Bidrag till ideella organisationer

Uppläsning

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som på olika sätt bidrar till att uppfylla landstingets verksamhet och mål. Det kan handla om allt från förebyggande insatser till tidsbegränsade projekt och försöksverksamheter.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer som bidrar till att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Det kan exempelvis gå till behandlande, rehabiliterande, individstödjande insatser eller förebyggande verksamhet. Tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som prövar eller utvecklar nya metoder inom en viss verksamhet kan också prioriteras.

Riktlinjer för bidragen

Några av de viktiga kriterierna för att få bidraget är att den ideella organisationens stadgar tydligt visar att den:

  • är ideell (ej vinstdrivande)
  • är uppbyggd efter demokratiska principer
  • är öppen för alla i Stockholms län - oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön
  • har varit aktiv i minst ett år innan ansökan lämnas in.

Ansöka om bidrag 2018

Nu har det blivit dags att ansöka om bidrag till ideella organisationer 2018. Ansökningsperioden pågår från 3 mars-31 maj. Blanketter, checklista, riktlinjer och övrigt hittar ni till höger.

Fördelning av bidrag 2017

Den 22 november 2016 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om hur bidragen ska fördelas år 2017.

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Landstinget delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
Mer information om bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag för HIV och STI-prevention 2017

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer för insatser mot hivprevention. 
Mer information finns här.