Nytt signalsystem Tvärbanan

Uppläsning

Under 2017 kommer Tvärbanan mellan Solna station och Sickla att utrustas med ett nytt och modernt signalsystem som knyter ihop hela banan. För resenärerna innebär det att man slipper omstigningen i Alvik och kan åka med samma spårvagn hela vägen mellan de båda ändhållplatserna.

Detta gör vi

Ett nytt signalsystem installeras på hela Tvärbanan till nya slutstationen i Sickla. Tre nya vändspår byggs Mårtensdal, Alvik och Årstaberg. Under avstängningen kommer också Trafikverket att renovera bron vid Alvik och Stockholms Stad kommer att bygga gång-cykelvägar under banan vid Linde.

Syfte

Det nya enhetliga signalsystemet tillsammans med nya vändspår, möjliggör på sikt ökad turtäthet från dagens 7,5 till 2,5 minuterstrafik i framtiden. Resenärerna kan åka från Solna station till Sickla och omvänt, utan att byta spårvagn i Alvik. När banan är avstängd kan även andra åtgärder göras.

Vem påverkas och tidplan

Olika sträckor stängdes av under 2017 med start den 25 mars. Alla som reser med Tvärbanan får åka med ersättningstrafiken. Utmed banan kommer det att pågå byggarbeten vilket kan påverka några bostadsområden och framkomligheten. Hela arbetet ska vara klart 2 oktober, 2017.

Trafikinformation på sl.se

Hitta information och planera din resa på sl.se
Läs om ersättningstrafiken under avstängningen här.

Bakgrund

För framtidens ökade trafik installeras ett nytt enhetligt signalsystem på den befintliga Tvärbanan mellan Solna Station och Sickla udde. När banan stängs av utför även andra intressenter arbeten utmed banan. Till exempel så kommer Trafikverket att renovera bron vid Alvik och Stockholms Stad bygger nya gång-cykelvägar vid Linde. Trafikförvaltningen bygger också tre nya vändspår.

Så här fungerar nya signalsystemet

Att Tvärbanan stängs av beror på att banan ska få ett nytt och modernt signalsystem installerat. Ett system som är anpassat till trafiksituationen runt banan och som gör att resenärerna tryggt och säkert kan åka hela Tvärbanan utan omstigning i Alvik.

Med ett nytt och enhetligt signalsystem blir det i framtiden möjligt med tätare trafik, från dagens 7,5 till 2,5 minuterstrafik. 

Tekniska delar samverkar via ställverket

Signalsystemet styr och kontrollerar tågtrafiken och är en nödvändig säkerhetsinstallation. Det består av flera tekniska delar som positionering och identifiering av var tågen befinner sig längs banan i förhållande till varandra. Detta så att tågen inte krockar med varandra och att hastigheterna anpassas. Det ingår också ett manöversystem som ger trafikledningen möjlighet att samordna spårvägstrafiken. I systemet finns ett automatiskt tågskyddssystem – ATP- som hjälper förarna att hålla reda på alla hastighetsbegränsningar och som ingriper om något fel inträffar eller om föraren missar att sänka hastigheten.

De mest synliga delarna är signaler och växlar, men till det kommer komponenterna som indikerar var fordonen befinner sig utmed banan. Alla komponenterna samverkar via ett så kallat ställverk som håller reda på regelverk kring hur växlarna måste ligga för att kunna ge ett korrekt ljussignalbesked utifrån fordonens position och den tänkta tågvägen framåt.

System anpassat till trafikmiljön

Ställverket är hjärtat och hjärnan i systemet och till det kan trafikledarna begära tågrörelser med hjälp av ett trafikledningssystem. Ställverket ser då till att de begärda tågrörelserna kan ske på ett säkert sätt och att alla tänkbara risker tas med i beräkningen. Hittills har Tvärbanan haft två olika signalsystem. Nu ska Alvik-Sickla få samma system som redan finns mellan Solna-Alvik och det är Alstom som levererar signalsystemet.

– Hela det här systemet har anpassats till de förutsättningar som finns i trafikmiljön där Tvärbanan går. När vi väl stänger ner banan måste först det gamla systemet bort, sedan det nya systemet installeras och efter det måste det testas på ett mycket grundligt sätt för att vi ska kunna vara säkra på att inga olyckor inträffar i framtiden, säger Lars Blomqvist, projektledare för installationen.

Därför tar det ett halvår

Att installera ett nytt signalsystem tar flera månader. Detta trots att stora delar av installationsarbetet redan kunnat utföras samtidigt med normal trafik på banan. Det finns dock vissa moment som inte kan genomföras förrän banan är avstängd. Det system på Sicklagrenen som används idag måste monteras ner och avlägsnas när banan är avstängd. Därefter kommer komponenter i det nya systemet att installeras i samma utrymme.

För att snabba på installationsarbetet har ett antal så kallade teknikhus byggts, lyfts på plats och förinstallerats med utrustning. All denna utrustning ska under avstängningen anslutas till alla signaler, växlar, indikeringssystem med mera. Sedan kopplas hela systemet till en trafikledningscentral.

När alla installationer är klara ska varje objekt testas individuellt. Då det handlar om säkerhet finns det också ett mycket omfattande regelverk som gäller för systemet och dess funktion innan det får tas i drift. Hela anläggningen måste myndighetsgodkännas innan det blir klart för avgång.

Andra förbättringar av Tvärbanan

Under avstängningen passar Trafikförvaltningen på att göra andra arbeten för att förbättra Tvärbanan mellan Solna station och Sickla. Tomas Flyckt leder arbetet med att bygga vändspår och förbättra hållplatser.

Flexiblare trafik med fler vändspår

Fler vändspår gör det möjligt att ha tätare trafik i framtiden, därför byggs det nya vändspår i Alviksstrand, Årstaberg och Mårtensdal.

– Ett vändspår är ett tredje spår som gör det möjligt att vända trafiken och ju fler vändplatser det finns desto enklare blir det att öka trafiken, säger Tomas Flyckt.

Vilket arbete som behövs utföras för att anlägga vändspår beror på underlaget.

– I Alviks strand och Årstaberg behövs det grävas ur och läggas i ny fyllning innan man kan anlägga nytt vändspår och nya växlar. Det bullrar inte särskilt mycket men det innebär ökat antal transporter i området under byggtiden.

I Mårtensdal är förutsättningarna andra, här måste man ta bort den gamla betongbotten, ett arbete som medför buller när betongen bilas bort. Bilning och betongarbeten i Mårtensdal kommer att göras under de första veckorna av avstängningen. Innan man kan lägga ny betong och asfalt måste man anlägga en helt ny betongkonstruktion.

Bättre tillgänglighet för resenärerna

När trafiken står stilla kommer plattformarna i Alviks strand, Årstaberg och Liljeholmen att tillgänglighetsanpassas. Det är åtgärder som gör det enklare för personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken. Bland annat kommer man att anlägga så kallade taktila stråk på plattformarna som är ett stöd för personer med synnedsättning att bedöma avståndet mellan tåg och plattform.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!