Rapportering, statistik och uppföljning inom vård

Uppläsning

Det görs många mätningar av hälso- och sjukvårdens kapacitet. Här redovisas några av de mätningar som görs regelbundet.

Landstinget finns till för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och det finns ett stort intresse av uppgifter om hur mycket vård som finns tillgänglig för invånarna i länet. Års- och månadsbokslut, regelbundna nationella mätningar och öppna jämförelser är några exempel på publikationer som ger en bred bild av verksamheten. Här kompletteras de av regelbundna mätningar och rapporter.

Vårdplatser på akutsjukhus

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet. Under sommarmånader och andra perioder när behovet förändras görs en tätare rapportering och under övriga året görs den månadsvis. Rapporteringen är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet. Mätningen är en ögonblicksbild. Antalet disponibla vårdplatser varierar både över veckan och säsongsvis. Hur många patienter som förväntas behöva vården och ombyggnationer påverkar också.

Följ vårdplatsmätningarna

Överbeläggningar på sjukhus

Varje månad redovisar landstinget resultat för överbeläggningar på sjukhusen i länet. Stockholms län har något färre överbeläggningar än riksgenomsnittet. Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar och för att fler patienter ska vårdas på rätt vårdavdelning rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas.

Följ rapporteringen om överbeläggningar

Väntetider till somatisk specialistvård

Väntetiderna till planerad vård har redovisats regelbundet sedan 2009. Att mäta och följa utvecklingen är ett viktigt redskap för att fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten till vård för invånarna. Sett över ett antal år har väntetiderna minskat betydligt, både till mottagning och behandling. Samtidigt finns det fortfarande mer att göra för att ytterligare öka tillgängligheten.

Väntetider till somatisk specialistvård

Medarbetare – statistik

Här redovisas den senaste uppdaterade statistiken över antal medarbetare i Stockholms läns landstings egna verksamheter.

Statistik om medarbetare Stockholms läns landsting

Uppföljning av vården

För att säkerställa att hälso- och sjukvården samt tandvården håller en hög kvalitet, följer landstinget upp och granskar vårdens resultat och kvalitet. Vård ska erbjudas på lika villkor och bidra till att befolkningens hälsa förbättras. I det arbetet är utvärdering och uppföljning ett viktigt instrument.

Uppföljning av vården