Österskärslinjen på Roslagsbanan

Uppläsning

Det pågår ett omfattande arbete på Roslagsbanan för att tågtrafiken ska flyta på bättre än i dagsläget. På Österskärslinjen byggs dubbla spår för att förbättra framkomligheten och minska störningar. Samtidigt bygger vi om stationer för att göra dem mer tillgängliga och farliga korsningar längs med banan bygger vi bort för att öka säkerheten över järnvägen för alla.

Detta gör vi

Under 2018 byggs dubbla spår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, en helt ny station kommer upp vid Arninge och vi bygger bort farliga korsningar norr om Hägernäs med broar. Därutöver byggs också Åkersberga station om.

Syfte

Dubbelspår skapar förutsättningar för fler tåg på banan med ökad turtäthet, och mindre störningar. Trafiken kan flyta på bättre och fler kan åka miljövänligt med Roslagsbanan.

Vem påverkas och tidplan

När utbyggnaderna genomförs måste delar av banan stängas av i perioder. Du som resenär hänvisas till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan ibland även störa dig som är närboende.

Delar av Österskärslinjen är avstängd från midsommar 22/6 - 9/12

Tågen kommer att gå mellan Stockholms östra och Viggbyholm se sl.se för mer information och ersättningstrafik.

Under våren startar arbetena i Åkersberga. Vid avstängningen
från och med 22 juni till och med den 8 december går arbetet in i
ett mer intensivt skede.

Informationsmöte

Kom och lyssna på vad bygget innebär och hur det påverkar just
dig. Passa på att ställa dina frågor till våra projektledare och
övriga representanter från SL. Välkommen!

När: Måndag den 23 april
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Bio Facklan, Stationsvägen 10 och 16, Åkersberga


Vad gör vi under avstängningen?

Vi fortsätter arbetet med utbyggnaden till dubbelspår för att möjliggöra en tätare trafik utan störningar, vi bygger säkrare planskilda korsningar, vi bygger om stationer för bättre säkerhet och tillgänglighetsanpassning och påbörjar arbetet med en helt ny station.

Hägernäs–Ullna kvarnväg
På denna sträcka fortsätter programmets utbyggnad till dubbelspår

Arninge
Här startar bygget av en helt ny station som förbinds med motorvägsbussar och handelscentrum. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL beräknas stå klart 2020-2021.

Säkerhetsåtgärder

Under avstängningen genomför vi även en rad säkerhetsåtgärder på stationer och längs med banan för att göra allas resa säkrare.

Hägernäs station 
Grindarna vid den östra övergången ersättas med en ljus-, ljud- och bomanläggning.

Täbyanstalten
Byggs planskild korsning

Rydbokrossen
Byggs planskild korsning

Rallarvägen Åkersberga
Byggs planskild korsning

Åkersberga station
Får en gångbro med hissar och trappor ner till plattformarna.
 Enkelspår blir dubbelspår

Dubbelspår

Dubbla spår innebär att tågen kan mötas på fler ställen utan störningar. Utbyggnad till dubbelspår möjliggör tätare tågtrafik och punktligare tidtabeller.

Samtidigt genomförs bulleråtgärder och en rad åtgärder för ökad tillgänglighet och säkerhet.

På Österskärslinjen har Trafikförvaltningen tidigare byggt dubbla spår på sträckorna Rydbo–Åkers Runö och Åkers Runö–Åkersberga. Nu återstår dubbla spår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg och en ny station som ska anläggas vid Arninge. Under 2017 har bland annat Hägernäs station byggts om och under 2018 kommer Åkersberga station att byggas om.

I och med utbyggnaden med dubbla spår, kommer även en rad säkerhetsåtgärder att genomföras. Vid Hägernäs station kommer grindarna vid den östra övergången ersättas med bommar som låter och blinkar när ett tåg passerar och bommarna går ner. Planskilda korsningar ska byggas vid Täbyanstalten, Rydbokrossen samt vid Rallarvägen i Åkersberga. Åkersberga station ska byggas om med en gångbro med hissar och trappor ner till plattformarna. Hur ökar korsningarna, hissarna och gångbron säkerheten? Vad är riskfyllt i dag?

 

Säkerhetshöjande åtgärder i Viggbyholm

Viggbyholms station har försetts med ljus- och ljudsignaler och bommar. En så kallad chikanövergång, i sick-sackform har anlagts vid den södra övergången för att höja säkerheten, och öster/söder om spåret byggs en ny gång- och cykelväg. Väster/norr om spåret byggs också en ny gång- och cykelväg.

Se ritning över förändringarna i området.

Sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg

Våren 2017 startade arbetena inför byggandet av 2,8 km dubbelspår. Detta arbete fortsätter även under 2018.

Hägernäs station

Hägernäs station har fått en gång- och cykelbro över järnvägen med hiss och trappor ner till plattformen. Bron är också en förbindelse till koloniområdet som ligger intill stationen. Samtidigt byggs dubbla spår.

För att ytterligare höja säkerheten vid järnvägen kommer plankorsningen vid Flygstigen att stängas under 2018. Biltrafik till koloniområdet då att hänvisas till den norra infarten.

Arninge 

Vid Arninge planerar vi i samarbete med Täby kommun och Trafikverket att bygga en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen kommer att tas i bruk först när hela anläggningen beräknas vara klar år 2021.

Illustration Arninge resecentrum

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge. 

Arninge blir ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum. Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen kommer det att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar. 

Den nya anläggningan vid Arninge beräknas i sin helhet stå klart 2021. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Ullna kvarnväg/Rydbokrossen

Här är det ofta tät trafik med långtradare och lastbilar som passerar över järnvägsövergången till och från Rydbokrossen. För att höja säkerheten ska vi bygga en planskild korsning så att all trafik i framtiden kommer att passera under järnvägen.

Sträckan norr om Arninge fram till Rydbo station

Även norr om Arninge, fram till Rydbo station kommer banan byggas ut med cirka en halv kilometer dubbelspår för att tågrafiken ska kunna flyta på bättre.

 

Åkersberga station

En ombyggnad av Åkersberga station behövs för att klara en ökad trafik i framtiden.

Åkersberga station är  slutstation för många tåg. Stationen byggs ut med ett tredje spår för att det ska vara möjligt för de tåg som har den som slutstation, att vända snabbare än i dag. Arbetet beräknas pågå under perioden våren 2018-2019.Illustration ombyggnad av Åkersberga station

Bilden är en illustration av den framtida stationsutformningen.

Länk till dokument i järnvägsplanen(öppnas i nytt fönster)

 

Miljökonsekvensbeskrivningen godkänd

Se dokumentet med Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, 2015-09-30

Båthamnsvägen och Rallarvägen

I samverkan med Österåkers kommun har vi planerat hur plankorsningarna för Båthamnsvägen och Rallarvägen ska ersättas med en planskild korsning i form av en ny järnvägsbro som placeras i närheten av Mc Donald's. Arbetet beräknas pågå under perioden 2018-2019.

 

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!