När du inte är nöjd med din vård

Uppläsning

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården. Du kan också vända dig till oss på patientnämnden.

Om du inte är nöjd med din vård bör du i första hand vända dig till den som ansvarat för vården, men du kan också höra av dig till Patientnämndens förvaltning

Söker du ersättning för en skada orsakad av vården, kontakta Patientförsäkringen LÖF eller Läkemedelsförsäkringen FF för att se vad som gäller och är möjligt.

Patientnämnden försöker reda ut vad som gått fel

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans son inte gör egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Vi ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna
i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Genom
att du kontaktar oss bidrar du till vårt arbete att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt. Det är därför dina klagomål och synpunkter är så viktiga.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor och klagomål som rör all offentligt finansierad vård, det vill säga: 

Patientnämnden handlägger frågor som rör landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas´hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget, Folktandvården, Distriktstandvården,
Aqua Dental, tandvård som landstinget finansierar och vård hos privata
tandhygienister.

Patientnämnden har mingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram.Våra handläggare har stor kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård samt tandvård och även juridik.

Skicka in anmälan till Patientnämnden

Observera att du inte ska skicka in konfidentiella uppgifter så som till exempel ditt personnummer eller information om din hälsa när du fyller i formuläret.

Stödpersonsverksamhet 

Patientnämnden utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Läs mer om hur du blir stödperson eller om du behöver en själv

Inspektionen för vård och omsorg granskar vården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en tillsynsmyndighet som granskar vården så att befolkningen får en vård och omsorg som är säker, håller en god kvalitet och drivs enligt uppsatta lagar och föreskrifter.

IVO, utreder enbart händelser under vissa förutsättningar där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten eller med patientnämnden. IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

De utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. Dessutom kan IVO även utreda om du av någon anledning inte fått svar från verksamheten, eller om svaret inte är tillfredsställande .

Viktigt att veta är att IVO i regel inte utreder som händelser som inträffade för mer än två år sedan. Läs mer om inspektionen för vård och omsorg på ivo.se

Patientförsäkringen LÖF

Du som har drabbats av en vårdskada, kan enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF). Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades.

Privata vårdgivare som saknar avtal med landstinget är skyldiga att informera dig som patient om vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Saknar vårdgivaren försäkring, kontakta Patientförsäkringsföreningen på telefon 08-522 782 90.

Anmäla en skada till patientförsäkringen LÖF

Läkemedelsförsäkringen, LFF

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel, kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad. Du som anmälare kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning visar att det handlar om en faktisk läkemedelsskada.
En anmälan skickas in skriftligt senast tre år från att du fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att du slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Anmäl en skada till läkemedelsförsäkringen