Hållbar utveckling i kollektivtrafiken

Uppläsning

Hållbar utveckling är en prioriterad del i kollektivtrafikens vision och mål. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Attraktiva, tillgängliga och effektiva resor sätter ramarna för kollektivtrafikens utveckling.

Program för trafikförsörjning är basen

Kollektivtrafikens verksamhet styrs av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller tre övergripande mål som sträcker sig fram till 2030:

  • Attraktiva resor
  • Tillgänglig och sammanhållen region
  • Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan.

Centrala hållbarhetsfrågor

För att arbetet med hållbar utveckling ska få bäst effekt fokuserar landstingets trafikförvaltning på följande frågor:

Attraktiva resor

Ju fler som åker med SL-trafiken i stället för med egen bil, desto mindre lokal miljöpåverkan, buller och trängsel.

Resor för alla

Oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund ska ska trafiken vara tillgänglig, säker och trygg.

Tung kravställare

Som upphandlare av kollektivtrafik påverkar landstinget sina leverantörer och entreprenörer i positiv riktning, både genom att ställa olika hållbarhetskrav och följa upp dem.

Utsläpp till luft

SL:s spårtrafik drivs till 100 procent med el från förnybara källor såsom vatten- och vindkraft och busstrafiken drivs till drygt 99 procent av förnybara drivmedel. Trafikförvaltningens mål är att helt sluta använda fossila bränslen till år 2030. 

Buller

Trafikförvaltningen arbetar systematiskt med att förebygga och minska buller i spår- och busstrafiken, samt vid spårarbeten, utbyggnader och depåverksamheter. Vid upphandlingar av nya fordon ställs också krav vad gäller bullernivåer.

Energikrävande verksamhet

Landstinget använder stora mängder energi för att driva kollektivtrafiken. Det är viktigt att hushålla med energin för att det innebär både lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Trafikförvaltningen kan göra stor skillnad genom att ställa krav och miljöanpassa fordon och fartyg som kör i kollektivtrafiken

Global Compact

Kollektivtrafiken följer FN-initiativet Global Compacts internationella regler kring:

  • mänskliga rättigheter
  • arbetsrättsliga frågor
  • miljö
  • korruption.

Trafikförvaltningens senaste hållbarhetsredovisning avser år 2016. Rapporten, som blev klar i juli 2017, följer Global Compacts principer för hållbarhetsredovisning.

Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2016

Läs mer om Global Compact

Bättre bränsle, renare luft och mindre svall i skärgården

Sjötrafikens tre viktigaste hållbarhetsfrågor är att;

  • minska användningen av fossila bränslen,
  • minska utsläppen i luften och till sist,
  • minimera vågsvall som kan göra skada i omgivningen.

Waxholmsbolaget bär ett stort ansvar för skärgårdsmiljön, men också styrkan och möjligheten att leda och driva miljöanpassningen framåt. Sedan 15 år har fokus varit på miljöfrågor vilket har öppnat upp möjligheter att testa, utforska och investera i ny teknologi, alternativa bränslen och körteknik. Dels för att förbättra den egna verksamheten, men också för att inspirera och utmana underleverantörer och samarbetspartners till att göra det samma.