Barkarby, Kallhäll, Jakobsberg

Uppläsning

Just nu pågår arbeten på stationerna i Kallhäll, Barkarby och Jakobsberg. I Barkarby och Kallhäll uppförs helt nya stationer och i Jakobsberg byggs bland annat en ny sekundär entré. Stationerna byggs om när Trafikverket bygger ut från två till fyra spår på Mälarbanan. Längre fram får pendeltågen egna spår från innerstaden hela vägen till Kallhäll, via Citybanan.

Detta gör vi

I Kallhäll och Barkarby byggs helt nya stationer och bussterminaler. I Jakobsberg byggs en ny sekundär entré. Det sker i samband med att Trafikverket bygger ut spårkapaciteten för pendeltågen. Stockholms läns landsting är kravställare av de upprustade stationerna genom SL.

Syfte

Stockholm växer och behovet av kollektivtrafik förändras i takt med det. Trafikverket arbetar för att frigöra egna spår för SLs pendeltåg på bland annat Mälarbanan (linje 35 mot Bålsta). Detta kräver anpassningar av befintliga stationer. De utbyggda spåren kopplas sedan ihop med den nya Citybanan.

Vem påverkas och tidsplan

Under byggtiden måste tågtrafiken ibland stängas av, i kortare eller längre perioder. Tågtrafiken ersätts då med bussar. De nya stationerna och bussterminalerna i Barkarby och Kallhäll stod klara hösten 2016 och den nya sydliga entrén i Jakobsberg planeras vara klar våren 2017.

Nya stationer i Barkarby och Kallhäll

Barkarby, Kallhäll och Jakobsberg är tre av de stationer som påverkas av Trafikverkets utbyggnad från två till fyra spår på Mälarbanan. I Trafikverkets uppdrag ingår att bygga en nya stationsbyggnader och ny bussterminaler i Kallhäll och Barkarby. Dessa ska uppfylla SL:s krav vad gäller teknik, tillgänglighet och liknande.

Barkarby

Den 10 oktober 2016 öppnades den nya stationen och den nya bussterminalen i Barkarby. Den nya stationen är placerad lite längre norrut än den gamla, och du når stationsentrén från den nybyggda Barkarbybron. Från bussterminalen når du bron via hiss eller trappor.Ytterligare ett trapphus med hiss och trappor kommer byggas och Trafikverket planerar att det är klart under våren 2017.

Den nya stationsbyggnaden i Barkarby. Rulltrappor och hiss leder till den nya entrén, mot den nya Barkarbybron.

Den nya stationsbyggnaden i Barkarby. Rulltrappor och hiss från entrén på den nya Barkarbybron. Foto: Kasper Dudzik 

Om några år ansluter tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby, vilket kommer att göra Barkarby till en knutpunkt för kollektivtrafiken.

Tunnelbanan till Barkarby

Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan har egna sidor på sll.se där du kan läsa om till exempel planeringsarbetet och kommande samråd.

Läs mer om tunnelbanan mellan Akalla-Barkarby

Kallhäll

Entrén på den nya gång- och cykelbron. Människor går in och ut.

Entrén till den nya stationsbyggnaden i Kallhäll.

I Kallhäll har en ny pendeltågstation och en ny bussterminal byggts. Entrén till stationen nås från en ny gång- och cykelbro. Stationen togs i drift den 8 augusti, och den nya bussterminalen invigdes 17 september 2016.

Den nya stationsentrén är belägen på den nya gång- och cykelbron vid Kallhälls centrum.

Detta händer i Jakobsberg

I Jakobsberg kommer en befintlig entré byggas om. Dessutom byggs en sekundärentré vid plattformens södra ände.

Gestaltningsbild av den nya sekundära entrén i Jakobsberg, med det nya torget, som är sk shared space.

Gestaltningsbild av stationen och området runt Jakobsbergs station efter ombyggnaden. Bild: Trafikverket/Tengbom och Archus

Så påverkas du i Jakobsberg

Vad byggs?

I plattformens södra ände byggs en ny entré som nås via den nya gång- och cykeltunneln.

I Jakobsberg har det gamla stationshuset (kallat Gula villan) flyttats ca 10 meter åt nordöst för att ge plats åt de nya spåren. På så sätt kan det kulturhistoriskt värdefulla huset fortsätta bevaras. Entrén från Ynglingavägen, som stängs av under byggtiden, kommer att byggas om. 

Planerade trafikavstängningar

Under hela arbetet med stationer och spår på Mälarbanan kräver visa typer av arbeten att tågtrafiken stängs. Detta sker både under längre och kortare perioder. Mycket av arbetet utförs under pågående trafik, men ibland gör arbetenas karaktär att avstängning är nödvändig.

För information om hur planerade avstängningar påverkar din resa, och för information om ersättningstrafik se sl.se eller SLs reseplanerare.

Arbeten vid och omkring stationerna

Trafikverkets arbeten innebär också att anpassar och bygger nytt vid och omkring stationerna. Till exempel nya gång-och cykelvägar, broar eller tunnlar. För detaljerad information om arbeten i Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll och de eventuella störningar/förändringar det medför, se Trafikverkets hemsida.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!