Smittskydd och vårdhygien

Uppläsning

Stockholms läns landsting arbetar för att minska och förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och infektioner – både i och utanför vården. Vi arbetar även aktivt för att minska antibiotikaanvändningen i länet. Målet är att bevara antibiotika som effektiva läkemedel när de verkligen behövs.

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm arbetar länsövergripande med att förhindra och minska spridningen av smittsamma sjukdomar, både till och mellan människor.

Arbetet sker via:

  • epidemiologisk övervakning
  • utbrottshantering
  • smittspårning
  • information och utbildning.

Råd och upplysning kring smittskydd

En viktig uppgift för Smittskydd Stockholm är att bidra med råd och information till allmänheten kring frågor som rör smittskydd. Verksamheten regleras i smittskyddslag (2004:168).

Läs mer om smittskyddslagen på 1177 Vårdguidens webbplats

Läs mer om Smittskydd Stockholm på Vårdgivarguidens webbplats

Läs mer om Smittskyddslag (2004:168) på Riksdagens webbplats

Vårdhygien för en god och säker vård

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion inom Stockholms läns landsting. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper Vårdhygien Stockholm länets chefer och medarbetare inom vården att ge patienter en god och säker vård. Målet är att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner, VRI, samt förhindra smittspridning inom hälso- och sjukvården och särskilda boenden.

Genom att stödja vårdverksamheter i länet med kunskap hjälper vi vårdgivare att utföra en säker vård med en god hygienisk standard samt en bra arbetsmiljö för medarbetare inom vården.

Vårdgivare tvättar händerna

Basala hygienrutiner och egenkontroll

En av de största riskerna för patientsäkerheten är vårdrelaterade infektioner. Basala hygienrutiner ska därför alltid användas när patienter undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förebygga infektioner och förhindra smitta.

Läs mer om Vårdhygien Stockholms län på Vårdgivarguidens webbplats

Samverkan mot antibiotikaresistens – Strama Stockholm

Antibiotika är ett läkemedel mot bakteriella infektioner som har använts flitigt sedan 1940-talet. Eftersom antibiotika har använts i alltför stor omfattning har många bakterier med tiden utvecklat motståndskraft, så kallad resistens.

I Stockholms län är förskrivningen av antibiotika högst i landet. Många får antibiotika i onödan. Strama Stockholm är en enhet på Medicinska staben inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som arbetar aktivt för att minska överförskrivningen av antibiotika så att dessa viktiga läkemedel förblir effektiva när de verkligen behövs.  

Öka kunskapen om behandlingsrekommendationer och resistensutvecklingen

Strama Stockholm sprider kunskap om aktuella nationella behandlingsrekommendationer och ökar medvetenheten om den hotande resistensutvecklingen genom att arbeta brett gentemot en rad aktörer. Husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, laboratorier, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare, media och skolor är några exempel.

Läs mer om antibiotika på webbplatsen antibiotikaellerinte.se

Läs mer om Strama Stockholm på webbplatsen janusinfo.se