Tvärförbindelse Roslagsbanan–Arlanda

Uppläsning

Trafikförvaltningen har studerat olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. En eventuell förbindelse till Arlanda ingår ej i arbetet med Program Roslagsbanans utbyggnad utan utreds i särskild ordning.

Detta gör vi

Hittills har en förstudie och ett samråd genomförts. En planeringsstudie har påbörjats där tre alternativa spårsträckningar har bedömts. Planeringsstudien har i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2017 avslutats tills vidare och dokumenteras under 2016 i en lägesrapport.

Syfte

En tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts av Trafikförvaltningen på uppdrag av landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. I enlighet med landstingets beslutade budget för 2017 avbryts den pågående planeringsstudien och dokumenteras i en lägesrapport under 2016.

Vem påverkas och tidsplan

Genom att binda samman de regionala stadskärnorna Arlanda/Märsta och Täby/Arninge, där nordostkommunerna samverkar inom Stockholm Nordost, förbättras tillgängligheten dels till och från Arlanda och dels mellan arbetsmarknaderna i dessa kommuner. Ingen tidplan finns.

En tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats utreds av Trafikförvaltningen på uppdrag av Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting.

Arlanda är ett av länets stora arbetsplatsområden och ingår även i den regionala stadskärnan Arlanda/Märsta. Täby/Arninge utgör den regionala stadskärnan för de kommuner som samverkar inom Stockholm Nordost. Genom att binda samman dessa båda regionala stadskärnor förbättras tillgängligheten dels till och från Arlanda, dels mellan arbetsmarknaderna i nordostkommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje och i nordkommunerna Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta och Uppsala.

Förstudie

En första översiktlig studie om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda gjordes 2010. I en fördjupad studie (så kallad förstudie) studerades mer i detalj sex olika alternativa trafikeringar med både buss och tåg. De fördjupade analyserna visar att det finns ett antal genomförbara buss- och spårdragningar, men att dessa är komplicerade eftersom de passerar flera känsliga natur- och kulturmiljöer. Förstudien visar också en ny infrastruktur dedikerad för kollektivtrafik skulle kunna konkurrera med biltrafiken. I ett 2030-perspektiv är det dock inte samhällsekonomiskt att investera i en sådan ny infrastruktur, varken för buss eller för tåg. Landstingets Trafiknämnd gav 2014 Trafikförvaltningen i uppdrag att fortsätta att studera ett av de sex utredningsalternativen (UA3) samt möjligheterna till medfinansiering från berörda kommuner. Denna så kallade programstudien gjordes i nära samarbete med kommuner och andra intressenter..

Samråd

När en förstudie (numera kallad Utredning) eller programstudie (numera kallad Planeringsstudie) tas fram sker det i samråd med dem som berörs. Samrådet är en del i att identifiera förutsättningar, åtgärder och behov som särskilt behöver belysas eller beaktas i den fortsatta planeringen.

Ett samrådsmöte genomfördes i Vallentuna den 26 januari 2012. Alla synpunkter samlades i en samrådsredogörelse och togs med i det fortsatta utredningsarbetet. Som ett komplement till mötet beslutade Trafiknämndens i december 2012 att sända ut förstudien kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda på remiss. Syftet var att få in synpunkter och ställningstaganden från berörda kommuner och myndigheter samt allmänhet och organisationer. Synpunkterna lades till de genomförda analyserna.

Om planeringsstudien återupptas kommer det fortsatta arbetet att bedrivas i nära dialog med berörda fastighetsägare.

Dokumentation om förbindelse till Arlanda

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!