Österskärslinjen på Roslagsbanan

Uppläsning

På Österskärslinjen har vi byggt dubbelspår på sträckorna Rydbo–Åkers Runö och Åkers Runö–Åkersberga. Nu återstår sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg med en ny station och bussterminal, Arninge resecentrum. Vi planerar även för en ombyggnad av Hägernäs station och i ett senare skede även Åkersberga station.

Detta gör vi

Planering och projektering pågår för dubbelspår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg med den nya stationen Arninge resecentrum och en planskild korsning vid Ullna kvarnväg/Rydbokrossen. Planering sker även för en ombyggnad vid Hägernäs station och Åkersberga station.

Syfte

Fler dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig och punktligheten kan öka. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg blir det möjligt att öka turtätheten för merparten av resenärerna.

Vem påverkas och tidsplan

För att kunna genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan ibland även störa närboende.

Avstängningar på Roslagsbanan 2017

Nu tar vi nästa steg mot en modernare Roslagsbana. Dubbla spår minskar risken för störningar, punktligheten blir bättre och när vi i framtiden även kompletterar med nya tåg kan vi öka turtätheten.

 • Kårstalinjen, sträckan Roslags Näsby–Kårsta är avstängd 7 januari - 19 augusti.
  Vi genomför en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station och bygger dubbelspår mellan Roslags Näsby och Visinge.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.
  Kartor med bussarnas hållplatser och linjesträckning:
  27A, 27B, 27X och 666X.

 • Österskärslinjen avstängd 23 juni - senast 9 decemberUnder denna period påbörjar vi arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt inleds dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg vid Rydbokrossen. Vi genomför även förberedelser för en ny station som senare ska byggas vid Arninge. Här planeras också för en ny bussterminal. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt i samband med att vi bygger en planfri korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.
  28B Täby centrum–Viggbyholm–E18–Åkersberga
  28D Danderyds sjukhus–Djursholms Ösby–Lahällsviadukten–Roslags Näsby–Täby centrum
  28L Danderyds sjukhus– Lahällsviadukten–Roslags Näsby–Täby centrum–Viggbyholm–Hägernäs
  28M Danderyds sjukhus–E18–Åkersberga–Österskär
  28R Danderyds sjukhus–Viggbyholm–Rydbo–Åkers Runö–Åkersberga

 • Djursholms Ösby–Roslags Näsby avstängd 23 juni - t.o.m. 19 augusti
  (gäller stationerna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby, Enebyberg och Roslags Näsby). Anledningen är den omfattande spårombyggnaden vid Roslags Näsby station.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.

Näsbyparklinjen går tågen som vanligt hela året.

Närmare information om ersättningstrafiken

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

 

Enkelspår blir dubbelspår

Dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår. Utbyggnader till dubbelspår har under åren skett på delar av banan. Den pågående satsningen omfattar totalt ytterligare 22 km dubbelspår.

Enkelspårig järnväg gör trafiken störningskänslig. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår innebär att tågen kan mötas på fler ställen. Trafiken blir mindre störningskänslig och därmed även punktligare. Dubbelspårsutbyggnaden möjliggör tätare trafik vid de flesta stationerna.

Samtidigt genomförs bulleråtgärder och en rad åtgärder för ökad tillgänglighet och säkerhet.

Roslags Näsby station

Läs här om ombyggnaden av Roslags Näsby station och Kårstalinjen norrut 

Hägernäs–Ullna kvarnväg Karta järnvägsplan Hägernäs-Ullna kvarnväg

 Så här ser planeringen ser ut:

 • Systemhandlingen är fastställd
 • I mars 2014 beslöt Länsstyrelsen att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhörande järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnaden delen Hägernäs – Ullna kvarnväg.
 • Järnvägsplanen har efter överklagan fastställts av Trafikverket och regeringen i juli 2016
 • Genomförandeavtal med kommunen är klart
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft
 • Förberedande arbeten startar våren 2017

 • Karta Hägernäs-Ullna kvarnväg

Säkerhetshöjande åtgärder i Viggbyholm

I området kring Viggbyholms station stängs plankorsningen vid Viggbyholmsvägen under 2018 och de två gång- och cykelpassagerna vid Virauddsparken och Rönninge byväg förses med vägskyddsanläggningar med ljus- och ljudsignaler och bommar. Ett samråd har tidigare genomförts kring förändringar i området.

Sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg

Inder våren 2017 startar förberedande arbeten inför byggandet av 2,8 km dubbelspår. När Österskärslinjen stängs av från midsommar och fram till den 9 december går arbetet in i ett mer intensivt skede.

Hägernäs station

Med start under våren 2017 sker förberedande arbeten för ombyggnaden av Hägernäs station. Vi ska bygga en gång- och cykelbro över järnvägen med hiss och trappor ner till plattformen. Samtidigt blir bron en förbindelse till koloniområdet som ligger intill stationen. 

För att yttterligare höja säkerheten vid järnvägen kommer plankorsningen vid Flygstigen att stängas. Biltrafik till koloniområdet hänvisas då till den norra infarten. Stängningen av plankorsningen planeras ske under 2018.

Efter Hägernäs passerar järnvägen söder om koloniområdet och vidare under E18. För att ge plats åt dubbelspåret vid den trånga passagen under E18 flyttas befintligt spår något i sidled. Bussgatan med tillhörande gångbana påverkas inte.

För ökad säkerhet vid Täbyanstalten bygger vi en planskild korsning och norr om Täbyan­stalten placeras det nya spåret öster om befintligt spår bort mot Ullna Kvarnväg. Norr om Vaxholmsvägen byggs det nya dubbelspåret i nytt läge närmare E18. 

Arninge resecentrum

Vid Arninge planerar vi i samarbete med Täby kommun och Trafikverket att bygga en ny station och en bussterminal. Arninge resecentrum blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Anläggningen beräknas vara klar 2021.

Illustration Arninge resecentrum

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge resecentrum.

Arninge resecentrum ska bli ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny station vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) till en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge centrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med ett resecentrum.

Trapphus med rulltrappor och hiss tar dig från gångbron vidare till de tre perrongerna och busshållplatserna. I trapphusen kommer det också att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar. 

Arninge Resecentrum beräknas i sin helhet stå klart 2021. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Ullna kvarnväg/Rydbokrossen

Här är det ofta tät trafik med långtradare och lastbilar som passerar över järnvägsövergången till och från Rydbokrossen. För att höja säkerheten ska vi bygga en planskild korsning så att all trafik i framtiden kommer att passera under järnvägen.

Sträckan norr om Arninge fram till Rydbo station

Norr om Arninge resecentrum blir det ytterligare cirka en halv kilometer dubbelspår, som därefter går över i ett enkelspår i nytt läge för att strax norr om Ullna Kvarnväg ansluta till befintlig bana.

Dokumentation Hägernäs–Ullna kvarnväg

Granskning/utställning 

Järnvägsplan och MKB ställdes ut i maj 2014. Se inbjudan  (pdf)

Ta del av järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg (öppnas i nytt fönster)

Samråd
Den 4 november 2013 genomfördes ett samråd omfattade järnvägsplanen för sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg samt även vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum. Samrådet genomfördes i samarbete mellan Trafikverket, Täby kommun och SL.

Se inbjudan (pdf) 

Rydbo–Åkers Runö

Karta Rydbo-Åkers Runö

Dubbelspårsutbyggnaden startade hösten 2013, trafikstart i september 2014.

Det här har vi byggt:

 • 5,6 km dubbelspår
 • En ny vägbro vid Svinningevägen
 • En järnvägsbro vid Långhundraleden, som är en över hundra år gammal järnvägsbank
 • På sträckan Rydbo–Täljö har vi genomfört en kurvrätning
 • På sträckan Rydbo–Täljö har vi byggt en friluftspassage under spåret
 • Täljö station flyttades cirka 170 m österut nu finns en plattform mellan de två spåren
 • Det nya spåret har byggts parallellt med och söder om det tidigare enkelspåret, förutom på de två sträckorna vid kurvrätningen i skogen väster om Täljö station samt strax väster om Åkers Runö.

Dokumentation Rydbo–Åkers Runö

Järnvägsplan och MKB var utställd mellan den 14 mars och 15 april 2011.

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning:
Länk till dokument för sträckan Rydbo-Åkers Runö (öppnas i nytt fönster) 

Åkers Runö–Åkersberga

2010 var dubbelspåret på den 1,7 km långa sträckan Åkers Runö–Åkersberga färdigbyggt.

Åkersberga station

Vi planerar att bygga om stationen för att möjliggöra snabba tågvändningar för de tåg som har Åkersberga som slutstation, samtidigt som tågtrafiken förtätas. Bilden är en illustration av den framtida stationsutformningen.

Illustration ombyggnad av Åkersberga station

En ombyggnad av Åkersberga station behövs för att klara en ökad trafik i framtiden. 

Inbjudan till granskning av Järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Parallellt med att SL upprättat en järnvägsplan har Österåkers kommun tagit fram en detaljplan för området vid Åkersberga station. Detaljplanen är på granskning under samma tid.

Se inbjudan

Länk till dokument i järnvägsplanen

Samråd

I mars 2015 hölls ett samråd där vi presenterade förslag till Österåkers kommuns detaljplan och SL:s järnvägsplan för ny utformning av Åkersberga station. 

Se inbjudan till samråd om järnvägsplan Åkersberga station (pdf)

Miljökonsekvensbeskrivningen godkänd

Se dokumentet med Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, 2015-09-30

Båthamnsvägen och Rallarvägen

I samverkan med Österåkers kommun studeras hur plankorsningarna för Båthamnsvägen och Rallarvägen ska ersättas med en planskild korsning. Huvudförslaget är en ny järnvägsbro över väg placerad i närheten av Mc Donald's.

Bullerskydd

På sträckan Åkersberga–Österskär genomfördes även bullerskyddsåtgärder under 2014.

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

Vi strävar alltid efter att störa så litet så möjligt och tackar för på omgivningens tålamod och förståelse.


För bästa resväg sök din resa på sl.se eller ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00. Tidtabell för Roslagsbanan finns på SL Center.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden. 

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!