Buller och miljö

Uppläsning

I samband med utbyggnaden av Roslagsbanan har Trafikförvaltningen/SL en hög ambition i sitt miljöarbete. Vi satsar stora resurser för att minska bullerstörningar längs hela banan och anpassar både utbyggnaden och tågen för att skapa en bättre närmiljö med hänsyn till boende, djur och natur.

Roslagsbanan vid Frescati

Vi arbetar inom en rad olika områden för att förbättra miljön. Några exempel:

 • Produkt- och materialval sker utifrån Byggvarubedömningens kriterier - vi väljer produkter/material med en lägre miljö- och hälsopåverkan.
 • Bullerskyddsåtgärder - förbättrad bullersituation längs hela Roslagsbanana även på de sträckor där vi inte bygger nytt.
 • Vi väljer energieffektiva lösningar och vid våra depåer utreder vi produktion av egen förnybar energi  - lägre energiförbrukning samt förnybar energi.
 • Vi återanvänder material, produkter samt jord- och bergmassor i anläggningen - avfallsmängden, transporter och råvaruförbrukningen minskar.
 • Vi förser kabelbrunnar med evakueringsrör för grod- och kräldjur och vid vissa vattendrag som passerar järnvägen anlägger vi småviltspassager - anpassningar till djurlivet.
 • I skogsområden där det finns vilda djur och friluftsliv har vi på flera ställen skapat viltpassager under de nybyggda dubbelspåren. 

Tåg vid Rönningesjön.

Miljökonsekvensbeskrivning

När vi planerar för att bygga ny järnväg och depå upprättar vi en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som beskriver den direkta och indirekta miljöpåverkan som uppstår till följd av utbyggnaden. MKB:n ger i ett tidigt skede en god bild över hur vi påverkar miljön samt vilka åtgärder som vi bör prioritera. 

Vi har även tagit fram en MKB för befintlig och framtida trafik på hela Roslagsbanan. Det innebär att alla får tillgång till en beskrivning av trafikens miljö- och hälsoeffekter. Läs mer om den frivilliga tillståndsprövningen nedan.

Miljöpåverkan under byggtiden

Vi arbetar målmedvetet med att minska störningar och miljöpåverkan i byggskedet:

 • Inför störande arbeten informerar vi alla berörda i god tid
 • Om möjligt väljer vi arbetsmetoder som bullrar mindre
 • Bullrande arbeten utför vi så långt som möjligt på dagtid
 • Vi utreder och bevakar grundvattennivåer
 • Vi utreder och förebygger vibrationsstörningar
 • Vi förebygger dammning
 • Vi väljer produkter, som kemikalier och material, utifrån Byggvarubedömningens kriterier
 • Avfallssorteringen är välordnad och vi gör detta på ett miljöriktigt sätt
 • Vi håller transportvägar rena
 • Vi skyddar vegetation som ska bevaras
 • Vi renar processvatten och använder grumlingsskydd

Resenärer vid Tibble station

Vad är buller?

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud. Det vill säga ljud som vi människor störs av och gärna vill slippa. Men ljud som du önskar kan bli oönskade ljud för någon annan. Upplevelsen av buller är personlig. Människor upplever buller på olika sätt. När man arbetar med att dämpa buller använder man sig av riktvärden som är ett av myndigheterna accepterat störningsmått.

Miljöarbetet är ständigt i fokus. Därför satsar vi stora resurser på att dämpa buller längs hela Roslagsbanan.

Så minskar vi buller

Buller från tåg kan påverka både hälsa och miljö. En av våra viktigaste målsättningar i samband med upprustningen av Roslagsbanan är att minska bullerstörningar längs hela banan, det gäller även de delar som inte byggs ut. Vi arbetar med flera olika metoder och åtgärder som har till syfte att skärma av buller och minska uppkomsten av buller vid källan. Vi ställer krav på bullernivåer vid upphandling av nya tåg. För att dämpa buller från järnvägen genomför vi en rad olika åtgärder:

 • Bullerskyddsskärmar vid spår, traditionella höga skärmar och spårnära låga skärmar
 • Skärmar lokalt för uteplatser vid enskilda fastigheter
 • Fönster och friskluftsventiler
 • Inglasning av balkonger
 • Ljudabsorbenter på plattformskanter
 • Ljudabsorbenter under perrongtak
 • Ljudabsorbenter på bergväggar
 • Smörjning av spår
 • Bullerdämpning vid källan t.ex. med nya kompressorer och hjuldämpare på tågen

Riktvärden och definitioner

I Sverige gäller följande riktvärden för järnvägstrafikbuller vid nybyggnad av bostäder eller vid järnväg:

Diagram ljudnivåer:

Diagram buller

Riktvärden inomhus

30 dBA Leq, bostadsrum.
45 dBA Lmax, bostadsrum.

Riktvärden utomhus
55 dBA Leq, vid uteplats invid fasad.
60 dBA Leq, i bostadsområdet i övrigt.
70 dBA Lmax, vid uteplats invid fasad.

Vad betyder Leq och Lmax?

Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dBA, där A anger att man anpassat värdet efter människans sätt att uppfatta ljud.

Buller från järnvägstrafik beskrivs främst med två mått – ekvivalent och maximal ljudnivå. Ekvivalent (Leq) ljudnivå är medelljudnivån av tågtrafiken under 24 timmar. Maximal (Lmax) ljudnivå är högsta ljudnivån vid tågpassager.

Källa: Se Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) i länken längst ner på sidan.

Bullerskyddsåtgärder 2017

Under årets trafikavstängningar på Kårstalinjen och Österskärslinjen genomförs följande arbeten:

• Djursholms Ösby – Bråvallavägen
Mellan Fafnerstigen och Bråvallavägen kommer en ny högre träskärm ersätta den befintliga samt en ny mittskärm monteras mellan spåren. Bullerabsorbenter kommer även monteras på plattform 3 & 4 vid Djursholms Ösby.

• Bråvallavägen – Djursholms Ekeby
Den transparenta skärmen på bron över Bråvallavägen kommer färdigställas. På båda sidor om plankorsningen vid Danderydsvägen kommer spårnära skärmar i betong uppföras.

• Djursholms Ekeby
Arbetet med montering av nya skärmar och renovering av befintliga träskärmar runt Djursholms Ekeby kommer färdigställas. Det inkluderar bland annat nya träskärmar och mittskärmar mellan spåren samt montering av så kallade rällivdämpare.

• Enebyberg station
Montage av spårnära skärmar i betong samt mittskärm mellan spåren. Den befintliga träskärmen kommer att förlängas ytterligare söderut.

• Enebyberg – Roslags Näsby
De befintliga träskärmarna kommer att ses över och kompletteras/renoveras.

• Ormsta
 Vi bygger spårnära bullerskärmar på den östra sidan om banan med start vid plankorsningen Snäpptunavägen/Ormstavägen och vidare cirka 400 meter norrut.

• Kårsta
Spårnära skärmar i betong monteras på båda sidor om spåret före och efter plankorsningen vid Kårstavägen.

• Viggbyholm – Hägernäs
Förberedande grundläggningsarbeten.

Tidigare genomförda bullerskyddsåtgärder

• Stockholms östra
Ljudabsorbenter i perrongtak och perrongkanter.

• Djursholms Ösby – Näsby Park
Montage av spårnära skärmar, träskärmar, transparenta skärmar och komplettering av befintliga träskärmar.

• Djursholms Ösby – Stocksund
Montage av träskärmar och transparenta skärmar.

• Rydbo – Åkers Runö
Montage av träskärmar.

• Åkersberga – Österskär
Montage av spårnära skärmar av betong.

• Visinge – Täby Kyrkby
Montage av träskärmar.

• Kragstalund – Vallentuna
Montage av träskärmar.

• Djursholms Ösby
Montage av träskärmar kring stationen.

• Djursholms Ösby – Bråvallavägen
Montage av spårnära skärmar av betong.

• Bråvallavägen – Djursholms Ekeby
Montage av spårnära skärmar.

Traditionella bullerskyddsskärmar

Bullerskyddsskärmar i trä och plexiglas vid Djursholms Ösby.

Traditionella bullerskyddsskärmar är ofta höga och placeras 4,5–5,0 meter från närmaste spår. De är konstruerade med ljudabsorbenter på spårsidan och är utformade för att dämpa bullret så effektivt som möjligt.

Spårnära skärmar

Spårnära bullerskyddsskärm i betong och mellan spåren en skärm i metall.

Ett alternativ till traditionella bullerskyddsskärmar är spårnära skärmar som är låga, cirka 70 cm, och som placeras i direkt anslutning till spåret. Tester visar att de kan vara ett effektivt och användbart alternativ till traditionella höga bullerskyddsskärmar. Spårnära skärmar påverkar landskapsbilden endast i mindre omfattning. 

Hjuldämpare, rällivdämpare och friktionsmodiferare 

Hjuldämpare

Vi arbetar även med riktade åtgärder för att minska själva uppkomsten av buller vid källan som är vagnarnas hjul. Hjuldämpare, rällivdämpare och friktionsmodiferare är olika varianter som vi testar och utvecklar.

Bullerskydd vid uteplatser

Skärmar vid uteplatsExempel på bullerskydd vid uteplats

Där så behövs erbjuder vi lokala bullerskyddsåtgärder i samråd med enskilda fastighetsägare. Lokala bullerskyddsskärmar kan anpassas efter befintliga förhållanden och monteras oftast i anslutning till fasad med uteplats. Ibland kan inglasning av balkong eller altan vara ett alternativ.

Bullerskydd inomhus

Ett effektivt sätt att komma tillrätta med högt buller inomhus kan vara att åtgärda fönster och friskluftsintag, eftersom de normalt avgör ljudnivån. I de fall då bullernivåerna i boningsrum överstiger riktvärdena kan vi erbjuda följande åtgärder:

 • Förstärkning av befintliga fönster med tilläggsrutor
 • Montering av bullerdämpande isolerrutor i befintliga fönster
 • Montering av bullerdämpande friskluftsventiler
 • Byte av glas i befintliga fönster
 • Nya tätlister
 • Under speciella förhållanden kan det även bli aktuellt att byta ut befintliga fönster mot nya

Frivillig tillståndsprövning

Roslagsbanan omfattas inte av tillståndsplikt enligt miljöbalken. Trafikförvaltningen/SL har frivilligt ansökt om tillstånd för verksamheten hos Länsstyrelsen. Den frivilliga tillståndsprövningen av trafiken på Roslagsbanan sker enligt 9 kap. miljöbalken.

I början av 2012 startades en process som innebär att det sker en helhetsbedömning av hela Roslagsbanans miljöpåverkan för att få en samlad bedömning av Roslagsbanans miljöeffekter, positiva som negativa. Trafikförvaltningen/SL kommer i samband med tillståndsprövningen ges villkor som reglerar verksamheten utifrån miljöbalkens bestämmelser. På detta sätt fastställs höga och tydliga miljökrav på verksamheten samtidigt som trafiken på Roslagsbanan kan ske på ett sätt som gynnar resenärer, närboende och intilliggande verksamheter. I tillståndsansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som omfattar hela Roslagsbanan.

Syfte

Syftet med att frivilligt söka detta tillstånd för trafikdriften på Roslagsbanan är att få en helhetsbedömning av banans miljönytta och miljöpåverkan.

Bakgrund

Behovet av att frivilligt ansöka om tillstånd för verksamheten har vuxit fram mot bakgrund av att enskilda kommunala miljönämnder under senare tid har förelagt trafikförvaltningen att vidta åtgärder vid ett antal fastigheter längs med Roslagsbanan i Danderyds och Täby kommun. Föreslagen åtgärd, med tanke på tidsperspektivet, är generellt sett att sätta ned tågens hastighet. Dessa förelägganden kan medföra sänkt hastighet på Roslagsbanan, vilket kan medföra att servicen för resenärerna riskerar att försämras. Att säkerställa en god kollektivtrafik är ett av landstingets huvuduppdrag.

Ansökan till länsstyrelsen

Ansökan skickades in till länsstyrelsen 2013-12-13. Ansökan har föregåtts av samråd med myndigheter, allmänhet och organisationer som kan beröras av verksamheten.

Länk till dokumenten i denna ansökan

Föreläggande från Miljöprövningsdelegationen om komplettering

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholm förelade SL den 16 april 2015 att komplettera tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen i ett antal punkter.

Länk till föreläggande om komplettering

Komplettering av tillståndsansökan

En komplettering av ansökan gjordes den 28 september 2015.

Länk till kompletteringsdokumentationen den 28 september 2015

Länk till bilagor 1-10

Ytterligare en komplettering skickades in den 24 mars 2016

Länk till kompletteringsdokumentationen den 24 mars 2016

Länk till kompletteringsdokumentationen och bilagor 1A-4E

Ansökan kompletterades en sista gång 20 dec 2016. Länsstyrelsens beslut väntas till sommaren 2017. 

Tillståndprocessen

Process miljöprövning

Roslagsbanan - ett riksintresse

Alltsedan 2010 är Roslagsbanan utpekat av Trafikverket som ett riksintresse för kommunikationer. Det innebär att Roslagsbanan skyddas mot åtgärder "som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen" enligt 3 kap 8 § andra stycket miljöbalken.

En precisering av vad riksintresset innebär finns nu samlat i ett dokument. Se nedan. Preciseringen har utformats genom ett samarbete med representanter från Trafikverket Region Stockholm, Trafikförvaltningen SLL och Länsstyrelsen i Stockholm. Här beskrivs bland annat Roslagsbanans funktion och värde, som ska utgöra ett underlag i kommunernas planering och tillståndsprövning samt för Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter vars prövningar och verksamheter berör Roslagsbanan.

Roslagsbanan – precisering av riksintresse (pdf)