Synpunkter och klagomål

Uppläsning

Patienter inom hälso- och sjukvården har rätt att bli bemötta med respekt. Information om hälsotillstånd, undersökningar och behandlingar ska vara tydlig och begriplig. Den som inte är nöjd med vården, eller missnöjd med vårdgivarens bemötande, har rätt att klaga och lämna synpunkter.

Idag finns det flera olika instanser som patienter kan vända sig till med sina klagomål.

Kontakta i första hand vårdgivaren

Personer som har synpunkter och klagomål på vården ska i första hand kontakta vårdpersonalen som ansvarat för behandlingen. Den som inte är nöjd med förklaringen om hur situationen uppstått ska kontakta verksamhetschefen eller chefläkaren hos den aktuella vårdgivaren.

Vissa sjukhus har en patientombudsman som patienter kan vända sig till med sina synpunkter.

Patientnämnden bidrar till kvalitetsförbättringar i vården

Den som är missnöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet kan framföra sina synpunkter kostnadsfritt till Patientnämndens förvaltning.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans, som enligt lag ska finnas i alla landsting och regioner. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård, det vill säga:

 • landstingets hälso- och sjukvård
 • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
 • privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun
 • handikapp- och habiliteringsverksamhet
 • Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Patientnämnden hanterar också frågor som rör privata tandhygienister och tandvård som utförs hos distriktstandvården.

Mer information om patientnämnden

IVO – inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en tillsynsmyndighet för bland annat hälso- och sjukvården. IVO:s huvuduppgift är att granska att befolkningen får en vård och omsorg som:

 • är säker
 • har god kvalitet 
 • drivs enligt lagar och föreskrifter.

IVO kan inte kontrollera all verksamhet. Ansvaret för att det utförs god och säker vård och omsorg ligger hos huvudmännen och dess verksamhet. Däremot kan IVO genom en väl fungerande analysverksamhet och inspektioner, som fokuserar på egenkontroll kombinerat med stickprovskontroller, bidra till en positiv utveckling av vården och omsorgen.

Det här gör IVO

IVO tar emot anmälningar från personer som råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården. IVO utreder som regel inte händelser som inträffade för mer än två år sedan.

IVO utreder händelsen/händelserna och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att göra för att inte samma händelse ska inträffa igen. En anmälan kan exempelvis handla om:

 • utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
 • brister i remisshantering
 • fel vid läkemedelsbehandling
 • felaktigt utförd behandling
 • vårdrelaterade infektioner
 • fallskador som inträffar i samband med vård och behandling.

Till IVO:s webbplats

Patientförsäkringen LÖF

En patient som drabbas av en skada i vården kan, enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF). Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades.

För mer information om försäkringen, kontakta Patientförsäkringen LÖF, Box 17830, 118 94 Stockholm. Telefon 08-551 010 00, fax 08-551 011 90.
E-post: info@patientforsakring.se

Privata vårdgivare som saknar avtal med landstinget är skyldiga att informera patienten om vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Saknar vårdgivaren försäkring, kontakta Patientförsäkringsföreningen på telefon 08-522 782 90.

Läs mer om Patientförsäkringen LÖF

Läkemedelsförsäkringen, LFF

En patient som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Anmälaren kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada.

Anmälan om skada ska göras skriftligt, senast inom tre år från att den drabbade fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att den skadade slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Skadeanmälan ska skickas till:
SLF,
Box 17608,
118 92 Stockholm
Telefon 08-462 37 00
E-post: info@lakemedelsforsakringen.se

Läs mer om Läkemedelsförsäkringen