Österskärslinjen på Roslagsbanan

Uppläsning

På Österskärslinjen har vi tidigare byggt dubbelspår på sträckorna Rydbo–Åkers Runö och Åkers Runö–Åkersberga. Nu återstår dubbelspår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg och en ny station som ska anläggas vid Arninge. Under 2017 har vi bland annat byggt om Hägernäs station och under 2018 sker en ombyggnad av Åkersberga station.

Detta gör vi

Under 2018 fortsätter arbetet med dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, en ny station vid Arninge, nya planskilda korsningar norr om Hägernäs samt en ombyggnad av Åkersberga station.

Syfte

Fler dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig och punktligheten kan öka. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg blir det möjligt att öka turtätheten för merparten av resenärerna.

Vem påverkas och tidplan

För att kunna genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan ibland även störa närboende.

Avstängningar på Österskärslinjen 2018

I påskhelgen, Långfredagen den 30 mars t.o.m. tisdagen den 2 april, Annandag påsk kommer hela Roslagsbanan vara avstängd.

Från midsommar till december 2018 kommer Österskärslinjen vara avstängd från Viggbyholm och norrut. Då ska vi bygga dubbelspår mellan Hägernäs och Rydbokrossen vid Ullna kvarnväg. Söder om Rydbokrossen flyttar vi spåren närmare E18. Här anlägger vi en ny station vid Arninge i höjd med Arninge handelscenter. En väderskyddad gångbro över E18 ska knyta ihop stationen och handelsområdet. Förberedelser för de nya spåren och stationen startade redan under 2017 och kommer att fortsätta under 2018. Den nya stationen kommer att tas i drift först då Trafikverkets arbeten med bussterminalen är klar. Hela anläggningen beräknas stå klar att tas i drift år 2021.

Under avstängningen genomföra vi även en rad säkerhetsåtgärder:

• Vid Hägernäs station kommer grindarna vid den östra övergången ersättas med en ljus-, ljud- och bomanläggning.

• Planskilda korsningar ska byggas vid Täbyanstalten, Rydbokrossen samt vid Rallarvägen i Åkersberga.

• Åkersberga station ska byggas om med en gångbro med hissar och trappor ner till plattformarna.

 Enkelspår blir dubbelspår

Dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår. Utbyggnader till dubbelspår har under åren skett på delar av banan. Den pågående satsningen omfattar totalt ytterligare 22 km dubbelspår.

Enkelspårig järnväg gör trafiken störningskänslig. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår innebär att tågen kan mötas på fler ställen. Trafiken blir mindre störningskänslig och därmed även punktligare. Dubbelspårsutbyggnaden möjliggör tätare trafik vid de flesta stationerna.

Samtidigt genomförs bulleråtgärder och en rad åtgärder för ökad tillgänglighet och säkerhet.

Roslags Näsby station

Läs här om ombyggnaden av Roslags Näsby station och Kårstalinjen norrut 

Hägernäs–Ullna kvarnväg Karta järnvägsplan Hägernäs-Ullna kvarnväg

 Så här ser planeringen ser ut:

 • I mars 2014 beslöt Länsstyrelsen att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhörande järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnaden delen Hägernäs – Ullna kvarnväg.
 • Järnvägsplanen fastställdes av Trafikverket och regeringen i juli 2016
 • Genomförandeavtal med kommunen klart
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft
 • Ombyggnaden startade våren 2017 
 • Karta Hägernäs-Ullna kvarnväg

Säkerhetshöjande åtgärder i Viggbyholm

I området kring Viggbyholms station stängdes plankorsningen vid Viggbyholmsvägen den 2 oktober 2017 och de två gång- och cykelpassagerna vid Virauddsparken och Rönninge byväg förses med vägskyddsanläggningar med ljus- och ljudsignaler och bommar. Avstängningen sker i samråd med Täby kommun och ett samråd har tidigare genomförts kring förändringar i området.

Att avstängningen skedde under 2017, och inte under Österskärslinjens avstängning 2018, beror på att då planeras tågen vända i Viggbyholm. Det gör att arbetet inte går att genomföra på ett säkert sätt på grund av pågående tågtrafik under denna period. Biltrafiken hänvisas till Bergtorpsvägen.

Under hösten 2017 har vi genomfört arbeten på båda sidor av Viggbyholms
station. En så kallad chikanövergång för ökad säkerhet har anlagts vid den södra övergången och öster/söder om spåret byggs en ny gång- och cykelväg. Väster/norr om spåret byggs också en ny gång- och cykelväg.

Se ritning över förändringarna i området.

Sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg

Våren 2017 startade arbetena inför byggandet av 2,8 km dubbelspår. Detta arbete fortsätter även under 2018.

Hägernäs station

Under 2017 skedde en ombyggnad av Hägernäs station. Det innebär att det nu finns en gång- och cykelbro över järnvägen med hiss och trappor ner till plattformen. Bron är också en förbindelse till koloniområdet som ligger intill stationen. 

För att ytterligare höja säkerheten vid järnvägen kommer plankorsningen vid Flygstigen att stängas under 2018. Biltrafik till koloniområdet hänvisas då till den norra infarten. 

Efter Hägernäs passerar järnvägen söder om koloniområdet och vidare under E18. För att ge plats åt dubbelspåret vid den trånga passagen under E18 flyttas befintligt spår något i sidled. Bussgatan med tillhörande gångbana påverkas inte.

För ökad säkerhet vid Täbyanstalten bygger vi en planskild korsning och norr om Täbyan­stalten placeras det nya spåret öster om befintligt spår bort mot Ullna Kvarnväg. Norr om Vaxholmsvägen flyttar vi det nya dubbelspåret i nytt läge närmare E18 och den nya stationen som vi ska bygga i höjd med Arninge handelsområde. 

Arninge 

Vid Arninge planerar vi i samarbete med Täby kommun och Trafikverket att bygga en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen kommer att tas i bruk först när hela anläggningen beräknas vara klar år 2021.

Illustration Arninge resecentrum

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge. 

Arninge blir ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum.

Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen kommer det att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar. 

Den nya anläggningan vid Arninge beräknas i sin helhet stå klart 2021. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Ullna kvarnväg/Rydbokrossen

Här är det ofta tät trafik med långtradare och lastbilar som passerar över järnvägsövergången till och från Rydbokrossen. För att höja säkerheten ska vi bygga en planskild korsning så att all trafik i framtiden kommer att passera under järnvägen.

Sträckan norr om Arninge fram till Rydbo station

Norr om Arninge bygger vi ytterligare cirka en halv kilometer dubbelspår, som därefter går över i ett enkelspår i nytt läge för att strax norr om Ullna Kvarnväg ansluta till den befintliga banan.

Dokumentation Hägernäs–Ullna kvarnväg

Granskning/utställning 

Järnvägsplan och MKB ställdes ut i maj 2014. Se inbjudan  (pdf)

Ta del av järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg (öppnas i nytt fönster)

Samråd
Den 4 november 2013 genomfördes ett samråd omfattade järnvägsplanen för sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg samt även vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum. Samrådet genomfördes i samarbete mellan Trafikverket, Täby kommun och SL.

Se inbjudan (pdf) 

Rydbo–Åkers Runö

Karta Rydbo-Åkers Runö

Dubbelspårsutbyggnaden startade hösten 2013, trafikstart i september 2014.

Det här har vi byggt:

 • 5,6 km dubbelspår
 • En ny vägbro vid Svinningevägen
 • En järnvägsbro vid Långhundraleden, som är en över hundra år gammal järnvägsbank
 • På sträckan Rydbo–Täljö har vi genomfört en kurvrätning
 • På sträckan Rydbo–Täljö har vi byggt en friluftspassage under spåret
 • Täljö station flyttades cirka 170 m österut nu finns en plattform mellan de två spåren
 • Det nya spåret har byggts parallellt med och söder om det tidigare enkelspåret, förutom på de två sträckorna vid kurvrätningen i skogen väster om Täljö station samt strax väster om Åkers Runö.

Dokumentation Rydbo–Åkers Runö

Järnvägsplan och MKB var utställd mellan den 14 mars och 15 april 2011.

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning:
Länk till dokument för sträckan Rydbo-Åkers Runö (öppnas i nytt fönster) 

Åkers Runö–Åkersberga

2010 var dubbelspåret på den 1,7 km långa sträckan Åkers Runö–Åkersberga färdigbyggt.

Åkersberga station

Vi bygger om stationen för att möjliggöra snabba tågvändningar för de tåg som har Åkersberga som slutstation, samtidigt som tågtrafiken förtätas. Arbetet beräknas pågå under perioden våren 2018-2019.

 Bilden är en illustration av den framtida stationsutformningen.

Illustration ombyggnad av Åkersberga station

En ombyggnad av Åkersberga station behövs för att klara en ökad trafik i framtiden. 

Inbjudan till granskning av Järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Parallellt med att SL upprättat en järnvägsplan har Österåkers kommun tagit fram en detaljplan för området vid Åkersberga station. Detaljplanen är på granskning under samma tid.

Se inbjudan

Länk till dokument i järnvägsplanen

Samråd

I mars 2015 hölls ett samråd där vi presenterade förslag till Österåkers kommuns detaljplan och SL:s järnvägsplan för ny utformning av Åkersberga station. 

Se inbjudan till samråd om järnvägsplan Åkersberga station (pdf)

Miljökonsekvensbeskrivningen godkänd

Se dokumentet med Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, 2015-09-30

Båthamnsvägen och Rallarvägen

I samverkan med Österåkers kommun har vi planerat hur plankorsningarna för Båthamnsvägen och Rallarvägen ska ersättas med en planskild korsning i form av en ny järnvägsbro som placeras i närheten av Mc Donald's. Arbetet beräknas pågå under perioden 2018-2019.

Bullerskydd

På sträckan Åkersberga–Österskär genomfördes även bullerskyddsåtgärder under 2014.

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

Vi strävar alltid efter att störa så litet så möjligt och tackar för på omgivningens tålamod och förståelse.

För bästa resväg se SL:s app eller gå in på SL:s hemsida sl.se (öppnas i nytt fönster, välj "Lokalbana"). Tryckta tidtabeller finns även att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden. 

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!