Tvärbanan till Kista och Helenelund

Uppläsning

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund. Byggstart planeras under 2018. I december 2016 fastställde landstingsfullmäktige beslutet att genomföra utbyggnaden. En investering på cirka fem miljarder kronor.

Detta gör vi

Vi bygger ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Det är SL genom Stockholms läns landsting som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Trafikstart möjliggörs på sträckan från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats till 2020, till Ursvik 2021 och till Helenelund 2023. Byggandet påbörjas successivt när planer, avtal och upphandlingar för respektive del är färdiga. Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas av bygget.

Beslutat och klart för byggstart

I augusti beslutade trafiknämnden att Kistagrenens utbyggnad ska genomföras. Trafiknämndens besked var viktigt för den fortsatta planeringen av utbyggnaden som snart tar steget in i nästa fas. I december 2016 fastställde landstingsfullmäktige beslutet om en utbyggnad. Därmed är beslutsprocessen avklarad och det är grönt ljus för en byggstart.  

– Kistagrenen befinner sig i slutskedet av det som kallas planeringsfasen. I planeringsfasen tar projektörer fram systemhandlingar som sedan samordnas så att de så småningom går att bygga efter. Det tas fram gestaltningsprogram som visa hur stationer och inramningen av banan ska se ut. Man gör underlag till detaljplaner och lägger upp planer för hur utbyggnaden ska genomföras, säger Gabriella Burel, programledare för program Tvärbanan-Kistagrenen inom trafikförvaltningen.

Läs hela beslutsärendet från trafiknämnden

Beslut från landstingsfullmaktige 13 december 2016 

Kistagrenens linjesträckning

Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

En resa från Ulvsunda till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Visionsresa i 3D-miljö

Häng med på en visionsresa i 3D-verktyget Cityplanner. Här får du en uppfattning om Tvärbanan Kistagrenens utformning och sträckning i verklighetstrogen miljö.

Följ länken för att komma till Cityplanner (nytt fönster öppnas)

Tusentals bostäder planeras längs Kistagrenen

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Och med spårväg går det att skapa tydliga och attraktiva stadsmiljöer. Tvärbanan Kistagrenen genererar ett ökat bostadsbyggande. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. De är av stor betydelse.

Nya boendemiljöer skapar också fler arbetstllfällen och nya arbetsplatser, som butiker, restauranger och serviceinrättningar.

Kartan visar planerade bostäder längs med Tvärbanan Kistagrenen. Underlaget kommer från berörda kommuner. De markerade cirklarna visar på en radie om 500 meter från de planerade hållplatslägena.

Klicka här för att se bilden i större format.

Bromma Blocks och Bromma flygplats

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna. 

 

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen samt längs Kavallerivägen till Rissne centrum. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte tunnelbanans linje mot Hjulsta och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall samt på bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Hanstavägen fram till Kista centrum där en bytespunkt skapas med tunnelbanans linje mot Akalla samt bussar.

Från Kista centrum går spårvagnen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare till Helenelund station där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Ny spårvagnsdepå

För att kunna trafikera Kistagrenen behövs dels nya vagnar, dels en ny spårvagnsdepå för uppställning och underhåll av vagnarna. Det finns en överenskommelse med Sundbybergs kommun om att bygga depån i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

Detta har hänt

  • Arbetet med utbyggnaden av Tvärbanan norrut påbörjades 2001 med ett samråd för Tvärbana Norr. Det vill säga Kistagrenen och Solnagrenen.
  • Under 2010 genomförde landstinget i nära samråd med Stockholms stad, Sundbybergs stad, Sollentuna kommun och andra intressenter, en fördjupad utredning för Kistagrenen.
  • Trafiknämnden beslutade den 30 augusti 2011 att godkänna förslaget till en förstudie för sträckningen Norra Ulvsunda till Helenelunds station.
  • En fördjupning av förstudien godkändes av trafiknämnden i april 2014. Samtidigt återremitterades förslaget till genomförandebeslut. Landstinget fick i uppdrag att återkomma med förslag till en lösning med mindre barriäreffekter samt lägre kostnader.
  • Ett antal studier och utredningar har genomförts och har inarbetats i det förslag som presenteras i samband med att kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna har samråd kring detaljplanerna för Tvärbanans utbyggnad. Samråden sker under våren och hösten 2015.
  • Den 13 december 2016 fattade landstingsfullmäktige beslut om genomförandet av utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund.

Nästa steg

2017 pågår projekteringen. Under denna process tas alla systemlösningar, materialval med mera fram. Då samordnas och granskas också alla tekniska handlingar inklusive ritningar så att de stämmer överens och går att bygga efter. Alla handlingar kallas för systemhandlingar. Efter systemhandlingsskedet kan detaljprojekteringen påbörjas.

Parallellt med detta pågår detaljplanearbetet. Det kommer att slutföras successivt fram till 2019.

Planerad byggstart

Målsättningen är att en byggstart ska kunna ske under 2017/2018. Byggprocessen kan ske parallellt på olika delar av banan och påbörjas successivt när planer, avtal och upphandlingar för respektive del är färdiga.

Planerade trafikstarter

Planerad trafikstart är 2020 till Bromma flygplats, 2021 till Ursvik och 2023 till Helenelund. 

Så kan du påverka

Byggstart för Kistagrenen kräver fastställda detaljplaner. Dessa kommer att upprättas av respektive kommun. Byggprojektet har 11 detaljplaner att förhålla sig till. Under denna process kommer samråd att ske enligt plan- och bygglagen (PBL). Det är under samråden som allmänheten och sakägare har möjlighet att lämna synpunkter.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!