Framtidens kollektivtrafik

Uppläsning

Stockholm växer kraftigt och kollektivtrafiken måste hänga med. De senaste åren har befolkningen ökat med omkring 40 000 invånare per år. Det innebär en ökad belastning på alla trafiksystem i länet. Redan nu är det trångt på vägar och spår, speciellt i Stockholms centrala delar. Trafikförvaltningens långsiktiga planeringsarbete visar vägen för verksamheten och vilka mål vi ska styra mot.

År 2050 beräknas antalet invånare i stockholmsregionen vara 3,4 miljoner.

Kollektivtrafikens utmaning

År 2050 beräknas antalet invånare i stockholmsregionen vara 3,4 miljoner. Siffran kan jämföras med år 2015 då antalet invånare var 2,2 miljoner. Att kollektivtrafiken utvecklas i takt med befolkningsökningen är därför avgörande. När Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg för att miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor ska kunna erbjudas även framöver.

Skiss som visar befolkningsutvecklingen 2015-2050

Miljardinvesteringar varje år

För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Stockholms läns landsting, med bidrag från stat och kommuner, miljardinvesteringar varje år. Exempel på projekt som

  • Upprustningen av Röda linjen
  • Upprustningen av Roslagsbanan
  • Tunnelbanans utbyggnad
  • Ombyggnaden av Slussen

Aktuella projekt på sll.se

Upprustning av kollektivtrafiksystemet

Stora delar av SL:s trafiksystem är mer än 50 år gamla. Det finns ett stort behov av att rusta upp och modernisera många delar av systemen. På Grön linje till exempel har vi de senaste åren rustat upp Hagsätra- och Farstagrenen. Saltsjöbanan rustas och moderniseras. Nya moderna bussterminaler har byggts i Jakobsberg och Täby Centrum och Röda linjen får så småningom ett nytt signalsystem samt nya tåg. 

Landstingets del i Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en förhandlingsprocess och en organisation som är tilllsatt av regeringen. Målet med Sverigeförhandlingen är att fatta beslut om prioriteringar av infrastruktursatsningar och hur de ska finasieras.

Förhandlingsfasen beräknas vara klar hösten 2017. Regeringen tar beslut under våren 2018.

Sverigeförhandlingen på sll.se

Strategiskt ramverk

Regionala utvecklingsplanen (RUFS)

RUFS är den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län och innehåller en övergripande inriktning. Planen har tagits fram av Stockholms läns landsting i samverkan med bland annat länets kommuner. Planen anger mål för hur regionen ska utvecklas på lång sikt.
RUFS

Regionala trafikförsörjningsprogrammet

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Långsiktig hållbarhet är ett ledord i programmet och ett av målen är att öka kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen.

Det nya programmet antogs av landstingsfullmäktige den 17 oktober 2017.
Regionala trafikförsörjningsprogrammet på sll.se

Strategier för kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen har sex strategier för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län:

Trafikstrategi

Trafikförvaltningens trafikstrategi syftar till att beskriva övergripande principer för planering och samverkan samt avvägningar kring utbud och efterfrågan i ett "hela resan"-perspektiv. Strategin ger vägledning i arbetet med att uppnå
regionens övergripande mål för kollektivtrafiken om attraktiva resor, en tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg hälso- och miljöpåverkan.

Affärsstrategi

Affärsstrategin ska stödja trafikförvaltningen vid utformning av alla affärer. Affärsstrategin ska säkerställa att det finns en röd tråd från planering av affärerna till hur de konstrueras, genomförs och följs upp ur ett strategiskt perspektiv.

Infrastrukturstrategi

Infrastrukturstrategin anger de övergripande principer som ska tillämpas när trafikförvaltningen vidmakthåller och utvecklar infrastrukturen. Dessa principer skapar förutsättningar för att nå de övergripande målen för kollektivtrafiken om attraktiva resor, en tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg hälso- och miljöpåverkan.

Strategi för hållbar utveckling

Trafiknämndens strategi för hållbar utveckling beskriver övergripande principer för de vägval som behöver göras i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken mot de hållbarhetsmål som anges i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Stockholms läns landstings (SLL) övriga policier och måldokument.

Kommunikationsstrategi

Trafikförvaltningens externa och interna kommunikation ska bidra till att de övergripande målen för kollektivtrafiken nås och bidra till upplevelsen av att resan är attraktiv och tillgänglig.

Kundservicestrategi

Syftet med kundservicestrategin är att vägleda trafikförvaltningen till att varaoch förbli en kunddriven organisation. Kundservicestrategin tar sikte på att öka
kundorienteringen i den regionala kollektivtrafiken där totalt cirka 15 000 personer arbetar hos trafikförvaltningen och dess entreprenörer. Förhållningssättet "resenären i fokus" ska genomsyra hela verksamheten. Kundservicestrategin blir därför ett viktigt verktyg för att nå dessa mål.
Alla strategier 

Riktlinjer för tillgänglighet och planering

Bland riktlinjerna för planering och tillgänglighet för kollektivtrafiken finns de tre styrande dokumenten RiPlan, RiBuss och RiTill. Dessa anger konkreta krav och råd till såväl trafikförvaltningens verksamhet som till våra samarbetsaktörer.
Kollektivtrafik för alla 

Vi är många som samarbetar

Länets kommuner är viktiga samarbetsparter för Stockholms läns landsting. Tillsammans med kommunerna planeras allt från stora infrastrukturprojekt, exempelvis tunnelbanans utbyggnad och Citybanan, till dragningar av busslinjer och placering av nya hållplatser och stationer. Andra samarbetsparter och intressentgrupper är till exempel:

  • Trafikverket
  • Polisen
  • näringsliv
  • skolor
  • universitet

Samverkan mellan olika aktörer som arbetar och bygger i stadens infrastruktur, är viktig. Landstinget har daglig kontakt med aktörer som påverkar kollektivtrafikens miljöer.
Externa aktörer och exploatörer

Trafiksatsning Stockholm

Det är samlingsbegreppet för de gemensamma satsningar som Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet nu genomför. Syftet med Trafiksatsning Stockholm är att ge bättre förbindelser och ökad framkomlighet i stockholmsregionen oavsett trafikslag. Cirka 112 miljarder satsas fram till 2025 varav hälften av pengarna går till en förbättrad kollektivtrafik.
Trafiksatsning Stockholms webbplats

Resvaneundersökningen

Under hösten 2015 genomförde Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Trafikverket en stor undersökning för att få veta mer om länsinvånarnas resvanor i vardagen. Syftet var att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt. Nu är resultatet av undersökningen klart.
Mer om resvaneundersökningen