Uppföljning av vården

Uppläsning

Stockholms läns landsting ansvarar för att länets skattefinansierade hälso- och sjukvård samt tandvård möter befolkningens vårdbehov. Landstinget ska också säkerställa att vårdens resurser används på rätt sätt.

Vård ska erbjudas på lika villkor och bidra till att befolkningens hälsa förbättras. I det arbetet är utvärdering och uppföljning ett viktigt instrument.

Uppföljningsmodell för hälso- och sjukvård samt tandvård

För att säkerställa att hälso- och sjukvården samt tandvården håller en hög kvalitet, följer landstinget upp och granskar vårdens resultat och kvalitet. Den uppföljningsmodell som används utgår från det övergripande målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, en god hälsa och en vård på lika villkor. Modellen har åtta uppföljningsperspektiv.

Så jämförs vården

Metoderna att jämföra vård utvecklas fortlöpande. Jämförelserna görs dels för att länets invånare ska få en inblick i hur väl vården fungerar, dels för att vårdgivarna ska kunna jämföra sina resultat med andras och ta till sig goda exempel. Så kan vården utvecklas och förbättras.

Regionala jämförelser inom vården

Jämförelserna inom vården rör följande vårdområden:

  • husläkare
  • barnavårdcentraler
  • ögonsjukvård/katarakter
  • höft- och knäprotesoperation
  • gynekologi
  • förlossning

Jämför vårdens olika områden i Stockholms läns landsting på 1177 Vårdguiden

Nationella jämförelser inom vården

Nationella jämförelser inom hälso- och sjukvården, där Stockholms läns landstings ingår, genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Socialstyrelsen.

Läs mer om nationella jämförelser inom vården på SKL:s webbplats

Uppföljning av medicinska resultat

Varje år följer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting upp medicinska resultat inom vården. Syftet är att säkerställa att vårdgivare, som har avtal med Stockholms läns landsting, uppfyller kvalitetskraven. Målet är att patienterna ska få bästa möjliga vård. Följer länets vårdgivare hälso- och sjukvårdens riktlinjer och rekommendationer? Och vilka hälsoeffekter ger vården? Det är exempel på frågor som förvaltningen söker svar på i sina uppföljningar.

Mätningarna genomförs inom alla områden inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Medicin, kirurgi, onkologi, ortopedi, gynekologi och urologi är några exempel.

Patientenkäter - så upplever patienterna vården

Varje år genomför Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting en rad patientenkäter. Det innebär att patienter, genom att fylla i ett formulär med frågor som rör olika synvinklar av besöket, får möjlighet att tycka till om vården.

Det kan exempelvis handla om hur patienten upplever kontakten med vården, servicen på mottagningen, delaktighet i behandlingen eller vårdgivarens bemötande.

Vårdbarometern - nationell befolkningsmätning

Vårdbarometern är en nationell befolkningsundersökning som fångar upp medborgarperspektivet i frågor som har en koppling till hälso- och sjukvården. Syftet med mätningen är att ge politiker och tjänstemän kunskap om hur medborgarna upplever vårdens tillgänglighet och hur arbetet inom hälso- och sjukvården bör prioriteras.

I linje med andra undersökningar och enkäter inom landstinget är Vårdbarometern ett viktigt verktyg för att utveckla beställning av vård.

Ny mätning varje år

Vårdbarometern bygger på telefonintervjuer med ett slumpmässigt befolkningsurval. Undersökningen genomförs en gång om året i landets samtliga landsting.

Ta del av resultatet på vårdbarometern.nu