Fördjupad uppföljning av Vidar vårdcentral klar

Uppläsning

Resultatet av en fördjupad uppföljning av Vidar vårdcentral visar att verksamheten följer avtalet och att journalföringen följer gällande lagar och riktlinjer. Uppföljningen beslutades i samband med att en tidigare uppföljning av ett annat avtal med Vidarkliniken visade på brister i journalföringen.

En fördjupad avtalsuppföljning har genomförts av husläkarmottagningen Vidar vårdcentral på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med en oberoende journalgranskning av debiterade läkarbesök under perioden maj till juni 2017. Granskningen omfattade avidentifierade kopior på 500 journalanteckningar.

– Att vi genomför oberoende fördjupade uppföljningar är ett sätt för oss att säkerställa att invånarna får vård med just de höga krav på kvalitet och patientsäkerhet som vårdgivarna åtagit sig enligt avtal. Det är förstås mycket positivt att vi i det här fallet kan dra slutsatserna att avtalet har följts på ett korrekt sätt, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för Närsjukvård, Stockholms läns landsting.

Vård med kvalitet enligt avtal

Slutsatserna i rapporten visar att verksamheten följer de riktlinjer som gäller för husläkarverksamhet och att vårdens kvalitet uppfyller kraven i avtalet. Rapporten visar också att journalföringen för de debiterade besöken följer såväl landstingets krav som gällande lagstiftning. Journalanteckningar finns för 98 procent av de granskade besöken.

Tidigare uppföljning av Vidarkliniken

Beslutet att genomföra en fördjupad avtalsuppföljning togs i samband med en tidigare uppföljning av Vidarklinikens avtal som omfattade rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag. I det fallet konstaterades allvarliga brister i journalföringen. Uppföljningen var en del i underlaget för beslutet att inte förlänga avtalet. Det föranledde även till den fördjupade uppföljningen av Vidar vårdcentral.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård