Ökad framkomlighet för stombussar

Uppläsning

Nästan 300 000 resor görs varje dag med stombussarna i Stockholms län. Nu gör vi det enklare för stombussar att komma fram i trafiken vilket kortar restiden för ett stort antal resenärer.

Detta gör vi

I ett samarbete med Trafikverket, Stockholms stad och trafikoperatörerna Arriva och Keolis planerar landstinget åtgärder som kommer att ge många av Stockholms läns invånare en snabbare resa.

Syfte

När bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält förbättras framkomligheten betydligt. Satsningen på stombussarna görs för att skapa en kollektivtrafik som binder samman regionen på ett effektivt sätt.

Vem påverkas och tidplan

En handlingsplan för stombussar 2017-2021 har upprättats. Under 2018 fortsätter arbetet med att förbättra för stombusslinjer i flera av Stockholms kommuner.

Nästan 300 000 resor görs varje dag med stombussarna i Stockholms län. Det är fler än i hela pendeltågssystemet och dubbelt så många som på alla spårvägar och lokalbanor tillsammans. När det är trångt på vägarna drabbas bussarna som har svårt att komma fram. Om bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält kan framkomligheten förbättras betydligt.

Satsning som gör stor skillnad

Stombussarna är de blå bussar som trafikerar ett antal linjer över större avstånd i länet. Stombusstrafiken ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet. En satsning på stombussarna gör skillnad för att skapa en kollektivtrafik som binder samman regionen på ett effektivt sätt.

Stockholm växer och allt fler ska bo, arbeta och verka här. För att skapa en attraktiv storstadsregion behöver vi knyta ihop regionen. En satsning på stombussarna ger stora nyttor, jämförbara med flera av de tunnelbane- och spårvägsprojekt som planeras i länet. Restids- och miljönyttorna ökar över tid samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga.

Samarbeten mellan Trafikverket, berörda kommuner, trafikoperatörer och landstinget kan ge stora förbättringar för stombusstrafiken genom små men väl koordinerade åtgärder.

Du kan läsa mer om satsningen på stombussarna i broschyren här.

Handlingsplan för stombuss 2017-2021

Sedan 2012 har trafikförvaltningen arbetat tillsammans med Stockholms stad med en gemensam handlingsplan för stombussarnas framkomlighet i Stockholm.

Mellan 2012 och 2016 låg fokus på att förbättra framkomligheten i Stockholms innerstad. Nu fortsätter arbetet med 170-linjerna i Järfälla, Danderyd, Sollentuna, Huddinge, Botkyrka, Ekerö och Stockholm.

Först ut är förbättringsåtgärder för linje 178 och 179. Under 2018 kommer arbetet med linje 172 och 173 att påbörjas. Parallellt fortsätter arbetet med att förbättra för innerstadens stombusslinjer.

Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att:

  • Minska restiden
  • Minska körtidsvariationen och öka restidens förutsägbarhet
  • Minska variationen i väntetid vid hållplats genom förbättrad regularitet
  • Öka kollektivtrafikens attraktivitet

Åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas. Data för körtider, trafikståtid (det vill säga stillastående i kö eller vid röd trafiksignal), hållplatstid, regularitet och restideffekter samlas in före och efter genomförda åtgärder för att kunna svara på vilken effekt de ger.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!