Fördjupad uppföljning av Ultragyn klar

Uppläsning

Externa revisorer har nu slutfört en fördjupad uppföljning av vårdgivaren Ultragyn som verkar inom vårdval specialiserad gynekologi. Vårdgivaren bedöms, utifrån de 141 journaler som granskats, generellt bedriva en god vård. Dock noteras brister i registreringen av vissa åtgärder vilket kan ha lett till att kliniken erhållit en för hög ersättning från landstinget.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inledde i slutet av mars en fördjupad uppföljning av vårdgivaren Ultragyn. Detta sedan tips inkommit om att vårdgivaren avsiktligen genomför onödiga ingrepp på patienterna för att öka intäkterna.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen har två externa specialister inom gynekologi granskat 141 avidentifierade journaler.

Revisorerna konstaterar:

  • brister när det gäller registrering. I många fall har ett mer omfattande ingrepp registrerats trots att vårdgivaren har genomfört ett mindre omfattande ingrepp.
  • att det i vissa journaler saknats, eller funnits otillräckliga anteckningar om, orsak till att ett visst ingrepp genomförts.
  • ett fåtal komplikationer, men inga som av journalanteckningarna att döma har gett bestående men. Inget avvikande komplikationsmönster jämfört med riket i övrigt.

Sammantaget har revisorerna, utifrån de aktuella frågeställningarna, generellt fått ett positivt intryck av verksamheten. Patienterna bedöms bli väl omhändertagna utifrån de journaler som granskats.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer, med den nu genomförda fördjupade uppföljningen som grund, kräva tillbaka ersättning i de fall felregistreringarna lett till för hög ersättning.

- Vi har utifrån de granskade journalerna inga synpunkter på den utförda vården. Dock förekommer i vissa fall ofullständiga journalanteckningar vilket gör att det i de fallen inte går att bedöma att rätt vård utförts. Detta i kombination med det stora antalet felregistreringar gör att vi under våren kommer att genomföra ytterligare en fördjupad undersökning av vårdgivaren. I samband med den kommer även andra vårdgivare inom gynekologisk vård att granskas, säger Johan Bratt, chefläkare, Stockholms läns landsting.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård