Saltsjöbanan rustas upp

2015 till 2021 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan som medför högre säkerhet och bättre tillgänglighet, ett modernare resande och efter 2021 tätare trafik.

Detta gör vi

2015-2018 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan. I SL:s arbeten ingår bland annat bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning, nytt ATC som är ett säkerhetssystem som minskar risken för olyckor. Efter 2021 ska det bli möjligt med tätare avgångar.

Syfte

Vissa delar av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd och är i behov av renovering och modernisering för att möta behovet inom den framtida kollektivtrafiken. Upprustningen ger högre säkerhet, bättre tillgänglighet, minskat buller och på sikt möjliggörs också ökad turtäthet.

Vem påverkas och tidsplan

För att kunna utföra de åtgärder som behövs stängs Saltsjöbanan av för trafik under tio veckor somrarna 2015, 2016 och 2017. Under avstängningarna ersätts tågtrafiken med bussar. Efter 2021 ska dubbla spår göra det möjligt för tätare avgångar.

Sommaren 2015 påbörjade vi arbetet med upprustningen av Saltsjöbanan med bland annat nya teknikhus, bullerdämpande åtgärder och  nya kontaktledningsfundament för kraftförsörjning borrades på vissa sträckor. Under tio veckor somrarna 2015, 2016 och 2017 kommer Saltsjöbanan att vara avstängd för trafik.

Sträckningskarta Saltsjöbanan 2014.

Sträckningskarta Saltsjöbanan 2014.

Planerad upprustning

Saltsjöbanan är en knappt 2 mil lång järnvägssträcka i stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat sin tekniska eller ekonomiska livslängden. Nu genomförs en allmän upprustning av banan.

Vi rustar upp för att i framtiden möjliggöra för 12-minuterstrafik till alla stationer, enligt nuvarande plan kan detta bli möjligt 2021.

Illustrationen nedan visar arbeten som görs under perioden 2015-2018 samt dubbla spår i Fisksätra och Tattby 2021.

Översikt över upprustningen av Saltsjöbanan

 

Nya mötesstationer i Fisksätra och Tattby

Fisksätra

Ny mötesstation planeras i Fisksätra för att kunna ha tätare trafik 2021.

Tattby station. Foto: Gustaf Waesterberg

Även Tattby kommer att få en mötesstation för att möjliggöra tätare trafik i framtiden.

Utbyggd depå för fler vagnar

Ytterliggare 14 vagnar ska få plats i Neglingedepån. Därför byggs denna ut med fler uppställningsspår.

Neglinge depå.

Ökad säkerhet med ATC

ATC står för Automatic train control och är ett säkerhetssystem som minskar risken för olyckor som orsakas av handhavandefel från lokförare. Systemet övervakar att hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar en stoppsignal. Införandet av ATC på Saltsjöbanan kommer att vara klart 2018.

Tillgänglighetsanpassningar

Målet för tillfänglighetsarbetet är att SL:s kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten på Saltsjöbanan är generellt dålig och åtgärder behövs på i princip alla stationerna.

Det handlar om att åtgärda nivåskillnader, implementerakontrast- och varningsmarkeringar, förbättra skyltning och ljudmiljö, belysning, installera ledstänger där de behövs samt se till att fast inredning somt ex att papperskorgar inte placeras idär de är i vägen för resenärer.

Översyn av banan

En allmän översyn kommer också att göras av banan, vilket omfattar tunnlar, broar, el- och signalsystemen.

Nya teknikhus

Vi bygger fem nya teknikhus för kraftförsörjning till tågdriften. Husen byggs i Henriksdal, Saltsjö-Järla, Saltsjö-Duvnäs, Östervik och Igelboda.

Med nya teknikhus förbättras kraftförsörjningen till tågdriften och detta gör att tågtrafiken blir säkrare och stabilare.

Teknikhusen i Saltsjö-Järla, Saltsjö-Duvnäs och Östervik färdigställs sommaren 2016. Husen i Henriksdal och Igelboda blir klara sommaren 2017.

Tidplan för Saltsjöbanans upprustning

Projektet har tagit fram en effektiv tidplan för att snabbt kunna genomföra upprustningsåtgärderna. Merparten av upprustningen planeras till 2015-2018.

Samtliga trafikstörande arbeten koncentreras till sommaravstängningar 2015- 2017. Under den tiden kommer bussar att ersätta tågtrafiken. Arbeten som kan pågå utan att störa trafiken kan även pågå under resten av året. Mötesspåren i Fisksätra och Tattby är planerade att byggas 2021.

Preliminär tidplan för Saltsjöbanans upprustning.

Tidplan för Saltsjöbanans upprustning.

Tillfällig slutstation i Henriksdal

Under tiden som Slussen byggs om blir Saltsjöbanans slutstation Henriksdal och ersättningsbussar tar resenärerna vidare till Slussen under tiden Slussen färdigställs (planerat till 2025).

Läs mer om trafiklösningar under Slussens ombyggnad

Under de åren Henriksdal fungerar som slutstation kommer bussarna från Slussen att svänga till vänster in på Kvarnholmsvägen och därefter till höger upp på en nybyggd ramp till stationen. Bussarna mot Slussen kör från stationen i en särskild påfartsfil till Värmdövägen och använder kollektivtrafikfälten hela vägen in till Slussen med nya av- och påstigningsplatser.

Ny busshållplats Henriksdal

 Fakta - Saltsjöbanan

  • Saltsjöbanan är en normalspårig järnväg som öppnade 1 juli 1893
  • 19 200 resenärer åker i snitt per dygn (2012)
  • Slussen, Igelboda (där bytet från Solsidan sker) och Fisksätra är de största stationerna
  • Sträckan Slussen-Saltsjöbaden är 15,6 km, sträckan Igelboda-Solsidan är 3,0 km.
  • Saltsjöbanan trafikeras av modifierade tunnelbanetåg, motorvagnar av typ C10 och släpvagnar av typ C11.
  • Upprustningen: Merparten av upprustningen görs 2015-2018. Dubbelspår för ökad turtäthet blir möjligt först efter 2021
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!