Tillgänglighet på stationerna

Uppläsning

Vi arbetar för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt alternativ för äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med barn. Våra nya pendeltågsstationer är inget undantag

Knapp för personer med funktionshinder som används vid utrymningssituationer.

Intresseorganisationer med i byggprocessen

Landstingets trafikförvaltning har haft en tät dialog med intresse- och pensionärsorganisationer för att fånga upp vilka behov äldre och personer med funktionsnedsättning har inom kollektivtrafiken. På så vis har de perspektiven kommit med i byggprocessen och på de färdiga stationerna. Bland annat fanns representanter från de synskadades riksförbund på plats för att se til så att pendeltågsstationerna nu fungerar för synskadade.

Nytt läge kräver ny teknik och lösningar

Med de nya stationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City knyts tunnelbana och pendeltåg ihop på ett helt nytt sätt. När man passerat biljettspärren på stationerna har man tillgång till stora delar av den spårbundna kollektivtrafiken. De nya pendeltågsspåren och plattformarna ligger under tunnelbanan på de två nya stationerna med en direktacces mellan dem.

Stationerna är stora och ligger 30-40 meter under jord. Båda stationerna har försetts med mellanplan så det kan ta lite tid att ta sig ner till plattformarna där tågen går. Det finns ingen hiss eller rulltrappa som leder hela vägen ner från entré till plattform utan man behöver byta på mellanplanen.

Där det inte finns väggar att orientera sig efter, finns taktila stråk som leder till plattformarna på båda stationerna.

Nere på plattformarna finns ledstråk längs den nya plattformsavskiljande väggen (som skiljer plattform och spår åt ) för att minimera krockar med väntande resenärer.

Plattformsavskiljande väggar/-dörrar

De plattformsavskiljande väggarna (PFA-väggar/-dörrar) skapar en både säker och behagligare miljö. Väggarna löper längs hela plattformen och har dörrar som öppnas automatiskt när tågdörrarna går upp.

När tåget är på väg in till stationen tänds lampor ovanför de PFA-dörrar som kommer att öppnas och lyser upp den vita golvmarkeringen. Tågen stannar alltid i den främre delen av plattformen i tågets färdriktning, oavsett tåglängd.

När PFA-dörrarna öppnas, tänds samtidigt en lampa ovanför dem. När dörrarna stängs, ljuder en signal och lampan släcks. Om en PFA-dörr inte skulle öppnas får resenärerna, precis som idag, ta sig till ett annat dörrpar. Vid en nödsituation går PFA-dörrarna att öppna inifrån tåget genom att trycka ner handtaget och skjuta dem åt sidan.

För en synskadad är det lättare att orientera sig om kanter, dörrar, glasväggar och lösa föremål markeras med tydliga konstraster mellan ljust och mörkt. Därför finns det kontrasterande golvmarkeringar vid varje dörrpar – de uppfyller kravet på 0,40 kontrast NCS.

Det finns också kontrastmarkeringar på själva plattformsdörrarna. Dessa är placerade i två nivåer. PFA-dörrarna har tre vita streck i båda nivåer. Detta tydliggör, tillsammans med kontrastmattan på golvet, var man ska stiga på tågen.

De glaspartier som finns mellan PFA-dörrarna, har tre streck; två vita med ett svart emellan. Dessa fungerar som nöddörrar och kan öppnas från spårsidan om tåget av någon anledning inte kan stanna i rätt position vid de vanliga dörrparen.

Allmänt ljud och belysning

Stationernas storlek gör att det rumsliga ljudet är något annorlunda än i tunnelbanan. Plattformarna är längre (255 meter), bredare (12 meter) och taket är högre (sex meter). Dessutom förändrar plattformaväggarna ljudet eftersom man inte på samma sätt hör när tågen kommer in.

Belysningen vid trappor, rulltrappor och hissar är förstärkt och följer SL:s krav och går att jämföra med den belysning som finns i på tunnelbanestationerna.

I övrigt finns det audiovisuell information på samma sätt som i resten av, pendeltågsnätet, såsom talad trafik- och störningsinformation.

Vid utrymning

De dynamiska skyltarna för trafikinformation aviserar en kort text på både svenska och engelska och ett blinkande rött ljus tänds vid behov av utrymning. Det finns även högtalare på plattformen som ger kortfattad, talad information.

Varje rulltrappshus är en del av en annan brandcell än plattformens. Det betyder att man är säker där om det skulle bli brand eller rökutveckling på plattformen. Till vänster i rulltappshuset, när man kommer in från perrongen, finns en stolpe med en "Här är jag"-knapp. Denna funktion aktiveras endast vid en utrymningssituation. Resenärer som inte kan ta sig uppför rulltrappan själv, kan då trycka på knappen för att få kontakt med en operatör på trygghetscentralen för att få hjälp att ta sig vidare.

Hissarna får i allmänhet användas även vid en utrymningssituation. Det är bara de hissar som ligger i nära anslutning till en brand som stängs av. Övriga hissar går att använda.

Övrig service och säkerhet

Toaletter

På de båda stationerna finns ett antal toaletter. På entréplan finns toaletterna i anslutning till spärrkiosken och på mellanplanet i närheten av kundservicedisken. Personalen öppnar toaletterna på begäran.

Hissar

Det finns dubbla hissar på alla ställen. Om en hiss skulle sluta fungera eller behöva underhåll finns det alltid en hiss bredvid.

Sittplatser och butiker

På stationerna, både på plattformen och på mellanplanen, finns ett antal sittplatser. Vissa sittplatserna har sittytor i olika nivåer, utan ryggstöd men med handtag.  Andra sittplatser är som vanliga stolar.

På Stockholm City finns ett antal butiker på det centrala mellanplanet.

Ordningsvakter och stationsvärdar

På den kombinerade pendeltågsstationen Stockholm City och tunnelbanestationen T-centralen kommer det att patrullera minst fyra ordningsvakter under stationens öppettider. Medan det på den nya, kombinerade pendeltågs- och tunnelbanestationen vid Odenplan kommer patrullera två ordningsvakter under öppettiderna.

MTR, som är vår trafikoperatör, kommer att ha ett antal stationsvärdar i tjänst under stationernas öppettider, tillsammans med en ansvarig stationschef, SDO (Station Duty Officer) på plats. 

Station Stockholm City

Pendeltågsstationen Stockholm City ligger under tunnelbanans blå linje.
Då stationen ligger så djupt ner har man byggt ett antal mellanplan som leder vidare ner till både pendeltåg och tunnelbana.

Det finns två perronger på Stockholm City. En perrong för de södergående tågen och en för de norrgående. 2x4 rulltrappor förbinder sedan det centrala mellanplanet med perrongen för de södergående tågen. Samma lösning finns för plattformen för de norrgående tågen. Riktningen på rulltrapporna ändras beroende på trafikflödet. Det finns även två hissar ner till varje plattform.

Huvudentrén mitt emot Centralstationen

Huvudentrén, mitt emot Centralstationen, har tre ingångar. Två av dem ligger i samma fastighet som Hotell Scandic Continental, med entré från hörnet Vasagatan/Klara Vattugränd och den andra från Klarabergsgatan/Klara Västra Kyrkogata.

Från entrén vid Klarabergsgatan finns två rulltrappor och en hiss ner till entréplanet från Vasagatan. Härifrån finns det sedan två hissar och tre rulltrappor som förbinder entrén med den södra biljetthallen där biljettspärren är placerad.

Den tredje entrén ligger på andra sidan Klara Vattugränd/Vasagatan, vid Hotell Terminus, och leder direkt till Södra biljetthallen. Här finns bara vanliga trappor.

Två hissar och fem rulltrappor förbinder biljetthallen med det södra mellanplanet. Härifrån fortsätter man sedan vidare till det centrala mellanplanet via två hissar, tre rulltrappor och en vanlig trapp.

Norra entrén vid Vasagatan 9

Den norra entrén ligger på Vasagatan 9, bredvid Max hamburger-restaurang och på Vasagatan 36. Från biljetthallen finns tre rulltrappor och en hiss ner till det som kallas "Norra mellanplanet". Från det norra mellanplanet finns det sedan fyra rulltrappor och två hissar ner till varje pendeltågsperrong.

Norra mellanplanet kommer till största del användas av de resenärer som byter mellan tunnelbanans blå linje och pendeltåg. Två hissar och fyra rulltrappor förbinder tunnelbanans blå linje med norra mellanplanet.

Entré vid Sergels torg via tunnelbanan

Man kan även nå pendeltågsstationen via tunnelbanans gröna och röda linje från öster. Från tunnelbanan når man östra mellanplanet, varifrån man sedan går via centrala mellanplanet vidare ner till pendeltågsperrongen.

Om man åker blå linje och vill byta till pendeltåget, tar man först rulltrappa eller hiss direkt från tunnelbanans plattform ner till det norra mellanplanet på den nya stationen. Därifrån finns det sedan hissar och rulltrappor ner till de två plattformarna för södergående, respektive norrgående pendeltåg.

Station Stockholm Odenplan

Pendeltågsstationen Stockholm Odenplan ligger under tunnelbanans gröna linje. Då även denna station ligger långt ned har man byggt mellanplan som leder en vidare till pendeltågsplattormarna. Det ena ligger i söder, vid Odenplan, och det andra ligger i norr, vid Vanadisvägen.

Entrén vid Odenplan

När man kommit ner till Odenplans biljetthall, passerar man den vänstra biljettspärren. Efter spärrarna finns det tre rulltrappor bredvid varandra och en hiss som förbinder biljetthallen med det södra mellanplanet. Från det södra mellanplanet, som är 120 meter långt, finns tre rulltrappsenheter med två rulltrappor var, samt två hissar som förbinder mellanplanet med både tunnelbanan ovanför och pendeltåget nedanför.

När man kommit ner till södra mellanplanet – via entrén på torget – och håller till höger, når man tre rulltrappor som förbinder mellanplanet med tunnelbanans gröna linje.

Entrén vid Vanadisvägen/Dalagatan

I den nya entrén vid Vanadisvägen når man biljetthallen efter att ha tagit rulltrappa eller hiss. Efter man har passerat biljettspärren tar man sig vidare ner till norra mellanplanet med hjälp av en hiss eller rulltrappa. Norra mellanplanet är utformat som en 85 meter lång gång. Från norra mellanplanet leder sedan en hiss och två rulltrappor ner till pendeltågsperrongen. Från norra mellanplanet kan man inte nå tunnelbanan.

På plattformen finns det sedan två hissar som går rakt upp till tunnelbanans gröna linje, med stopp på södra mellanplanet.