Detta gör vi

En helt ny pendeltågsstation ska byggas i den växande stadsdelen Vega, mellan stationerna Skogås och Handen. I Tungelsta byggs befintlig station om. Passagen till den nya väderskyddade entrén i Tungelsta blir säkrare tack vare den nya gångtunneln.

Syfte

Haninge kommun bygger ut Vega, i form av 3000 nya bostäder. En ny pendeltågsstation byggs för att möta kommande behov av kollektivtrafik. Upprustningen av stationen i Tungelsta görs i samband med att Trafikverket bygger ut till dubbelspår för pendeltågen.

Vem påverkas och tidplan

Vega beräknas ha trafikstart 2019. I Tungelsta är ombyggnaden av stationen klar 2017. Vissa typer av arbeten kräver att Trafikverket stänger av trafiken. Planera din resa via sl.se eller reseplaneraren så får du information om planerade avstängningar.

Ny station i Vega

I Vega, beläget mellan Skogås och Handen, byggs just nu en helt ny pendeltågstation. Stationens planering kommer i framtiden att möjliggöra olika upplägg för bussar att mata resenärer från närliggande områden och för bussförbindelser mot andra orter.

Stor vikt läggs vid att bytet mellan buss och pendeltåg blir bekvämt och säkert.

För gående och cyklister byggs vägar, en bro och en tunnel i anslutning till stationen. Biltrafiken till stationen sker framförallt via områdets huvudgata. 90 stycken parkeringsplatser för infartsparkering planeras. Haninge kommun kommer att anlägga cykelparkeringar vid stationsområdet.

Varför byggs Vega?

Haninge kommun planerar att bygga ut stadsdelen Vega i sydvästra Stockholm med cirka 3 000 bostäder, arbetsplatser och service.

3000 bostäder beräknas ge 10 000 nya boende i Vega

Pendeltågsstationen ska möta de framtida kollektiv- och trafikbehoven för de boende i den nya stadsdelen, samt öka framkomligheten mellan Nynäshamn och Stockholm.

Hur påverkar den nya stationen i Vega dig som resenär?

När Vega är fullt utbyggt beräknas cirka 4 200 människor stiga på tåget vid Vega, varav cirka 800 vid förmiddagens högtrafik. Cirka 23 000 resenärer kommer att passera stationen i båda riktningarna.

4200 resenärer kommer stiga på tåget i Vega

För de som stiger på och av vid andra stationer längs Nynäsbanan innebär ett nytt stopp vid Vega en något förlängd restid. De sträckor där tåget körs i högsta hastigheten blir dessutom färre.

Minimerat antal avstängningar tack vare förbigångsspår

Tack vare det förbigångsspår som byggs vid Vega kan de tillfällen tågtrafiken stängs av för bygget av stationen minimeras. Vissa kommande arbeten kommer ändå vara så stora och omfattande att spåren ibland måste stängas av.

Vega är ett samarbetsprojekt

Utvecklingen av infrastrukturen sker i nära samarbete mellan Haninge kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen är medfinansiär till ny bussterminal, pendeltågstation och infartsparkering. Trafikförvaltningen är även ansvarig för SL-miljön och för att säkerställa en station som är attraktiv för resenären.

Läs mer om Vega på Trafikverkets webbplats 

Beslut Vega

2014-06-03: Verkställighetsbeslut i Trafiknämnden avseende Vega station

Ombyggd station i Tungelsta

Nu byggs stationen i Tungelsta om. Förutom en ny väderskyddad entré på Tungelsta station så byggs också en tunnel för att göra det säkert att ta sig till och från tågen samt under järnvägen. Från gång- och cykeltunneln kommer man att kunna ansluta till perrongen via trappa och hiss.

Tungelsta station byggs om i samband med att Trafikverket färdigställer den sista beslutade etappen för dubbelspår på Nynäsbanan. Den långa sträckan av enkelspår på Nynäsbanan gör det svårt för tåg att mötas och köra förbi varandra. Detta gör Nynäsbanan känslig för störningar. Det har skett en etappvis utbyggnad av dubbelspår söder om Västerhaninge sedan 2007, där sträckan Västerhaninge – Krigslida – Tungelsta är färdigbyggd sedan tidigare.

Hur påverkas du i Tungelsta?

Arbetet gör ibland att Trafikverket måste stänga av spåren. För information om hur planerade avstängningar påverkar din resa, och för information om ersättningstrafik se sl.se eller SLs reseplanerare.

Trafikverkets arbeten innebär också att de bland annat stänger alla plankorsningar och bygger nya broar, tunnlar och vägar. Läs mer om de planerade arbetena på Trafikverkets webbplats.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!