Miljö- och klimatansvar i kollektivtrafiken

Uppläsning

Vårt viktigaste bidrag till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen så ofta som möjligt. Men vi arbetar aktivt för miljön och en hållbar framtid på många andra sätt utöver det.

All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från vind och vatten.

Stockholms kollektivtrafik är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från vind och vatten.

Landstinget samarbetar med näringsliv och forskning för att hitta nya effektiva lösningar och bidrar aktivt till att driva utvecklingen framåt.

Men vi är inte nöjda med det. Vi arbetar mot mycket högt ställda miljömål och inspirerar andra att följa efter.

Kollektivtrafikens miljömål

Miljömålen definieras i landstingets miljöprogram 2017- 2021 och i Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Men vi lyssnar också till andra krav och är lyhörda för utvecklingen i omvärlden.

Våra viktigaste miljömål är att:

  • Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka. Vi ska ständigt underlätta för fler att åka kollektivt istället för att ta egen bil.
  • Driva all buss och spårtrafik med förnybra drivmedel. År 2030 ska inga fossila drivmedel vara kvar i kollektivtrafiken på land. Tack vare ett målinriktat arbete nåddes detta mål, med undantag av en mindre buss, i förtid vid ingången av 2017.
  • Öka andelen förnybara drivmedel i skärgårdstrafiken. År 2021 ska 90 procent av alla båtar, både pendelbåtarna och Waxholmsbolagets båtar, drivas med förnybar energi.
  • Minska bullernivån. År 2030 ska buller som orsakas av tåg inte upplevas som störande.
  • Minska utsläppen av partiklar och kväveoxider. År 2020 ska utsläppen av kväveoxider och partiklar från kollektivtrafiken ha minskat till hälften jämfört med 2009. År 2030 ska utsläppen vara 75 procent lägre än 2009.
  • Fortsätta att arbeta för effektivare energianvändning. År 2030 ska kollektivtrafiken använda 15 procent mindre energi per personkilometer jämfört med 2011.
  • Fasa ut mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier. Miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i drift och underhåll av kollektivtrafiken ska ha minskat med 30 procent 2021, jämfört med 2017.
  • Minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi i fastigheter och anläggningar. Energiförbrukningen i fastigheter ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, jämfört med 2011. År 2030 ska dessutom all energi komma från förnybara källor.
  • Ta hänsyn till miljöaspekter i bygg- och anläggningsprojekt och begränsa klimatpåverkan i byggprocessen. Det gör vi genom att prioritera miljögodkända materialval, öka materialåtervinningen och arbeta aktivt för att förebygga avfall.

Viktigt mål om förnybart bränsle

All spårtrafik drivs av el från förnybara källor sedan länge. Vid årsskiftet 2016/2017 fasades även det sista fossila bränslet ut från busstrafiken, med undantag för en mindre buss på Tynningö. Där har övergången inte gått att genomföra ännu av logistiska skäl.

Vid slutet av 2011 körde 58 procent av bussarna i SL-trafiken på förnybara drivmedel. Målet för 2016 var förnybart i 75 procent av bussarna men redan nu är slutmålet på 100 procent mycket nära. Av totalt cirka 2100 bussar återstår nu bara en som drivs med vanlig diesel.

– Vi har arbetat systematiskt med utfasning av fossila drivmedel i snart 30 år och hela tiden haft högt ställda miljömål, säger Stefan Wallin, chef för hållbar utveckling på trafikförvaltningen. Det har givit resultat.

Nu går arbetet vidare med fokus på en progressiv ökning av andelen förnybart drivmedel även i sjötrafiken med pendelbåtar och Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar.

Miljövänlig energi i våra fastigheter

Kollektivtrafiken i Stockholm är också en stor fastighetsägare med bland annat stationer, depåer, verkstäder och butiker. Sammanlagt äger vi ungefär 1,3 miljoner kvadratmeter lokaler som ska värmas upp och belysas.

Därför är det viktigt för oss att göra rätt miljöval även för energiförbrukningen i våra fastigheter.

Idag kommer 94 procent av energin i våra fastigheter från förnybara källor. Målet är naturligtvis att all energi ska vara fossilfri. Vi räknar med att nå dit senast 2030.

Solceller och krav på leverantörer

Det är en utmaning att nå den sista biten mot 100 procent förnybart i fastighetsenergin. Delvis beror det på avtal och våra värmeleverantörers mix av energikällor i det de levererar till oss. Men vi behöver också fortsätta att byta ut några av våra egna värmesystem till modernare lösningar.

Just nu tittar vi på möjligheten att utveckla egen produktion av förnybar energi, till exempel genom att bygga ut andelen solceller på våra egna fastigheters tak.

Utöver det väljer vi naturligtvis i första hand energi från förnybara källor när vi tecknar nya avtal med energileverantörer.

Vi arbetar också ständigt med att effektivisera energianvändningen och att ställa krav på energiprestanda när vi bygger om och bygger nytt.

Så arbetar vi för att nå målen

Ett välorganiserat miljö- och hållbarhetsarbete med styrning, kravställning, uppföljning och ständig utveckling är en förutsättning för att klara de höga miljömål som vi arbetar mot. Utgångspunkten för miljöarbetet är en tydlig princip, för hela vår verksamhet, att förebygga och minska negativ påverkan på människors hälsa och miljö.

Men utöver det samarbetar vi med våra leverantörer och samarbetspartners genom krav i upphandling och inköp. Det är ett av våra mest kraftfulla verktyg i arbetet med att ta ansvar för miljön. Genom att ställa krav på andra påverkar vi utvecklingen också långt utöver vår egen verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och följer FN-initiativet Global compacts regler kring bland annat miljö.

Strategi och styrande dokument

Vårt miljöarbete styrs av landstingets miljöprogram 2017- 2021 samt av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Miljöarbetet hålls ihop av trafiknämndens strategi för hållbar utveckling och åtta övergripande principer som visar vägen i de val som behöver göras för att utveckla en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.

Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet här på sll.se

Läs mer om miljöprogrammet här på sll.se

Läs mer om hållbar utveckling inom kollektivtrafiken här på sll.se