Stockholms östra–Roslags Näsby

Uppläsning

För att öka kapaciteten på Roslagsbanan i framtiden har vi genomfört en omfattande ombyggnad av perronger och spårområde vid Stockholms östra. Vid plankorsningarna i Frescati och Enebyberg behöver vi förbättra säkerheten och planer finns för att öka säkerheten genom att bygga planskilda korsningar vid dessa korsningar. Vi fortsätter även att genomföra bullerskyddsåtgärder längs hela Roslagsbanan.

Detta gör vi

På Stockholms östra har under 2015 genomförts en ombyggnad av spårområde och perronger. Planering för planskilda korsningar vid Frescati och Enebyberg pågår. Under 2015 har även bullerskyddsåtgärder genomförts på sträckan Mörby–Näsby Park.

Syfte

Ombyggnaden av Stockholms östra är en förberedelse för att kunna öka trafiken i framtiden. Bullerskyddsåtgärder har genomförts för att förbättra miljön för närboende och klara uppställda gränsvärden. Planskilda korsningar i Frescati och Enebyberg kommer att innebära väsentligt ökad trafiksäkerhet.

Vem påverkas och tidplan

I november 2015 var ombyggnaden av Stockholms östra avslutad och trafiken åter igång.

Trafikstart på Kårstalinjen

Från och med söndagen den 20 augusti 2017 är trafiken åter igång på Kårstalinjen. Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att Kårstalinjen har dubbelspår på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Avstängningar på Roslagsbanan 2017

Nu tar vi nästa steg mot en modernare Roslagsbana. Dubbla spår minskar risken för störningar och punktligheten blir bättre. I framtiden kompletterar vi även med nya tåg för att öka turtätheten.

 • Österskärslinjen avstängd 23 juni - senast 9 december
  Under denna period påbörjar vi arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt inleds dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg vid Rydbokrossen. Vi genomför även förberedelser för en ny station som senare ska byggas vid Arninge. Här planeras också för en ny bussterminal. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt. Här bygger vi bygger en planfri korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.

Närmare information om ersättningstrafiken

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.
 

Stockholms östra

Efter avstängningen från midsommar fram till början av november 2015 gick tågen åter mellan Universitetet och Stockholms östra. Samtidigt startade trafiken på Näsbyparklinjen som också varit avstängd under perioden.

Därför har vi byggt om stationen

För att klara en utökad kapacitet i framtiden har vi nu anpassat spårområde och perronger vid Stockholms östra. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och minskad störningskänslighet så att fler tåg ska kunna köra in och ut samtidigt. Samtidigt har vi genomfört en ombyggnation av signalsystem, el- och telesystem samt kontaktledning.

Ombyggnaden innebär att vi har förlängt spår, byggt fler växlar och vi har flyttat upp spår 6 och 7 så att de hamnar i samma nivå som övriga spår. Vid spåren finns en ny mittplattform med nytt tak.

Vid perrongerna ner mot Drottning Kristinas väg finns en ny bred trappa. Vi  har installerat en ny högtalaranläggning och ny ledbelysning för ökad trygghet och trevnad.

Följande åtgärder har genomförts för att reducera buller:

 • Ljudabsorbenter vid plattformskanter och i plattformstak
 • Nytt högtalarsystem som riktar ljudet över plattformarna, men begränsar det utanför dessa
 • Fönster och friskluftsventiler, inglasning av balkonger på närliggande fastigheter
 • Ljudabsorbenter vid plattformarna
 • Ljudabsorbenter under perrongtaken
 • Smörjning av spår
 • Nya kompressorer på tågen och hjuldämpare på tågens hjul installeras successivt

Se våra informationsfilmer

Mer informationsmaterial  

Aktuellt Roslagsbanan nr 3/Senaste nytt från arbetet på Stockholms östra & Näsbyparkgrenen (pdf)

Aktuellt Roslagsbanan nr 2/Senaste nytt från arbetet på Stockholms östra & Näsbyparkgrenen (pdf)

Aktuellt Roslagsbanan nr 1/Senaste nytt från arbetet på Stockholms östra & Näsbyparkgrenen (pdf)

Informationsbroschyrer

"Nu börjar vi bygga på Stockholms östra" (pdf)

"Trafikstart Stockholms östra" (pdf)

Informationsmöten

Inbjudan till informationsmöte Stockholms östra 2015-05-19 (pdf)

Inbjudan till informationsmöte Stockholms östra 2015-01-29 (pdf)

Powerpointpresentation Stockholms östra 2015-01-29 (pdf)

Inbjudan till informationsmöte Stockholms östra 2014-11-20 (pdf)

Powerpointpresentation Stockholms östra 2014-11-20 (pdf)

Planskild korsning i Frescati

Frescati

Detta har hittills varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. All trafik på Roslagsbanans tre grenar passerar denna korsning med cirka 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Som mest passerar 30 tåg i timmen och i framtiden blir det en ökning till 40 tåg i timmen. Under högtrafik innebär detta att bommarna fälls väldigt ofta. Trafiken in i området till Bergianska trädgården och Plantagen är omfattande, speciellt under sommartid.

Idag är korsningen reglerad med signaler, bommar och även hinderdetektor, som är en ny funktion som installerats under hösten 2014. Det innebär att om en bil fastnat mellan bommarna stannar tåget automatiskt. För att öka säkerheten ytterligare planerar vi att bygga en planskild korsning så att all trafik i stället kan passera under järnvägen.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete och om installationen av hinderdetektorer

Syfte

Syftet är att bilar, gång- och cykeltrafikanter på ett och tryggt säkert sätt ska kunna passera under järnvägen. Samtidigt är målet att förbättra trafiksäkerheten utan att göra intrång i området, som tillhör nationalstadsparken där det historiska landskapets natur- och kulturvärden inte får komma till skada.

Förslag under arbete

För att öka framkomligheten och bygga en planskild korsning samarbetar SL bland annat med Statens Fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Stockholms stad och Bergianska Trädgården. 

Bakgrund

 • 2008 Idéstudie där 12 olika alternativ togs fram med intressenter, markägare, konsult och SL.
 • 2009 Förstudie där fyra alternativ utreddes vidare.
 • 2010-2011 Tre alternativa lösningar bearbetades vidare. 
 • Våren 2011 En miljöbedömning av de tre lösningarna genomfördes liksom en trädinventering och -värdering.
 • Hösten 2011 Statens fastighetsverk (SFV) tar initiativ till att i ett mindre forum bestående av SFV, Kungliga vetenskapsakademin (KVA) och Bergianska ta fram en lösning. Trafikverket yttrar sig negativt om detta förslag, men ger ett positivt yttrande efter att förslaget har modifierats.
 • April 2012 SL ansöker, i samförstånd med SFV och Trafikkontoret, om planläggning av området. 
 • Fortsatt utredning med våra samarbetspartners pågår.
 • Beräknad tid för denna byggnation är under 2020.

Tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga vagnarna sker en investering för att rusta upp denna anläggning.

En ny depå för underhåll av de nya fordonen byggs i Molnby som ligger i Vallentuna kommun. Första spadtaget tog i maj 2017.

Mer information om den nya depån i Molnby

Planskild korsning i Enebyberg

Tvärsektion planskild korsningEnebybergs station

 Illustration planskild korsning Enebyberg

Syftet med en ombyggnation är främst att öka säkerheten vid stationen. Enligt nuvarande planering omfattar ombyggnadsplanerna en planskild korsning för biltrafik och en planskild gång- och cykelförbindelse under spåren samt en uppgång till en ny mellanplattform vid Portvägen.  

Illustrationen visar hur den nya stationen kan se ut.

Illustrationen visar hur den nya stationen kan se ut.

Ett informationsmöte hölls tisdagen den 8 september 2015 vid Träffpunkt Enebyberg. Här presenterades även Danderyds kommuns planer kring Enebyängen.

Se inbjudan

Beräknad tid för denna byggnation är under 2020.

Roslags Näsby station

Läs här om ombyggnaden av Roslags Näsby station och Kårstalinjen norrut

 

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

Vi strävar alltid efter att störa så litet så möjligt och tackar för på omgivningens tålamod och förståelse.

För bästa resväg sök din resa på sl.se eller ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00. Tidtabell för Roslagsbanan finns på SL Center.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!