Roslagsbanans depå i Molnby

Uppläsning

I Molnby, som ligger i Vallentuna kommun, har nu byggandet av en ny depå för de nya fordonen startat. Depån byggs under perioden 2017-2019. Illustrationerna här intill är idéskisser över hur den nya depån kan komma att utformas.

Detta gör vi

Byggstart för den nya depån skedde i maj 2017. Platsen är ett 15 hektar stort område i Molnby, Vallentuna. Innan byggstart undersöktes området av arkeologer från Statens historiska museer och Arkeologikonsult.

Syfte

Den nya depån är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan. Depån ska ge plats för 22 nya 60-meters fordon som ska komplettera de befintliga tågen som rustats upp. Depåerna vid Stockholms östra och Mörby station kommer att finnas kvar.

Vem påverkas och tidplan

De arkeologiska förundersökningarna startade våren 2015 och fortsatte även under 2016. Under tiden pågick projektering ocht upphandling av entreprenörer och leverantörer. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd och klar för driftsättning under 2020 – då de första nya fordonen levereras.

Byggandet av den nya depån i Molnby är en viktig förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan.

Följ depåbygget i realtid via vår webbkamera

Bilden uppdateras var femte minut.

 Innehåll ny tågdepå i Molnby

I månadsskiftet mars/april startade förberedelserna inför bygget av den nya depån med omfattande markarbeten såsom jord- och bergschakt och sprängningar. Depån kommer bl.a. innehålla en cirka 8 000 kvadratmeter stor uppställningshall med en hjulsvarv, en verkstadshall om cirka 4 000 kvadratmeter, en kontorsbyggnad samt ett eget närvärmeverk och ett teknikhus.

Grundläggningen för den blivande uppställningshallen pågår och resning av stommen kommer att påbörjas före sommaren. I mars 2018 startar grundläggningen av verkstadsbyggnaden och till hösten påbörjas arbetet med att komplettera stommen med väggar, tak m.m. samt installationer för vatten, el och tele.

Den nya tågdepån ska användas för kontinuerligt underhåll och uppställning av fordon. Depån ska ge plats åt 22 nya 60-meters fordon som upphandlats av Trafikförvaltningen. Varje fordon motsvarar i storlek tre nuvarande vagnar och ska komplettera de befintliga vagnarna, som alla har rustats upp. Depåerna vid Stockholms östra och Mörby station kommer finnas kvar.

Den nya depån planeras innehålla:

 • Uppställningshall
 • Verkstadshall
 • Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon
 • Leveransspår
 • Anslutande spår
 • Teknikbyggnad med likriktarstation
 • Närvärmeverk
 • Kontorsbyggnad för administration, personalutrymmen samt förråd
 • Plats för avfallshantering
 • Parkering
 • Anslutande väg från norr samt en gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Parallellt med de arkeologiska undersökninganar skedde projektering samt upphandling av entreprenörer och leverantörer för depåbygget. Byggstarten sker i maj 2017 och anläggningen är planerad att stå klar under 2019.

Kommunen har antagit detaljplanen för depån som kommer att bli en ny arbetsplats. Planen har även vunnit laga kraft.

Under våren 2016 anlades en ny infartsväg från Lindholmsvägen till depåområdet.

I mars 2017 hölls ett informationsmöte för allmänheten i Vallentuna kulturhus där vi berättade om planerna för depån. I samband med mötet visades en presentation (pdf öppnas i nytt fönster).

Läs mer om Roslagsbanans befintliga och nya tåg 

Arkeologiska utgrävningar

Området där depån ska ligga motsvarar 18 fotbollsplaner. Innan bygget startar har marken, som är rik på fornminnen, undersökts av arkeologer och skogen inom det blivande depåområdet har avverkats. Vi har gått försiktigt fram. Ett särskilt känsligt område med naturmark där det finns äldre lövträd och s.k. hasselbuketter och extra rikligt med fornlämningar lämnas orört.

På uppdrag av Länsstyrelsen genomfördes under våren 2015 förundersökningar av arkeologer från Statens historiska museer. Detta för att fastställa fornlämningarnas utbredning i området. Efter en utvärdering har nu mer djupgående slutundersökningar startat.

Under 2016 och delar av 2017 undersökte Arkeologikonsult de fornlämningar som berörs av byggnationen. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder/äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp har också att undersökts. Gården finns omnämnd i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.

Silvermynt från 900-talet med arabisk skrift

I november 2016 gjordes ett fynd i ett 3000 år gammalt gravröse. Skatten består av 163 silvermynt, så kallade dirhemer, och är en av de största som hittats i Uppland. Silvermynten är från 900-talet med arabisk skrift från det fjärran Samarkand, dagens Uzbekistan och Iran.

Visningar för allmänheten

Hösten 2016 hölls visningar på platsen. Mer information om arbetet finns på Arkeologikonsults hemsida. 

Länk till Arkeologikonsult 

Tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga vagnarna sker för närvarande en investering för att rusta upp depån i Mörby.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!