumentet presenteras som ett informationsärende till trafiknämnden och skickas till remissinstanserna.

Den 10 december 2017 börjar de nya tidtabellerna att gälla.

Tidslinje för planeringen av tidtabeller

Klicka på bilden ovan för högupplöst bild (öppnas i nytt fönster)

Pendeltågen

På uppdrag av trafiknämnden har trafikförvaltningen tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län och Mälab (som ansvarar för regionaltågstrafiken i Mälardalen) utrett regionaltågs- och pendeltågstrafiken i Mälardalen. Det resulterade i ett förslag på planeringsramverk för pendeltågstrafiken, som 2015 skickades på remiss till berörda kommuner.

I november 2016 klubbade trafiknämnden igenom det ramverk som styr planeringen av pendeltågstrafiken. Planeringsramverket gäller från och med december 2017 då SL:s pendeltåg börjar trafikera den nya pendeltågstunneln under Stockholm city (Citybanan). Målen som beskrivs i planeringsramverket är:

 • Att trafiken ska ge korta restider
 • Att trafiken ska vara robust
 • Att trafiken ger ett effektivt resursutnyttjande
 • Att trängseln hålls på en acceptabel nivå

Dessutom ska trafiken följa de regionala utvecklingsplanerna för Stockholmsregionen. Ramarna för pendeltågsplaneringen möjliggör bland annat snabbpendeltåg som ett av sätten att uppnå målen.

I planeringen av pendeltågstrafiken har trafikförvaltningen tagit hänsyn till:

 • Förutsättningarna som getts av Trafikverket.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Planeringsramverket för pendeltågstrafiken.
 • Synpunkter och önskemål som framkommit i trafikförvaltningens dialog med kommunerna.


Tidslinje för planeringen av tidtabeller för pendeltågstrafiken

Klicka på bilden ovan för högupplöst bild (öppnas i nytt fönster)

Februari-april

Trafikförvaltningen ansöker hos Trafikverket om tåglägen för pendeltågstrafiken. Tåglägena beskriver i detalj var varje tåg på spåren ska befinna sig vid en viss tidpunkt. Pendeltågen kör på samma spår som fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Eftersom det är många tåg från olika operatörer som ska samsas på spåren kan det uppstå konflikter där flera önskar samma tåglägen. Trafikverket ansvarar för att lösa eventuella sådana konflikter, i dialog med trafikoperatörerna.

September

22 september fattar Trafikverket ett slutgiltigt beslut om tåglägena för hela Sverige. Eftersom tågtrafiken inom Europa måste samordnas byter alla länder tidtabell för tågtrafiken samtidigt. 2017 sker det den 10 december och då börjar tidtabellerna för 2018 att gälla.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik