Detta gör vi

Trafikförvaltningen har utfört bullermätningar längs Saltsjöbanan och vi satsar nu stora resurser för att minska buller från banan och skapa en bättre närmiljö för dig som bor nära spåren.

Syfte

Buller från tåg är en av järnvägens största miljöstörningar som påverkar både hälsa och miljö. En av våra viktiga målsättningar i upprustningen av Saltsjöbanan är att aktivt arbeta för att minska bullerstörningarna.

Vem påverkas och tidplan

Alla med fastigheter som är aktuella för åtgärder har fått information om de bullerdämpande åtgärder som ska genomföras. Bullerskyddsåtgärderna utförs under upprustningsperioden 2015-2017.

Viss bebyggelse runt Saltsjöbanan ligger nära spåren och är besvärade av buller från tågtrafiken. Bullermätningar är utförda och nu utförs bullerdämpning där hög ljudnivå uppmätts. Detta leder till minskat buller i utsatta områden.

Vi sätter upp spårnära bullerskärma för att minska bullret för de boende intill Saltsjöbanan. Vissa fastigheter utrustas med bullerdämpning som extra fönster och skärmar på sina hus och uteplatser.

Detta är trafikbuller

Trafikbuller från järnvägar består av rullningsljud, ljud från växlar och rälskarvar, fordonsmonterad utrustning med mera. Spårtrafikinfrastruktur alstrar även buller från underhållsfordon och från fasta anläggningar som stationer och depåer.

Vill du göra egna ljudmätningar kan du ladda ner Arbetsmiljöverkets app"Buller" till din mobiltelefon. En sådan bullermätning är givetvis inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden.

Riktvärden för buller

Nedanstående riktvärden ska tillämpas vid genomförande av bullerskyddsåtgärder. Mål för högsta ljudnivå i dB(A) vid nybyggnation och väsentlig ombyggnation av spårinfrastruktur.

 
  Dygnsekvivalentnivå dB(A) Maximalnivå dB(A) FAST
UTOMHUS    
Uteplats vid fasad 55 70
Rekreationsområde 55* -
Friluftsområden 40* -
Skolor och skolgård 55 -
INOMHUS    
Bostadsrum 30 45
Undervisningslokaler - 45
Vårdlokaler - 45
Arbetslokaler för tyst verksamhet - 60
Hotell 30* 45*

 *Tillämpas inte vid väsentlig ombyggnation.

Kartläggning och identifiering av åtgärder

Under 2014 gjordes en kartläggning om hur omgivningen kring Saltsjöbanan påverkas av ljud och buller från spårtrafiken. Utifrån denna kartläggning identifieras sträckor och fastigheter med ljudnivåer som överskrider riktvärdena.

För de fastigheter som har ljudnivåer som överskrider riktvärdena, föreslås lämpliga åtgärder. Ibland kan det även vara aktuellt med en kombination av olika typer av bullerskyddsåtgärder för att nå gällande riktvärden.

Information har skickats till samtliga fastighetsägare som berörs av bullerskyddsåtgärderna. Fastighetsägaren kan välja att tacka ja eller nej till att genomföra åtgärderna. Projektet står för kostnaderna för genomförda åtgärder.

Typ av åtgärder

  • Spårnära bullerskyddsskärm placeras så nära passerande tåg som möjligt. Passar bäst där omkringliggande bostäder befinner sig i samma nivå eller lägre som banvallen.
  • Traditionell bullerskyddsskärm längs med spåret. Placeras utanför kontaktledningarna (sett från spåret) och har en höjd om ca 2-2,5 meter mätt från spåret. Materialet är vanligtvis trä.
  • Lokal skärm vid uteplats. Används i syfte att avskärma en iordningställd uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Materialet är vanligtvis trä med inslag av glas. Om det redan finns en bullerskyddad uteplats vidtas inga ytterligare åtgärder. Inglasning av balkonger är en annan utomhusåtgärd som kan bli aktuell.
  • Fönsteråtgärd. Med detta avses byte av fönster, extraruta på insidan av befintligt fönster, byte av isolerglaskassetter, ventiler samt tätningslister.Tidplan för åtgärder

Bullerskyddsåtgärderna längs med Saltsjöbanan kommer att utföras under upprustningsperioden, 2015-2017.

Vad händer nu?

En ny mätning som genomfördes 2015 visade på högre ljudnivåer jämfört med tidigare mätning. De arbeten för åtgärder mot buller som pågår utmed Saltsjöbanan fortsätter som planerat och påverkas i dagsläget inte av avvikelserna i den nya mätningen.

Trafikförvaltningen utreder vad avvikelsen mellan mätningarna beror på. Inga beslut har ännu tagits om ytterligare bulleråtgärder.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!