Forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Uppläsning

Trafikförvaltningen samverkar med forskningssamhället för att driva forskning och innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Inriktningen bestäms av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Forskningen utgår från de långsiktiga målen för kollektivtrafikens utveckling som beskrivs i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Stockholm växer och kollektivtrafiken måste följa med, i takt med samhällsutvecklingen. Forskning och innovation är ett bland flera verktyg för nya lösningar och kunskap om hur kollektivtrafiken i Stockholmsregionen bäst kan utvecklas.

Inriktningsområden

Trafikförvaltningens samverkan inom forskning och innovation prioriteras utifrån sex inriktningsområden. Dessa är trafik, infrastruktur, affärer, hållbar utveckling, kommunikation och kundservice. Inriktningsområdena utgår från de långsiktiga målen för kollektivtrafikens utveckling som beskrivs i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Läs mer om det regionala trafikförsörjningsprogrammet

Läs hela inriktningen för forskning och innovation inom kollektivtrafiken 

Exempel på förväntade resultat av forskningen

Trafik

 • Kunskap om resenärers behov, beteenden och hur resandet kan påverkas för olika typer av resenärer.
 • Måltal för social hållbarhet.
 • Kunskap om hur samverkan fungerar och kan förbättras.
 • Nya stationsutformningar och förslag för att lösa problem med trängsel.

Infrastruktur

 • Åtgärder för att minska antalet rälsbrott och nå högre säkerhet.
 • Modell för prognostisering av fel på hjul och räls.
 • Modeller för bättre nyttjande av data om trafikdrift.

Affärer

 • Utvärdering av affärsavtal.
 • Utvärdering av möjligheter att öka intäkterna i kollektivtrafiken.
 • Modell för riskdelning i affärer.

Hållbar utveckling

 • Utvärdering av olika former av eldriven busstrafik.
 • Underlag för nya standards för bullerkrav och tillåtna partikelnivåer.
 • Etablering av forskning om social hållbarhet.

Kommunikation

 • Kunskap om hur resenärer kommer att välja att ta emot information och kommunicera för att lösa sina transportproblem i framtiden.

Kundservice

 • Metoder för att bättre förstå kunders nöjdhet med hela resan, från dörr till dörr.
 • Kunskap om vad dagens och morgondagens resenär förväntar sig av kollektivtrafiken.
 • Metoder och rutiner för bättre kundbemötande.

Våren 2017 revideras det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Då kommer inriktningen för forskning och innovation uppdateras.

Organisation och samarbetspartners

Trafikförvaltningens arbete med forskning och innovation leds av avdelningen för strategisk utveckling. Arbetet lyder under Jan Andersson, Stockholms läns landstings forskningsdirektör, som har det övergripande ansvaret för all forskning och innovation inom landstinget.

Läs mer om forskning och innovation inom landstinget på sll.se

Samarbetspartners

Vi har samverkansavtal med Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, och med Järnvägsgruppen vid KTH.

Fram till år 2019 kommer forskningssamverkan främst att koncentreras till K2. K2 samordnar också trafikförvaltningens övriga forsknings- och innovationsverksamhet.

Inom järnvägsområdet sker dock samarbetet med Järnvägsgruppen vid KTH.

Järnvägsgruppen KTH:s webbplats

Nationellt kunskapscentrum K2:s webbplats

Vi arbetar också med KTH och Stockholms universitet i gemensamma samarbeten med landstingsstyrelsens förvaltning.

Andra samarbeten

Utöver dessa fasta samarbetspartners finns det i viss mån utrymme för samarbeten med andra parter och för forskningsinitiativ som kommer utifrån.

Trafikförvaltningen deltar också i flera andra forskningssamarbeten, inom ramen för Stockholms läns landstings övergripande samarbeten.