Tvärförbindelse Roslagsbanan–Arlanda

Uppläsning

Trafikförvaltningen har studerat olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. En eventuell förbindelse till Arlanda ingår ej i arbetet med Program Roslagsbanans utbyggnad utan utreds i särskild ordning.

Detta gör vi

Hittills har en förstudie, ett samråd och en fältundersökning genomförts. Ett förslag har tagits fram.

Syfte

En tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda stad och flygplats utreds för att skapa en bättre tillgänglighet för resenärerna i nordostsektorn.

Vem påverkas och tidsplan

Än så länge finns endast en förstudie.

En tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats utreds av Trafikförvaltningen på uppdrag av Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting.

Arlanda är ett av länets stora arbetsplatsområden och ingår även i den regionala stadskärnan Arlanda/Märsta. Täby/Arninge utgör den regionala stadskärnan för de kommuner som samverkar inom Stockholm Nordost. Genom att binda samman dessa båda regionala stadskärnor förbättras tillgängligheten dels till och från Arlanda, dels mellan arbetsmarknaderna i nordostkommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje och i nordkommunerna Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta och Uppsala.

Förstudie

En första översiktlig studie om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda gjordes 2010. I en fördjupad studie (så kallad förstudie) studerades mer i detalj sex olika alternativa trafikeringar med både buss och tåg. De fördjupade analyserna visar att det finns ett antal genomförbara buss- och spårdragningar, men att dessa är komplicerade eftersom de passerar flera känsliga natur- och kulturmiljöer. Förstudien visar också en ny infrastruktur dedikerad för kollektivtrafik skulle kunna konkurrera med biltrafiken. I ett 2030-perspektiv är det dock inte samhällsekonomiskt att investera i en sådan ny infrastruktur, varken för buss eller för tåg. Landstingets Trafiknämnd har nu gett Trafikförvaltningen i uppdrag att fortsätta att utreda ett av de sex utredningsalternativen (UA3) samt möjligheterna till medfinansiering från berörda kommuner. Denna så kallade programstudie görs i nära samarbete med kommuner och andra intressenter.

Samråd

När en förstudie eller programstudie tas fram sker det i samråd med dem som berörs. Samrådet är en del i att identifiera förutsättningar, åtgärder och behov som särskilt behöver belysas eller beaktas i den fortsatta planeringen.

Ett samrådsmöte genomfördes i Vallentuna den 26 januari 2012. Alla synpunkter samlades i en samrådsredogörelse och togs med i det fortsatta utredningsarbetet. Som ett komplement till mötet beslutade Trafiknämndens i december 2012 att sända ut förstudien kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda på remiss. Syftet var att få in synpunkter och ställningstaganden från berörda kommuner och myndigheter samt allmänhet och organisationer. Synpunkterna lades till de genomförda analyserna. Fler samråd kommer att hållas under programstudien.

Fältundersökningar

Ett förslag på har korridor tagits fram. Inom denna korridor ska nu arbetas fram ett förslag till spårlinje. Här finns i dag stora kultur- och naturvärden vilka behöver identifieras och utredas närmare. Det är av största vikt att spara landskapet vid val av spårlinje. Därför kommer enklare fältundersökningar att genomföras. Dessa består i geologiska undersökningar och arkeologiska inventeringar. De geologiska undersökningarna syftar till att mäta djupet i berg och kommer att utföras i de tre dalgångarna vid St Lundby, Tadem och Avunden. Undersökningarna kommer att ske genom geofysiska mätningar från markytan i kombination med några enstaka borrhål. Borrningarna görs med hjälp av mindre larvbandsburna maskiner. De arkeologiska undersökningarna består av mindre provgropsgrävning vid tidigare identifierade boplatser.

Fältundersökningarna har utförts under perioden maj-augusti 2015. Före intrånget hos markägare har tillstånd inhämtats från respektive markägare.

Dokumentation om förbindelse till Arlanda

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!