Utredning om elbussar

Uppläsning

Elbussar eller batteribussar kommer på bred front i hela världen. Tekniken mognar allt mer och många städer satsar på elbussar för att få utsläppsfria och tysta zoner. Elbussar är energieffektiva och ger mindre utsläpp och tystare trafik. Nu utreder landstinget om elbussar är rätt väg för Stockholmstrafiken.

Detta gör vi

Landstinget utreder möjligheten att införa elbussar på bred front i Stockholm. Nuvarande trafikavtal går ut 2022 alternativt 2026 och då finns det potential att göra stora förändringar.

Syfte

Nästa steg i vår omställning mot en ännu mer modern och miljövänlig busstrafik är att minska energiförbrukning och bullernivåer och att få bort alla utsläpp av partiklar och kväve. Utredningen ska ge svar på om elbussar kan vara rätt väg mot detta mål.

Vem påverkas och tidplan

Utredningen pågår under 2017-2018. Sedan ska politikerna fatta beslut om elbussar är rätt väg att gå för Stockholmstrafiken. Om politikerna väljer att fortsätta kommer det att märkas genom betydligt fler elbussar i Stockholm från 2022 och framåt.

Idag går SL:s bussflotta nästan till 100 procent på förnybara bränslen. Vi ligger långt fram när städer i världen jämförs och vi har gjort stora satsningar på biogas och biodiesel. Men det är fortfarande ineffektiva förbränningsmotorer som används.

Nästa steg i vår omställning mot en tyst och utsläppsfri kollektivtrafik är att minska energiförbrukningen, sänka bullernivån och få bort alla utsläpp av partiklar och kväve. Det är därför utredningen om elbussar görs.

Elbussar skulle kunna bidra väsentligt till lägre utsläpp, tystare trafik och effektivare använding av energi i kollektivtrafiken.

Elbussar skulle kunna bidra väsentligt till lägre utsläpp, tystare trafik och effektivare användning av energi i kollektivtrafiken.

Med elbussar kan också nya typer av stadsdelar växa fram där tysta rena elfordon kan integreras i samhällsplaneringen och komma nära medborgare och resenärer på ett helt nytt sätt.

Elbussar kräver laddning

Elbussar behöver ladda sina batterier istället för att tanka som vanliga fordon. Det kräver en satsning på infrastruktur som är både kostsam och komplicerad. För korta fordon kan det räcka att ladda på depån under natten. För längre fordon krävs laddning vid ändhållplatser eller någon annan plats i trafiken. Det kan också handla om bussar som laddar under en tråd som spårvagnar gör idag.

Utredningen ska visa vägen

Utredningen ska visa på strategiska vägval och ge svar på möjliga kostnader, besparingar, nyttor och beskriva risker och möjligheter.

En viktig del är att utvärdera olika tekniker för laddning av bussarna; trådladdade bussar, ändhållplatsladdade eller depåladdade bussar är olika möjligheter som kräver olika teknik och infrastruktur.

Utredningen kommer också att granska olika affärsmodeller, titta på ekonomiska kalkyler och utvärdera risker; till exempel krav på elkapacitet, åtgärder vid strömavbrott och nya former av säkerhetsrisker. Man kommer också att beräkna samhällsvinster och andra fördelar som eldriven busstrafik kan förväntas ge.

Fokus på innerstaden

Fokus i utredningen ligger på innerstaden men hela länet kommer att beaktas. Nuvarande trafikavtal i Stockholms innerstad går ut 2022 alternativt 2026. När dessa avtal ska skrivas om finns det potential att göra stora förändringar i innerstaden. Totalt har Trafikförvaltningen elva busstrafikavtal i Stockholms län, fördelade på tre olika företag; Nobina, Keolis och Arriva. Trafikavtalen för områdena utanför innerstaden löper ut mellan 2019 och 2026.

Karta över våra avtalsområden

Egna och andras erfarenheter

Trafikförvaltningen bidrar själv aktivt till att utveckla framtidens kollektivtrafik. Vi deltar praktiskt i flera pilotprojekt och samarbeten med näringsliv och forskningscentra för att utvärdera olika tekniken för elbussar. Både resultaten från dessa projekt och andra länders erfarenheter av elbusstrafik kommer att vara viktiga i utredningen.

Bussarna kan introduceras från år 2022 eller 2016

Utredningen pågår under 2017-2018. Därefter ska politikerna fatta beslut om detta är rätt väg att gå. Om beslutet blir att fortsätta satsa på elbusstrafik i Stockholm så kommer en ny fas i arbetet att ta vid och ett större antal elbussar skulle kunna introduceras från år 2022 eller 2026, beroende på när de nya avtalen kommer att skrivas.

Start för elbussar i Norrtälje 2018

I Norrtälje kommer Nobina att starta elektrifierad busstrafik på försök i förtid. Det betyder att Norrtälje får utsläppsfria och tysta bussar i stadstrafiken redan i slutet av sommaren 2018.

Läs om elbussar i Norrtälje

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!