Kårstalinjen på Roslagsbanan

Uppläsning

På Kårstalinjen har vi byggt dubbelspår på sträckorna Visinge–Täby kyrkby och Kragstalund–Vallentuna samt Roslags Näsby–Visinge. Nu återstår sträckan Täby kyrkby–Kragstalund. Norr om Vallentuna planeras för ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen och installation av en ny signalanläggning. I Molnby ska vi bygga en ny tågdepå för nya fordon. På sträckan Vallentuna–Kårsta uppgraderar vi signalsystemet och utför bullerskyddsåtgärder.

Detta gör vi

Vi ska bygga dubbelspår på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund. Vid den nya tågdepån i Molnby sker arkeologiska undersökningar och byggstarten beräknas ske under våren 2017. I Vallentuna planerar vi ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen.

Syfte

Dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg kan kapaciteten öka och merparten av resenärerna kan få tätare trafik. Depån är en viktig förutsättning för att klara den framtida kapacitetsökningen.

Vem påverkas och tidplan

För att genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas då till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. De kommande dubbelspårsutbyggnaderna genomförs under perioden 2016-2020.

Nu tar vi nästa steg mot en modernare Roslagsbana. Dubbla spår minskar risken för störningar och punktligheten blir bättre. När vi i framtiden även kompletterar med nya tåg kan både kapacitet och turtäthet öka.

Avstängningar på Roslagsbanan 2018

Delar av Roslagsbanan är avstängd under påskhelgen

 • Långfredagen 30/3 – t.o.m. annandag påsk 2/4
  Stockholms östra – Roslags Näsby
  Stockholms östra – Näsbypark
  Norr om Roslags Näsby går tågen som vanligt. Under avstängningen bygger vi en ny stödmur vid Frescati samt genomför planerade underhållsarbeten med kontaktledningar, bullerskydd och geologiska undersökningar.

 • Delar av Österskärslinjen är avstängd från midsommar 22/6 - 9/12
  Under avstängningen kommer tågen att gå mellan Stockholms östra och Viggbyholm.

  Vi fortsätter arbetet med utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, bygger två nya planskilda korsningar norr om Hägernäs och förbereder för en ny station vid Arninge. Arninge resecentrum innefattar en ny tågstation och en knutpunkt med bussanslutningar. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL beräknas stå klart 2020-2021. I Åkersberga anlägger vi två nya järnvägsbroar för en planskild korsning vid Båthamnsvägen och Rallarvägen. Dessutom bygger vi om Åkersberga station.

 • Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Dubbelspår

Vi fortsätter utbyggnaden och tar nästa steg mot en modernare Roslagsbana. Dubbla spår minskar risken för störningar, punktligheten blir bättre och när vi i framtiden även kompletterar med nya tåg kan vi öka turtätheten.

Enkelspår blir dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår. Utbyggnader till dubbelspår har under åren skett på delar av banan. Den pågående satsningen omfattar totalt ytterligare 22 km dubbelspår.

Enkelspårig järnväg gör trafiken störningskänslig. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår innebär att tågen kan mötas på fler ställen. Trafiken blir mindre störningskänslig och därmed även punktligare. Dubbelspårsutbyggnaden möjliggör tätare trafik vid de flesta stationerna.

Längs hela Roslagsbanan genomförs åtgärder för ökad tillgänglighet, säkerhet och förbättrade bullernivåer. 

Byggnationer på sträckan Roslags Näsby–Kårsta

Under perioden januari - augusti 2017 har vi genomfört:

 • Ombyggnad av Roslags Näsby station (Arbetet for i stationsområdet fortsätter även under hösten 2017)
 • 3,5 km dubbelspår på sträckan Roslags Näsby–Tibble–Visinge

Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att från och med den 20 augusti 2017 har Kårstalinjen dubbelspår på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Under 2019 ska vi genomföra:

 • 2,1 km dubbelspår på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund 
  Tågtrafiken kommer vara avstängd från våren 2019 t.o.m. december 2019

Vi kommer även genomföra:

 • Ombyggnationer vid stationerna Ormsta och Lindholmen
 • Uppgradering av signalsystem och bullerskyddsåtgärder på sträckan Vallentuna–Kårsta
 • Ny depå i Molnby
 • Bulleråtgärder

Informationsmöte 2016-09-13

Vid informationsmötet som handlade om ombyggnaden av Roslags Näsby station, dubbelspår på Kårstalinjen samt hur ersättningstrafiken är planerad visades följande dokumentation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nytt bostadsområde på västra sidan 

I området omedelbart väster om stationen planerar Täby kommun att bygga ett nytt bostadsområde, Västra Roslags-Näsby, med cirka 1400 nya bostäder, studentbostäder förskola, kontor, vård- och omsorgsboende, lokaler för handel och andra verksamheter samt infartsparkering. Detaljplanen väntas bli antagen andra halvåret 2017.

Läs mer om visionerna för det nya bostadsområdet

Läs mer om planläggningen  

Informationsblad

"Senaste nytt", december 2016. Om de kommande avstängningarna 2017 m.m.

"Roslagsbanan informerar april 2016". Information till boende och verksamheter vid Roslags Näsby station och Östra banvägen. (pdf)

"Roslagsbanan informerar", mars 2016, Senaste nytt om dubbelspårsutbyggnaden, Roslags Näsby – Visinge (pdf)

Filmer om Roslags Näsby station

Nu är ombyggnaden till största delen genomförd, men inför projektet producerades två filmer för att ge en vision av hur den färdigbyggda stationen skulle komma att se ut. 

I den första filmen är det möjligt att vrida bilden både uppåt och nedåt samt åt sidorna. Flytta musen i olika riktningar på bilden!

Se den här   

Se den andra filmen nedan. Starta genom att klicka på pilen i bildens mitt:

Arbetet omfattar: 

 • Två nya mittplattformar, nya vänthallar, nya hissar och nya rulltrappor
 • En ny gångbro över järnvägen vid stationen och en ny gång- och cykelbro intill Centralbron
 • Förbättringar av tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd

Nya infartsparkeringar

Byggnadsarbetena vid Roslags Näsby station innebär att en stor del av infartsparkeringarna har stängts och ersatts av nya parkeringsplatser i området. En ny cykelparkering har tillkommit. Mer information och en detajerad karta finns på Täby kommuns hemsida 

Bullerskyddsåtgärder

För att minimera störningar i omgivningen och för att gällande riktlinjer för buller och vibrationer inte överskrids har SL utfört bullermätningar på sträckan. Vi kontaktar berörda fastigheter för att erbjuda eventuella bullerdämpande åtgärder, som till exempel fönsteråtgärder och avskärmningar. Utöver lokala åtgärder byggs även bullerskydd längs spåren.

Det här har vi byggt på sträckan Roslags Näsby–Visinge under perioden januari-augusti 2017

• Det tillkommande spåret som är 3,5 km byggs öster om befintligt spår.
• Roslags Näsby station byggs om med två nya mittplattformar, vänthallar, hissar, rulltrappor och en planskild gångbro över stationen.
• Ny gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralbron.
• Ny järnvägsbro över gång- och cykelvägen för det östra spåret, söder om Tibble station.
• Ombyggnad av Tibble station som får mittplattform.
• Ny säkrare sicksack-passage över spåren med anslutning till Tibble station.
• Plankorsningen vid Byängsvägen/Banvaktarstugan stängs.
• Ensta station rivs och en ny station med mittplattform byggs cirka 200 m söderut.
• Nya säkrare sicksack-passager över spåren med anslutning till Ensta station.
• Gångbanan längs Stockholmsvägen byggs om till en bredare gång- och cykelbana.
• Ny gång- och cykelbro i Stolpaskogen.
• Visinge station kompletteras med en planskild gång- och cykelbro samt hissar och trappor ner till befintliga plattformar.
• Bullerskyddsskärmar och spårnära bullerskyddsskärmar byggs längs sträckan.

Järnvägsplanen var uppdelad i två delsträckor :

Roslags Näsby–Tibble

 • Systemhandlingen fastställd
 • Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
 • Genomförandeavtalet med kommun klart
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft

Samtidigt planerar Täby kommun en exploatering av västra Roslags Näsby (se länk längst ner på denna sida). Detalj- och järnvägsplanerna samordnas. I arbetet med järnvägsplanen genomförandes samråd med berörda fastighetsägare och myndigheter samt övriga intressenter. I maj 2014 ställdes järnvägsplanen för Roslags Näsby–Tibble ut för granskning.

Se inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

I september 2013 genomfördes ett samråd för järnvägsplan - utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan, sträckan Roslags Näsby–Tibble.

Dokumentation Roslags Näsby–Tibble

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Roslags Näsby–Tibble (öppnas i nytt fönster)

Tibble–Visinge

 • Systemhandlingen fastställd
 • Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
 • Genomförandeavtalet med kommunen klart
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft

I september/oktober 2013 ställde vi ut "Järnvägsplan - utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan, sträckan Tibble–Visinge" med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den godkändes av Länsstyrelsen i februari 2013.

Länk till dokumentet med Länsstyrelsens godkännande (pdf, öppnas i nytt fönster)

I februari 2012 genomfördes en utställning för sträckan Tibble–Visinge.

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Tibble-Visinge (öppnas i nytt fönster)

Visinge–Täby kyrkby

Karta Visinge–Täby kyrkby

Karta över sträckningen Visinge–Täby kyrkby.

Dubbelspårsutbyggnaden startade våren 2014 och trafikstarten skedde i januari 2015. Det här har vi byggt:

 • 3,5 km dubbelspår mellan Visinge–Täby kyrkby 
 • Nya järnvägsbroar över Bergtorpsvägen och Norrortsleden
 • En kurvrätning mellan Visinge och Norrortsleden
 • En naturpassage norr om Bergtorpsvägen
 • Ny vägbro över Efraimsbergsvägen
 • Bullerskydd
 • Hinderdetektorer som stoppar tåget om en bil blir instängd mellan bommarna vid plankorsningar

Dokumentation Visinge–Täby kyrkby

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning. 

Länk till dokument för sträckan Visinge–Täby kyrkby (öppnas i nytt fönster)

Täby kyrkby–Kragstalund

På sträckan Täby kyrkby-Kragstalund planeras en utbyggnad med 2,1 km dubbelspår under 2019. 

 • Genomförandeavtal med kommunerna klart
 • Samråd har utförts
 • MKB godkänd av länstyrelsen
 • Systemhandlingen är klar med ännu ej fastställd 
 • Detaljprojektering påbörjades under andra kvartalet 2017

Tågtrafiken kommer vara avstängd från våren 2019 t.o.m. december 2019.

Förberedande arbeten

Med start i april 2017 genomförs fältarbeten på sträckan Täby kyrkby –Kragstalund. Arbetet kommer att utföras dagtid och pågå från april fram till augusti 2017.

 • Vi utför kompletterande undersökningar avseende hydrogeologi, markmiljö, vibrationer och geoteknik.
 • Vi planerar även säkerhetshöjande åtgärder. Övergången vid norra plattformsänden vid Täby kyrkby station byggs om för att skapa en säkrare passage över järnvägsspåren. Här blir det en s.k. sicksack-passage och bommar för respektive spår. Det innebär att man måste stanna till mellan spåren och det går bara att passera ett spår i taget.

 • Samtidigt sker förberedelser för en biljettautomat på plattformen i Täby kyrkby.  

 • Utsättning av vissa tomtgränser och inmätning av vissa objekt nära järnvägen.

 • Trädröjning/beskärning runt kontaktledningarna.

I arbetet med järnvägsplanen ingår genomförande av samråd med berörda fastighetsägare och myndigheter samt övriga intressenter.

Tillstånd för vattenverksamhet avseende sträckan Täby kyrkby – Kragstalund

Dubbelspårsutbyggnaden ersätter fyra korsningar i plan med tre planskilda korsningar. Utbyggnaden innebär ny dränering utmed delar av sträckan. Delar av planerade arbeten kan påverka grundvattensituationen i området, vilket är tillståndspliktigt enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs av vattenverksamheten. Efter att samråd hållits kommer ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Arbeten med utbyggnaden bedöms pågå under perioden hösten 2018 till hösten 2020.

Underlag för samråd 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation vid samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende vattenverksamhet på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund

Kungörelse samråd


Skriftligt samråd i april 2014

"Järnvägsplan – utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby–Kragstalund".

Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga till Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)


Informationsmöte 2013

Den 12 mars 2013 hölls ett informationsmöte tillsammans med Täby kommun och representanter för olika samfälligheter och intressegrupper i Täby kyrkby.


Samråd 2012

Samrådsmötet, som omfattade delsträckan Täby kyrkby–Kragstalund, genomfördes den 7 mars 2012.

Dokumentation Täby kyrkby–Kragstalund

Järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Täby kyrkby–Kragstalund (öppnas i nytt fönster)

Kragstalund–Vallentuna

Karta Vallentuna

En ny trafikplats vid Angarnsvägen invigdes i december 2013. Den planfria korsningen innebär en bättre och säkrare trafikmiljö och möjliggör tätare tågtrafik utan störningar. Bygget av de två järnvägsbroarna och en rondell genomfördes i samarbete mellan Trafikverket, Vallentuna kommun och SL/Trafikförvaltningen.

Dubbelspårsutbyggnaden startade våren 2014 och trafikstarten skedde i februari 2015. Det här har vi byggt:

 • 2,7 km dubbelspår Kragstalund–Vallentuna
 • Två järnvägsbroar i Vallentuna (i samarbete med Trafikverket och Vallentuna kommun)
 • Ny gång- och cykelbro vid Bällstabergsvägen
 • Ny järnvägsbro över Gamla Karlbergsvägen
 • Ombyggnad av Bällsta station i nytt läge cirka 150 m söderut
 • Ny mittplattform med tak, vindskydd och bättre tillgänglighet
 • Ny bommanläggning vid plattformens norra ände
 • Bullerskydd
 • Hinderdetektorer som stoppar tåget om en bil blir instängd mellan bommarna vid plankorsningar

Dokumentation 

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Kragstalund–Vallentuna (öppnas i nytt fönster)

Sträckan Vallentuna–Kårsta

Tidigare planerat dubbelspår på sträckan Vallentuna–Molnby/Lindholmen har utgått på grund av minskade ekonomiska ramar från Landstinget. För att klara önskad turtäthet planeras vissa andra åtgärder för att förbättra kapaciteten och säkerheten på sträckan. Under 2015 genomfördes en förstärkning av banvallen på sträckan Söderby–Solsta och Gräbbelund.

Ormsta

Plattformen flyttas något söderut och i norra plattformsänden bygger vi en ny övergång för gående som förses med separata bommar för respektive spår. Det innebär två stora förbättringar. Dels stängs endast ett spår i taget av vid fällda bommar och under betydligt kortare tid än bommarna för bilvägen. Dels förbättras säkerheten genom att avstigande resenärer inte längre behöver gå ut mitt i bilvägen mellan de befintliga bommarna för att komma vidare.

En ny växel vid det befintliga stickspåret gör att detta kan utnyttjas för väntande tåg till och från den framtida fordonsdepån i Molnby.

Vid Ormsta bygger vi spårnära bullerskärmar på den östra sidan om banan med start vid plankorsningen Snäpptunavägen/Ormstavägen och vidare cirka 400 meter norrut. För dessa arbeten kommer en del av parkeringen vid stationen att användas som etablering.

Molnby

För ökad säkerhet planerar vi att 2019 byta ut halvbommarna till helbommar vid plankorsningen intill stationen.

Planering och projektering pågår inför byggandet av en ny tågdepå strax norr om Molnby station. Ett nytt mötespår ska enligt planerna byggas vid den nya depåns norra ände, vid Veda, omedelbart söder om Lindholmsvägens viadukt över järnvägen. Norr om viadukten har vi även anlagt en ny väg in till depåområdet. Våren 2017 startar byggnationen av den nya depån.

Läs mer om tågdepån i Molnby  

Sträckan Lindholmen–Kårsta

Bullerskyddåtgärder planeras på sträckan under 2018 och plankorsningarna på sträckan kommer att få utökat vägskydd (bommar, hinderdetektorer och signaler för enskilda vägar).

För att höja säkerheten kan vissa korsningar tas bort och ersättas med parallellvägar efter samråd med berörda. Arbetet kommer att bedrivas kontinuerligt under flera år framöver.  

Under 2019 planerar vi en uppgradering och modernisering av signalsystemet på sträckan. 

Lindholmen

Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flyttas något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät. För gång- och cykeltrafik byggs en separat korsning med bommar intill den södra plattformsänden.

De två korsningarna med gångfållor norr om plattformarna ersätts av en korsning med bommar. Cirka 100 m norr om plattformarna finns ytterligare en övergång där gångfållan byts ut mot bommar. En ny växel vid det befintliga stickspåret gör att detta kan utnyttjas mer effektivt för vändande och väntande tåg i framtiden. 

Vid Hållstavägen, nära Lindholmens station, förbättras säkerheten när bygger vi en ny bomanläggning. Korsningen förses med helbommar, ljud- och ljussignaler och hinderdetektorer, som gör att tåget får automatisk stoppsignal om en bil fastnar mellan bommarna. Arbetet pågår fram till mitten av juli 2017.

Sträckan Frösunda–Ekskogen

Under avstängningen av Kårstalinjen under perioden 7 januari - 20 augusti sker stabilisering och breddning av banvallen och på vissa delar sker även byte av räls, slipers- och befästningar samt kontaktledningsfundament och -stolpar. Hela sträckan får ny kanalisation, d.v.s. rännor för kablar. Upprustningen innebär att från trafikstarten i augusti kommer tågen åter kunna köra med normal hastighet på den här sträckan.

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

Vi strävar alltid efter att störa så litet så möjligt och tackar för på omgivningens tålamod och förståelse.

För bästa resväg sök din resa på sl.se eller ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00. Tidtabell för Roslagsbanan finns på SL Center.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!