Depå i Molnby

Uppläsning

I Molnby, som ligger i Vallentuna kommun, planerar vi att bygga en ny depå för de nya fordonen. Depån ska enligt nuvarande planering byggas under perioden 2017-2019. Illustrationen är en idéskiss över hur den nya depån kan komma att utformas.

Detta gör vi

Förberedelser för det nya depåbygget pågår för det 15 hektar stora området i Molnby. Innan bygget kan starta undersöks området av arkeologer från Statens historiska museer och Arkeologikonsult.

Syfte

Den nya depån är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan. Depån ska ge plats för de 22 nya 60-meters fordon som ska komplettera de befintliga upprustade tågen. Depåerna vid Stockholms östra och Mörby station kommer att finnas kvar.

Vem påverkas och tidsplan

De arkeologiska förundersökningarna startade våren 2015. Under tiden pågår projektering samt upphandling av entreprenörer och leverantörer. Byggstarten beräknas till första halvåret 2017 och anläggningen beräknas stå klar 2019.

Byggandet av den nya depån i Molnby är en viktig förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan.

 Illustration av depån i Molnby

Innehåll ny tågdepå i Molnby

I månadsskiftet mars/april startar förberedelserna inför bygget av den nya depån. Vi börjar med omfattande markarbeten såsom jord- och bergschakt och sprängningar. Därefter ska vi bygga en cirka 8 000 kvadratmeter stor uppställningshall och en verkstad på cirka 4 000 kvadratmeter.

Nyligen hade vi ett informationsmöte för allmänheten i Vallentuna kulturhus där vi berättade mer om planerna för depån. I samband med mötet visades en presentation (pdf öppnas i nytt fönster).

Den nya tågdepån ska användas för kontinuerligt underhåll och uppställning av fordon. Depån ska ge plats åt 22 nya 60-meters fordon som upphandlas av Trafikförvaltningen. Varje fordon motsvarar i storlek tre nuvarande vagnar och ska komplettera de befintliga vagnarna, som alla har rustats upp. Depåerna vid Stockholms östra och Mörby station kommer finnas kvar.

Den nya depån planeras innehålla:

 • Uppställningshall
 • Verkstadshall
 • Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon
 • Leveransspår
 • Anslutande spår
 • Teknikbyggnad med likriktarstation
 • Närvärmeverk
 • Kontorsbyggnad för administration, personalutrymmen samt förråd
 • Plats för avfallshantering
 • Parkering
 • Anslutande väg från norr samt en gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Parallellt med att arkeologiska undersökningar pågår i området sker projektering samt upphandling av entreprenörer och leverantörer för depåbygget. Byggstarten beräknas till första halvåret 2017 och anläggningen är planerad att stå klar under 2019.

Kommunen har antagit detaljplanen för depån som kommer att bli en ny arbetsplats. Planen har även vunnit laga kraft.

Under våren 2016 anlades en ny infartsväg från Lindholmsvägen till depåområdet.

Läs mer om Roslagsbanans befintliga och nya tåg 

Arkeologiska utgrävningar

Området där depån ska ligga motsvarar 18 fotbollsplaner. Innan bygget startar har marken, som är rik på fornminnen, undersökts av arkeologer och skogen inom det blivande depåområdet har avverkats. Vi har gått försiktigt fram. Ett särskilt känsligt område med naturmark där det finns äldre lövträd och s.k. hasselbuketter och extra rikligt med fornlämningar lämnas orört.

På uppdrag av Länsstyrelsen genomfördes under våren 2015 förundersökningar av arkeologer från Statens historiska museer. Detta för att fastställa fornlämningarnas utbredning i området. Efter en utvärdering har nu mer djupgående slutundersökningar startat.

Under 2016 och delar av 2017 undersöker Arkeologikonsult de fornlämningar som berörs av byggnationen. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder/äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp kommer också att undersökas. Gården finns omnämnd i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.

Silvermynt från 900-talet med arabisk skrift

I november 2016 gjordes ett fynd i ett 3000 år gammalt gravröse. Skatten består av 163 silvermynt, så kallade dirhemer, och är en av de största som hittats i Uppland. Silvermynten är från 900-talet med arabisk skrift från det fjärran Samarkand, dagens Uzbekistan och Iran.

Visningar för allmänheten

Hösten 2016 hölls visningar på platsen. Mer information om hur arbetet fortskrider finns på Arkeologikonsults hemsida. Se även information bland nyheterna på denna sida.

Länk till Arkeologikonsult 

Tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga vagnarna sker för närvarande en investering för att rusta upp depån i Mörby.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!