Roslagsbanan

Uppläsning

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker vi Roslagsbanans kapacitet. Vi bygger fler dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd. Vi rustar även upp stationer och befintliga vagnar, köper nya tåg och bygger en ny depå. Den totala budgeten är cirka 9,6 miljarder kronor.

Detta gör vi

Vi bygger totalt 22 km dubbelspår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Vi rustar upp stationer och befintliga vagnar, köper nya fordon och bygger en ny depå.

Syfte

Syftet är att öka kapaciteten samt förbättra säkerheten, tillgängligheten och genomföra bullerskyddsåtgärder. Dubbelspår minskar risken för störningar, vilket ger bättre punktlighet och gör det möjligt att öka turtätheten.

Vem påverkas och tidplan

För att kunna genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas pågå fram till år 2021.

Det här är Roslagsbanan 

Karta hela Roslagsbanan

Karta över Roslagsbanans utbyggnader 2014–2021.

Se förstorad karta 

Den här sidan beskriver hur vi moderniserar, bygger och upprustar Roslagsbanan

Information om kollektivtrafiken, tidtabeller, trafikstörningar och ersättningstrafik

Se SL:s app eller gå in på SL:s hemsida sl.se (välj "Lokalbana").

Direktlänkar: Ersättningstrafiken på Roslagsbanan    Roslagsbanans tidtabell

Tryckta tidtabeller finns även att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Trafikstart på Kårstalinjen

Från och med söndagen den 20 augusti 2017 är trafiken åter igång på Kårstalinjen. Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att Kårstalinjen har dubbelspår på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Avstängningar på Roslagsbanan 2017

Nu tar vi nästa steg mot en modernare Roslagsbana. Dubbla spår minskar risken för störningar och punktligheten blir bättre. I framtiden kompletterar vi även med nya tåg för att öka turtätheten.

 • Österskärslinjen avstängd 23 juni - senast 9 december 
  Under denna period påbörjar vi arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt inleds dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg vid Rydbokrossen. Vi genomför även förberedelser för en ny station som senare ska byggas vid Arninge. Här planeras också för en ny bussterminal. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt. Här bygger vi bygger en planskild korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.  

Roslagsbanan idag

Roslagsbanan har dagligen cirka 50 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 38 stationer. Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker

Utbyggnad och upprustning pågår

För att minska störningskänsligheten och öka punktligheten pågår för närvarande en omfattande utbyggnad med totalt 22 km dubbelspår. Säkerheten förbättras vid plankorsningar och stationer som rustas upp. Åtgärder för bättre bullerskydd sker längs hela banan. Det pågår även arbeten med att öka tillgängligheten för att underlätta för den som reser med rullstol, rullator eller barnvagn.

Fler tåg ger tätare trafik 
Upphandling har skett av nya tåg. Samtidigt har vi startat byggandet av en ny depå för underhåll av de nya fordonen, som ska komplettera de befintliga. Fler tåg innebär att trafiken på Roslagsbanan kan öka och det blir möjligt för merparten av resenärerna att få ökad turtäthet, jämnare punktligare trafik. Då kan fler åka klimatsmart och välja att åka tåg i stället för buss eller bil.

Det här bygger vi 

Leverantörsdag / Suppliers´ Day

2016-11-30 presenterade vi förutsättningarna för några av våra kommande upphandlingar. The prerequisites for some of our coming procurements (pdf)

Sträckan Stockholms östra–Roslags Näsby

Läs mer om sträckan Stockholms östra–Roslags Näsby

Kårstalinjen

Roslags Näsby–Kårsta

Under perioden januari - augusti 2017 har vi genomfört

 • Ombyggnad av Roslags Näsby station (fortsätter även under hösten 2017).
 • 3,5 km dubbelspår på sträckan Roslags Näsby–Tibble–Visinge.

Täby kyrkby–Kragstalund
Tågtrafiken kommer vara avstängd från våren t.o.m. december 2019

 • Andra halvåret 2019 ska vi bygga 2,1 km dubbelspår 

Vi ska  även genomföra:

 • Ombyggnationer vid stationerna Ormsta och Lindholmen
 • Uppgradering av signalsystem och bullerskyddsåtgärder på sträckan Vallentuna–Kårsta

 • Ny depå i Molnby

 • Bulleråtgärder

 Läs mer om Kårstalinjen, sträckan Roslags Näsby–Kårsta

Österskärslinjen

Roslags Näsby–Österskär
Tågtrafiken är avstängd från midsommar - 9 december 2017

Våren 2017 startade arbetena på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg/Rydbokrossen. 

Det här ska vi bygga:

 • Ombyggnad av Hägernäs station
 • 3,2 km dubbelspår Hägernäs–Ullna kvarnväg. Här förbereder vi även för en ny station vid Arninge. Spårarbetena pågår t.o.m. sommaren 2019.
 • Norr om Arninge flyttas enkelspåret till nytt läge närmare Roslagsvägen.
 • Planskild korsning vid Ullna kvarnväg/Rydbokrossen byggs 2018 

Tågtrafiken kommer vara avstängd juni - december 2018.
Under perioden 2018-2019 ska vi genomföra:

 • Ombyggnation av Åkersberga station
 • En planskild korsning vid Båthamnsvägen och Rallarvägen 

Arninge resecentrum innefattar en ny tågstation och en knutpunkt med bussanslutningar. Bygget som är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL beräknas stå klar 2020/20121.

Bullerskyddsåtgärder har tidigare utförts på sträckan Rydbo–Österskär.

 Läs mer om Österskärslinjen, sträckan Roslags Näsby–Österskär

Övriga projekt

I samband med Roslagsbanans ombyggnad genomförs även följande delprojekt: 

Bakgrund

Två förstudier har genomförts. Den ena pekade ut ett antal delsträckor där dubbelspårsutbyggnader kan öka kapaciteten och minska störningskänsligheten. Denna förstudie beslutades i SL:s styrelse i juni 2008. Den andra är från 2010 och avsåg en kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan inklusive dubbelspår.

Se beslut och handlingar, dokumentation om förstudier m.m.

Under våren 2010 fattade SL:s styrelse beslut om att gå vidare med järnvägsplaner för fler dubbelspår. Samtidigt beslutades att studera inköp av nya fordon och att utreda nya depåer. Trafiknämnden har fattat beslut om Roslagsbanans utbyggnad följande datum: 2012-11-13, 2013-03-12 och 2013-04-16.

Dubbelspårsutbyggnaden berör kommunerna Täby, Vallentuna och Österåker. Övriga åtgärder som planskilda korsningar, säkerhets-, signal- och bullerdämpande åtgärder berör också Stockholms stad, Solna och Danderyd.  

Roslagsbanan är idag en av Sveriges modernaste järnvägsanläggningar.

Trots många år på nacken är Roslagsbanan idag en av Sveriges modernaste järnvägar. Banan är sedan 2003 är utrustad med ATC (Automatic Train Control). Det är ett säkerhetssystem som hindrar tågen både att köra mot rött ljus och att köra för fort. Ytterligare ett säkerhetssystem med hinderdetektorer är nu installerat vid flertalet plankorsningar med biltrafik. Detektorerna stoppar tåget automatiskt om en bil fastnat mellan bommarna.

Moderniseringar under 2000-talet

År 2003 var ATC-systemet (Automatic Train Control) fullt utbyggt på hela banan. 2004 rustades sträckan Roslags Näsby–Visinge. 2005 rustades bangården på Stockholms östra samt sträckan fram till Roslagsvägen. 2006 rustades sträckan Visinge–Lindholmen, 2007 sträckan Rydbo–Österskär och 2008 sträckan Galoppfältet–Rydbo samt bron över Åkers kanal. Mellan åren 2008–2010 byggdes dubbelspår på sträckorna Galoppfältet–Viggbyholm och Åkersberga–Åkers Runö samt en ny mötesstation vid Kragstalund.

Modern veteran 130 år

Roslagsbanan varit i drift i drygt 130 år. Roslagsbanan är idag Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär tågtrafik. Roslagsbanans historia börjar år 1885 då sträckan Östra Station–Rimbo öppnades i privat regi av Stockholm–Rimbo Järnväg, SRJ. Invigningen skedde i närvaro av Kung Oscar II.

Läs mer om Roslagsbanans historia

Roslagsbanan - ett riksintresse

Alltsedan 2010 är Roslagsbanan utpekat av Trafikverket som ett riksintresse för kommunikationer. Det innebär att Roslagsbanan skyddas mot åtgärder "som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen" enligt 3 kap 8 § andra stycket miljöbalken

En precisering av vad riksintresset innebär finns nu samlat i ett dokument. Se nedan. Preciseringen har utformats genom ett samarbete med representanter från Trafikverket Region Stockholm, Trafikförvaltningen/SLL (Stockholms läns landsting) och Länsstyrelsen i Stockholm. Här beskrivs bland annat Roslagsbanans funktion och värde, som ska utgöra ett underlag i kommunernas planering och tillståndsprövning. Samtidigt är detta ett underlag för Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter vars prövningar och verksamheter berör Roslagsbanan.

Roslagsbanan – precisering av riksintresse (pdf)

Samråd och utställning/granskning

Syftet med att hålla samråd och genomföra utställningar/granskning är att visa allmänheten vad vi planerar och projekterar i vårt arbete med järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Tekniska lösningar och miljökonsekvenser redovisas och sakägare, myndigheter och andra intressenter får tillfälle att påverka den slutliga utformningen genom att skicka in sina synpunkter.

Fakta om Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från regeringen för att bygga järnväg i Sverige och för att få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. Syftet är att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen som ska komma från staten, berörda kommuner och landsting.

Läs vad Sverigeförhandlingen innebär för Roslagsbanan.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!