Samråd och granskning

Uppläsning

Syftet med samråd och utställning/granskning är att visa hur arbetet med planering och projektering av järnvägsplaner fortskrider. Tekniska lösningar och miljökonsekvenser redovisas och allmänheten får tillfälle att påverka den slutliga planeringen genom att komma med synpunkter.

Utbyggnad T-Centralen – Kungsträdgården

2016-12-29 Järnvägsplan vinner laga kraft

Den järnvägsplan som fastställts av Trafikverket överklagades till regeringen av två fastighetsägare. Överklagandena kunde förskjutit tidplanen men de har återkallats och regeringskansliet har avskrivit ärendet. Spårväg City kan fortsätta arbetet enligt plan med sikte på trafikstart från hållplatsT-Centralen våren 2019. 

2016-10-21 Järnvägsplan fastställd av Trafikverket

Trafikverket har fastställt järnvägsplan för förlängning av spårvagn Linje 7 från Kungsträdgården till T-Centralen. Arbetet kommer utföras i samverkan med Stockholms stads tätskiktsprojekt för att minimera kostnader och störningar i trafiken. 

En järnvägsplan består av många dokument, följ länken för att se det formella beslutet, kungörelse och bilagor. Längre ned finns länk till alla dokument som järnvägsplanen omfattar.

Järnvägsplanen för förlängningen av spårväg Linje 7 från Kungsträdgården till T-Centralen ställdes ut juni-augusti 2014 så att allmänhet, sakägare, organisationer och myndigheter kund lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställdes, ändringar gjordes och Länsstyrelsen har tillstyrkt den reviderade järnvägsplanen som därefter lämnades till Trafikverket. Överst är länken till alla de dokument som beskriver alla detaljer i järnvägsplanen, under den kommer en sammanställning av alla synpunkter som kom in under samrådet och de åtgärder som vidtagits.

Nedan finns det material som ställdes ut juni - augusti 2014, först en sammanfattande broschyr och under det en länk till alla dokument.

Plankorsning Skärsätra hamnväg (Lidingöbanan)

Samrådet om ny plankorsning vid Skärsätra hamnväg på Lidingöbanan avslutades den 9 februari 2015. Under hösten 2016 görs en social konsekvensbeskrivning för att reda ut hur en plankorsning påverkar boende på båda sidor om korsningen. 

Lidingöbanan (Torsvik – Gåshaga brygga)

Järnvägsplanen för Lidingöbanan vann laga kraft 20 december 2013. Banan började trafikeras oktober 2015.