Kårstalinjen på Roslagsbanan

Uppläsning

På Kårstalinjen har vi byggt dubbelspår på sträckorna Visinge–Täby kyrkby och Kragstalund–Vallentuna. Nu återstår sträckorna Roslags Näsby–Visinge och Täby kyrkby–Kragstalund. Norr om Vallentuna planeras för ombyggnader vid Ormsta och Lindholmen och installation av en ny signalanläggning. I Molnby ska vi bygga en ny tågdepå för nya fordon. På sträckan Vallentuna–Kårsta uppgraderar vi signalsystemet och utför bullerskyddsåtgärder.

Detta gör vi

Vi ska bygga dubbelspår på sträckorna Roslags Näsby–Visinge och Täby kyrkby–Kragstalund. Vid den nya tågdepån i Molnby sker arkeologiska undersökningar och byggstarten beräknas ske under våren 2017. I Vallentuna planeras för ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen.

Syfte

Dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg kan kapaciteten öka och merparten av resenärerna kan få tätare trafik. Depån är en viktig förutsättning för att klara den framtida kapacitetsökningen.

Vem påverkas och tidsplan

För att genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas då till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. De kommande dubbelspårsutbyggnaderna genomförs under perioden 2016-2020.

Avstängningar på Roslagsbanan 2017

Nu tar vi nästa steg mot en modernare Roslagsbana. Dubbla spår minskar risken för störningar, punktligheten blir bättre och när vi i framtiden även kompletterar med nya tåg kan vi öka turtätheten.

 • Kårstalinjen, sträckan Roslags Näsby–Kårsta är avstängd 7 januari - 19 augusti.
  Vi genomför en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station och bygger dubbelspår mellan Roslags Näsby och Visinge. Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden. 
  Kartor med bussarnas hållplatser och linjesträckning:
  27A, 27B, 27X och 666X.
 • Österskärslinjen avstängd 23 juni - senast 9 decemberUnder denna period påbörjar vi arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt inleds dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg vid Rydbokrossen. Vi genomför även förberedelser för en ny station som senare ska byggas vid Arninge. Här planeras också för en ny bussterminal. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt i samband med att vi bygger en planfri korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.
  28B Täby centrum–Viggbyholm–E18–Åkersberga
  28D Danderyds sjukhus–Djursholms Ösby–Lahällsviadukten–Roslags Näsby–Täby centrum
  28L Danderyds sjukhus– Lahällsviadukten–Roslags Näsby–Täby centrum–Viggbyholm–Hägernäs
  28M Danderyds sjukhus–E18–Åkersberga–Österskär
  28R Danderyds sjukhus–Viggbyholm–Rydbo–Åkers Runö–Åkersberga

 • Djursholms Ösby–Roslags Näsby avstängd 23 juni - t.o.m. 19 augusti 
  (gäller stationerna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby, Enebyberg och Roslags Näsby). Anledningen är den omfattande spårombyggnaden vid Roslags Näsby station.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.

Näsbyparklinjen går tågen som vanligt hela året.

Närmare information om ersättningstrafiken

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Dubbelspår

Enkelspår blir dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår. Utbyggnader till dubbelspår har under åren skett på delar av banan. Den pågående satsningen omfattar totalt ytterligare 22 km dubbelspår.

Enkelspårig järnväg gör trafiken störningskänslig. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår innebär att tågen kan mötas på fler ställen. Trafiken blir mindre störningskänslig och därmed även punktligare. Dubbelspårsutbyggnaden möjliggör tätare trafik vid de flesta stationerna.

Längs hela Roslagsbanan genomförs åtgärder för ökad tillgänglighet, säkerhet och förbättrade bullernivåer. 

Sträckan Roslags Näsby–Visinge 

Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att från och med hösten 2017 blir Kårstalinjen dubbelspårig på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Informationsmöte 2016-09-13

Vid informationsmötet som handlade om ombyggnaden av Roslags Näsby station, dubbelspår på Kårstalinjen samt hur ersättningstrafiken är planerad visades följande dokumentation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbeten på sträckan Roslags Näsby–Tibble–Ensta–Visinge

För att förstärka Roslagsbanans kapacitet bygger vi under 2017 ytterligare dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd. Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby – Visinge innebär att Kårstalinjen från och med hösten 2017 blir dubbelspårig på hela sträckan Stockholms östra – Täby kyrkby.

Vi kommer att genomföra en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station och en hel del förändringar kommer att ske vid stationerna Tibble, Ensta och Visinge.

Nytt bostadsområde intill stationen

I området omedelbart väster om stationen planerar Täby kommun att bygga ett nytt bostadsområde, Västra Roslags-Näsby, med cirka 1400 nya bostäder, studentbostäder förskola, kontor, vård- och omsorgsboende, lokaler för handel och andra verksamheter samt infartsparkering. Detaljplanen väntas bli antagen andra halvåret 2017.

Läs mer om visionerna för det nya bostadsområdet

Läs mer om planläggningen  

Följ ombyggnaden av Roslags Näsby station via vår webbkamera

Här kan du i realtid följa arbetet. Bilden uppdateras var 5:e minut.
Roslags Näsby station från ovan.

Informationsblad

"Senaste nytt", december 2016. Om de kommande avstängningarna 2017 m.m.

"Roslagsbanan informerar april 2016". Information till boende och verksamheter vid Roslags Näsby station och Östra banvägen. (pdf)

"Roslagsbanan informerar", mars 2016, Senaste nytt om dubbelspårsutbyggnaden, Roslags Näsby – Visinge (pdf)

Så här ska vi förnya Roslags Näsby station

Nedan finns länkar till två filmer som kan ge en vision av hur den färdigbyggda stationen kan komma att se ut.

I den första filmen är det möjligt att vrida bilden både uppåt och nedåt samt åt sidorna. Flytta musen i olika riktningar på bilden!

Se den här   

Se den andra filmen nedan. Starta genom att klicka på pilen i bildens mitt:

Arbetet omfattar: 

 • Två nya mittplattformar, nya vänthallar, nya hissar och nya rulltrappor
 • En ny gångbro över järnvägen vid stationen och en ny gång- och cykelbro intill Centralbron
 • Förbättringar av tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd

Ändrade gång- och cykelvägar under utbyggnaden av Roslagsbanan

Dubbelspårutbygganden av Kårstalinjen mellan Roslags Näsby och Visinge påverkar vissa sträckor av gång- och cykelvägar längs med järnvägen. 

Sträckorna som berörs mest är gång- och cykelvägarna väster om Visinge station och sträckan mellan Ensta station och Täby centrum, öster om spåret. Arbetena innebär också att några passager över järnvägen stängs.

För information om vilka vägar och övergångar som stängs, samt de alternativa rekommenderade vägarna se hänvisningar i cykelkartan

Cykelkarta rekommenderade cykelvägar Täby kommun

Nya infartsparkeringar

Byggnadsarbetena vid Roslags Näsby station innebär att en stor del av infartsparkeringarna har stängts och ersatts av nya parkeringsplatser i området. En ny cykelparkering har tillkommit. Mer information och en detajerad karta finns på Täby kommuns hemsida 

Avverkning av träd i Stolpaskogen och vid Roslags Näsby station 

I samband med dubbelspårsutbyggnaden har Täby kommun avverkat träd i Stolpaskogen och längs med järnvägsspåret mellan Ensta och Visinge station. Detta för att göra plats för två nya gång- och cykelbroar i Stolpaskogen och Visinge station samt en ny gång- och cykelväg som ansluter till Djäknevägen. Avverkningen görs så varsamt som möjligt.

Avverkning har även skett i området kring Roslags Näsby station, både på SL:s fastighet och på kommunal mark, dels på den östra sidan längs Östra Banvägen och dels på den västra sidan. Avverkning har även skett i triangeln söder om Åva gymnasium. I området väster om kommunhuset har träd avverkats för att ge plats åt den nya infartsparkeringen, men även för exploateringen av det nya bodstadsområdet Västra Roslags Näsby. 

Bullerskyddsåtgärder

För att minimera störningar i omgivningen och för att gällande riktlinjer för buller och vibrationer inte överskrids har SL utfört bullermätningar på sträckan. Vi kontaktar berörda fastigheter för att erbjuda eventuella bullerdämpande åtgärder, som till exempel fönsteråtgärder och avskärmningar. Utöver lokala åtgärder byggs även bullerskydd längs spåren.

Det här bygger vi på sträckan Roslags Näsby–Visinge

• Det tillkommande spåret som är 3,5 km byggs öster om befintligt spår.
• Roslags Näsby station byggs om med två nya mittplattformar, vänthallar, hissar, rulltrappor och en planskild gångbro över stationen.
• Ny gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralbron.
• Ny järnvägsbro över gång- och cykelvägen för det östra spåret, söder om Tibble station.
• Ombyggnad av Tibble station som får mittplattform.
• Ny säkrare sicksack-passage över spåren med anslutning till Tibble station.
• Plankorsningen vid Byängsvägen/Banvaktarstugan stängs.
• Ensta station rivs och en ny station med mittplattform byggs cirka 200 m söderut.
• Nya säkrare sicksack-passager över spåren med anslutning till Ensta station.
• Gångbanan längs Stockholmsvägen byggs om till en bredare gång- och cykelbana.
• Ny gång- och cykelbro i Stolpaskogen.
• Visinge station kompletteras med en planskild gång- och cykelbro samt hissar och trappor ner till befintliga plattformar.
• Bullerskyddsskärmar och spårnära bullerskyddsskärmar byggs längs sträckan.

Våra arbetstider är:
Roslags Näsby–Tibble: Vardagar 06:30 - 19:00
Tibble–Visinge: Vardagar 07:00 - 19:00, helger: 08:00 - 16:30

Järnvägsplanen är uppdelad i två delsträckor 

Roslags Näsby–Tibble respektive Tibble–Visinge. Med start i 2017 bygger vi sammanlagt 3,5 km dubbelspår på dessa sträckor. I samband med detta kommer Kårstalinjen mellan Roslags Näsby och Kårsta att vara avstängd under våren och sommaren 2017.

Roslags Näsby–Tibble

 • Systemhandlingen är fastställd
 • Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
 • Genomförandeavtalet med kommun klart
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft

Samtidigt planerar Täby kommun en exploatering av västra Roslags Näsby (se länk längst ner på denna sida). Detalj- och järnvägsplanerna samordnas. I arbetet med järnvägsplanen genomförandes samråd med berörda fastighetsägare och myndigheter samt övriga intressenter. I maj 2014 ställdes järnvägsplanen för Roslags Näsby–Tibble ut för granskning.

Se inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

I september 2013 genomfördes ett samråd för järnvägsplan - utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan, sträckan Roslags Näsby–Tibble.

Dokumentation Roslags Näsby–Tibble

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Roslags Näsby–Tibble (öppnas i nytt fönster)

Tibble–Visinge

 • Systemhandlingen är fastställd
 • Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
 • Genomförandeavtalet med kommunen klart
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft

I september/oktober 2013 ställde vi ut "Järnvägsplan - utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan, sträckan Tibble–Visinge" med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den godkändes av Länsstyrelsen i februari 2013.

Länk till dokumentet med Länsstyrelsens godkännande (pdf, öppnas i nytt fönster)

I februari 2012 genomfördes en utställning för sträckan Tibble–Visinge.

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Tibble-Visinge (öppnas i nytt fönster)

Visinge–Täby kyrkby

Karta Visinge–Täby kyrkby

Karta över sträckningen Visinge–Täby kyrkby.

Dubbelspårsutbyggnaden startade våren 2014 och trafikstarten skedde i januari 2015. Det här har vi byggt:

 • 3,5 km dubbelspår mellan Visinge–Täby kyrkby 
 • Nya järnvägsbroar över Bergtorpsvägen och Norrortsleden
 • En kurvrätning mellan Visinge och Norrortsleden
 • En naturpassage norr om Bergtorpsvägen
 • Ny vägbro över Efraimsbergsvägen
 • Bullerskydd
 • Hinderdetektorer som stoppar tåget om en bil blir instängd mellan bommarna vid plankorsningar

Dokumentation Visinge–Täby kyrkby

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning. 

Länk till dokument för sträckan Visinge–Täby kyrkby (öppnas i nytt fönster)

Täby kyrkby–Kragstalund

På sträckan Täby kyrkby-Kragstalund planeras en utbyggnad med 2,1 km dubbelspår. 

 • Genomförandeavtal med kommunerna pågår
 • Samråd har utförts
 • MKB godkänd
 • Färdigställande av systemhandling
 • Detaljprojektering påbörjas under första kvartalet 2017

Förberedande arbeten

Med start i april 2017 genomförs fältarbeten på sträckan Täby kyrkby –Kragstalund. Arbetet kommer att utföras dagtid och pågå från april fram till augusti 2017.

 • Vi utför kompletterande undersökningar avseende hydrogeologi, markmiljö, vibrationer och geoteknik.
 • Vi planerar även säkerhetshöjande åtgärder. Övergången vid norra plattformsänden vid Täby kyrkby station byggs om för att skapa en säkrare passage över järnvägsspåren. Här blir det en s.k. sicksack-passage och bommar för respektive spår. Det innebär att man måste stanna till mellan spåren och det går bara att passera ett spår i taget.

 • Samtidigt sker förberedelser för en biljettautomat på plattformen i Täby kyrkby.  

 • Utsättning av vissa tomtgränser och inmätning av vissa objekt nära järnvägen.

 • Trädröjning/beskärning runt kontaktledningarna.


I arbetet med järnvägsplanen ingår genomförande av samråd med berörda fastighetsägare och myndigheter samt övriga intressenter.

Skriftligt samråd i april 2014
"Järnvägsplan – utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby–Kragstalund".

Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga till Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Informationsmöte 2013
Den 12 mars 2013 hölls ett informationsmöte tillsammans med Täby kommun och representanter för olika samfälligheter och intressegrupper i Täby kyrkby.

Samråd 2012
Samrådsmötet, som omfattade delsträckan Täby kyrkby–Kragstalund, genomfördes den 7 mars 2012.

Dokumentation Täby kyrkby–Kragstalund

Järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Täby kyrkby–Kragstalund (öppnas i nytt fönster)

Kragstalund–Vallentuna

Karta Vallentuna

En ny trafikplats vid Angarnsvägen invigdes i december 2013. Den planfria korsningen innebär en bättre och säkrare trafikmiljö och möjliggör tätare tågtrafik utan störningar. Bygget av de två järnvägsbroarna och en rondell genomfördes i samarbete mellan Trafikverket, Vallentuna kommun och SL/Trafikförvaltningen.

Dubbelspårsutbyggnaden startade våren 2014 och trafikstarten skedde i februari 2015. Det här har vi byggt:

 • 2,7 km dubbelspår Kragstalund–Vallentuna
 • Två järnvägsbroar i Vallentuna (i samarbete med Trafikverket och Vallentuna kommun)
 • Ny gång- och cykelbro vid Bällstabergsvägen
 • Ny järnvägsbro över Gamla Karlbergsvägen
 • Ombyggnad av Bällsta station i nytt läge cirka 150 m söderut
 • Ny mittplattform med tak, vindskydd och bättre tillgänglighet
 • Ny bommanläggning vid plattformens norra ände
 • Bullerskydd
 • Hinderdetektorer som stoppar tåget om en bil blir instängd mellan bommarna vid plankorsningar

Dokumentation 

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Kragstalund–Vallentuna (öppnas i nytt fönster)

Sträckan Vallentuna–Kårsta

Tidigare planerat dubbelspår på sträckan Vallentuna–Molnby/Lindholmen har utgått på grund av minskade ekonomiska ramar från Landstinget. För att klara önskad turtäthet planeras vissa andra åtgärder för att förbättra kapaciteten och säkerheten på sträckan. Under 2015 genomfördes en förstärkning av banvallen på sträckan Söderby–Solsta och Gräbbelund.

Ormsta

Plattformen flyttas något söderut och i norra plattformsänden bygger vi en ny övergång för gående som förses med separata bommar för respektive spår. Det innebär två stora förbättringar. Dels stängs endast ett spår i taget av vid fällda bommar och under betydligt kortare tid än bommarna för bilvägen. Dels förbättras säkerheten genom att avstigande resenärer inte längre behöver gå ut mitt i bilvägen mellan de befintliga bommarna för att komma vidare.

En ny växel vid det befintliga stickspåret gör att detta kan utnyttjas för väntande tåg till och från den framtida fordonsdepån i Molnby.

Vid Ormsta bygger vi spårnära bullerskärmar på den östra sidan om banan med start vid plankorsningen Snäpptunavägen/Ormstavägen och vidare cirka 400 meter norrut. För dessa arbeten kommer en del av parkeringen vid stationen att användas som etablering.

Molnby

För ökad säkerhet planerar vi att 2019 byta ut halvbommarna till helbommar vid plankorsningen intill stationen.

Planering och projektering pågår inför byggandet av en ny tågdepå strax norr om Molnby station. Ett nytt mötespår ska enligt planerna byggas vid den nya depåns norra ände, vid Veda, omedelbart söder om Lindholmsvägens viadukt över järnvägen. Norr om viadukten har vi även anlagt en ny väg in till depåområdet. Våren 2017 startar byggnationen av den nya depån.

Läs mer om tågdepån i Molnby  

Sträckan Lindholmen–Kårsta

Bullerskyddåtgärder planeras på sträckan under 2018 och plankorsningarna på sträckan kommer att få utökat vägskydd (bommar, hinderdetektorer och signaler för enskilda vägar).

För att höja säkerheten kan vissa korsningar tas bort och ersättas med parallellvägar efter samråd med berörda. Arbetet kommer att bedrivas kontinuerligt under flera år framöver.  

Under 2019 planerar vi en uppgradering och modernisering av signalsystemet på sträckan. 

Lindholmen

Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flyttas något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät. För gång- och cykeltrafik byggs en separat korsning med bommar intill den södra plattformsänden.

De två korsningarna med gångfållor norr om plattformarna ersätts av en korsning med bommar. Cirka 100 m norr om plattformarna finns ytterligare en övergång där gångfållan byts ut mot bommar. En ny växel vid det befintliga stickspåret gör att detta kan utnyttjas mer effektivt för vändande och väntande tåg i framtiden. 

Vid Hållstavägen, nära Lindholmens station, förbättras säkerheten när bygger vi en ny bomanläggning. Korsningen förses med helbommar, ljud- och ljussignaler och hinderdetektorer, som gör att tåget får automatisk stoppsignal om en bil fastnar mellan bommarna. Arbetet pågår fram till mitten av juli 2017.

Sträckan Frösunda–Ekskogen

Under avstängningen av Kårstalinjen under perioden 7 januari - 20 augusti sker stabilisering och breddning av banvallen och på vissa delar sker även byte av räls, slipers- och befästningar samt kontaktledningsfundament och -stolpar. Hela sträckan får ny kanalisation, d.v.s. rännor för kablar. Upprustningen innebär att från trafikstarten i augusti kommer tågen åter kunna köra med normal hastighet på den här sträckan.

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

Vi strävar alltid efter att störa så litet så möjligt och tackar för på omgivningens tålamod och förståelse.

För bästa resväg sök din resa på sl.se eller ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00. Tidtabell för Roslagsbanan finns på SL Center.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!