Saltsjöbanan rustas upp

2015 till 2021 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan som medför högre säkerhet och bättre tillgänglighet, ett modernare resande och efter 2021 tätare trafik.

Detta gör vi

2015-2018 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan. I SL:s arbeten ingår bland annat bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning, nytt ATC som är ett säkerhetssystem som minskar risken för olyckor. Efter 2021 ska det bli möjligt med tätare avgångar.

Syfte

Vissa delar av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd och är i behov av renovering och modernisering för att möta behovet inom den framtida kollektivtrafiken. Upprustningen ger högre säkerhet, bättre tillgänglighet, minskat buller och på sikt möjliggörs också ökad turtäthet.

Vem påverkas och tidsplan

För att kunna utföra de åtgärder som behövs stängs Saltsjöbanan av för trafik under tio veckor somrarna 2015, 2016 och 2017. Under denna period ersätts tågtrafiken med bussar. Efter 2021 ska dubbla spår göra det möjligt för tätare tidtabell.

Sommaren 2015 påbörjades arbetet med upprustningen bland annat med nya teknikhus, delar av banan fick bullerdämpande åtgärder, nya kontaktledningsfundament för kraftförsörjning borrades på plats. Under tio veckor somrarna 2015, 2016 och 2017 kommer Saltsjöbanan att vara avstängd för trafik.

Senaste nytt från Saltsjöbanan

Sträckningskarta Saltsjöbanan 2014.

Sträckningskarta Saltsjöbanan 2014.

Planerad upprustning

Saltsjöbanan är en knappt 2 mil lång järnvägssträcka i stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Nu planeras en allmän upprustning av banan.

Vi planerar en upprustning för att i framtiden möjliggöra för 12-minuterstrafik till alla stationer, enligt nuvarande plan kan detta bli möjligt 2021.

Illustrationen nedan visar arbeten som ska göras under perioden 2015-2018 samt dubbla spår i Fisksätra och Tattby 2021.

Översikt över upprustningen av Saltsjöbanan

Översikt över upprustningen av Saltsjöbanan.

Nya mötesstationer i Fisksätra och Tattby

Fisksätra

Ny mötesstation planeras i Fisksätra för att kunna ha tätare trafik 2021.

Tattby station. Foto: Gustaf Waesterberg

Även Tattby kommer att få en mötesstation för att möjliggöra tätare trafik i framtiden.

Utbyggnad av depå för fler vagnar

Ytterliggare 14 vagnar ska få plats i Neglingedepån. Därför byggs denna ut med fler spår. 

Neglinge depå.

Nya uppställningsspår behövs på depån i Neglinge för ytterligare 14 tågvagnar.

Ökad säkerhet med ATC

ATC står för Automatic train control och är ett nytt säkerhetssystem som minskar risken för olyckor som orsakas av handhavandefel från lokförare. Systemet övervakar att hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar en stoppsignal. Införandet av ATC på Saltsjöbanan kommer att vara klart 2018.

Tillgänglighetsanpassningar

Målet för tillfänglighetsarbetet är att SL:s allmänna kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten på Saltsjöbanan är generellt dålig. Det behöver göras åtgärder på i princip alla stationerna.

Under de närmaste åren kommer det i första hand att genomföras enklare åtgärder. De områden på Saltsjöbanan som kommer att åtgärdas är nivåskillnader, kontrast- och varningsmarkeringar, skyltning och ljudmiljö, bristande eller bländande belysning, balansstöd (ledstänger) och fast inredning (t ex att papperskorgar inte ska placeras i ledstråk).

Översyn av banan

En allmän översyn kommer också att göras av banan, vilket omfattar tunnlar, broar, el- och signalsystemen.

Nya teknikhus

Vi bygger fem nya teknikhus för kraftförsörjning till tågdriften. Husen byggs i Henriksdal, Saltsjö- Järla, Saltsjö-Duvnäs, Östervik och Igelboda. I Igelboda lyfte vi ett färdigt hus på drygt 30 kvadratmeter på plats intill järnvägen.

Med nya teknikhus förbättras kraftförsörjningen till tågdriften och detta gör att tågtrafiken blir säkrare och stabilare. När en ny kommunikationskanal anläggs mellan teknikhusen säkerställs kommunikationen mellan husen för bättre tågdrift.

Teknikhusen i Saltsjö-Järla, Saltsjö-Duvnäs och Östervik färdigställs sommaren 2016. Husen i Henriksdal och Igelboda blir klara sommaren 2017.

Ingen trafik påverkas av arbetet. En stor del av arbetet sker inomhus och därför påverkas inte omgivningen av åtgärderna.

Preliminär tidplan för Saltsjöbanans upprustning

Projektet omfattar många olika delprojekt, däribland många tekniska detaljer för en säker drift av banan. En stor del av arbetena genomförs under sommaravstängningarna somrarna 2015, 2016 och 2017. Arbeten som kan pågå utan att störa trafiken kan även pågå under resten av året. De planerade mötesspåren i Fisksätra och Tattby är planerade till 2021.

Preliminär tidplan för Saltsjöbanans upprustning.

Preliminär tidplan för Saltsjöbanans upprustning.

Ersättningstrafik 2015-2017

Projektet har tagit fram en effektiv tidplan för att snabbt kunna genomföra upprustningsåtgärderna. Merparten av upprustningen planeras till 2015-2018.

Samtliga trafikstörande arbeten koncentreras till sommaravstängningar under 10 veckor (veckorna 24-33) åren 2015, 2016 och 2017. Under den tiden kommer ersättningsbussar att ersätta tågtrafiken.

Tillfällig slutstation i Henriksdal

Under tiden som Slussen byggs om blir Saltsjöbanans slutstation Henriksdal med ersättningsbussar vidare till Slussen. Tiden för Slussens ombyggnad är planerad till 2016-2021, men tidplanen kan fastställas först när alla tillstånd för Slussen finns på plats.

Läs mer om trafiklösningar under Slussens ombyggnad

Den nya busshållplatsen ska anläggas parallellt med perrongen vid Henriksdals station. Stockholm Stads byggentreprenör Frijo fick under januari 2015 klartecken att påbörja arbetet. Projekt Slussen planerar att sätta igång anläggningsarbetena för bussrampen måndagen den 26 januari. Tågtrafiken påverkas inte av dessa förberedande arbeten och Saltsjöbanan går som vanligt ända till Slussen, hela 2015.

Under de åren Henriksdal fungerar som slutstation kommer bussarna från Slussen att svänga till vänster in på Kvarnholmsvägen och därefter till höger upp på en nybyggd ramp till stationen. Till följd av denna lösning byggs också en ny cirkulationsplats på Kvarnholmsvägen. Bussarna mot Slussen kör från stationen i en särskild påfartsfil som mynnar ut på Värmdövägen mot Danviksbron och använder kollektivtrafikfälten hela vägen in till Slussen med nya av- och påstigningsplatser.

Henriksdal temporär permanent lösning ca 2015-2021

För att bytet mellan Saltsjöbanan och matarbussarna ska gå så smidigt som möjigt byggs en ny hållplats för bussarna, som kommer stanna öster om Saltsjöbanan med direktpåfart på Värmdöleden. Illustration: WSP

Henriksdals station sommaren 2014.

Matarbussarna kommer att gå på området till vänster i bild för snabba och smidiga byten Saltsjöbana-buss.

Fakta

  • Merparten av upprustningen planeras att göras under åren 2015-2018
  • Dubbelspår för ökad turtäthet genomförs efter 2018 och blir möjligt först efter 2021.
  • Saltsjöbanan är en normalspårig järnväg som öppnade 1 juli 1893
  • 19 200 resenärer åker i snitt per dygn (2012)
  • Slussen, Igelboda (där bytet från Solsidan sker) och Fisksätra är de största stationerna
  • Sträckan Slussen-Saltsjöbaden är 15,6 km, sträckan Igelboda-Solsidan är 3,0 km.
  • Saltsjöbanan trafikeras av modifierade tunnelbanetåg, motorvagnar av typ C10 och släpvagnar av typ C11.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!