Patientsäker vård

Uppläsning

Stockholms läns landsting har en nollvision mot vårdskador inom hälso- och sjukvården. Målet är att förhindra att patienter drabbas av skador som går att undvika i samband med vård och behandling.

För att skydda patienter från att skadas inom vården arbetar landstinget systematiskt med patientsäkerhet på alla nivåer inom hälso– och sjukvården:

  • lokal nivå (vårdgivare)
  • landstingsnivå
  • nationell nivå

Vårdgivarens ansvar

Det konkreta arbetet med att öka patientsäkerheten och förebygga att patienter drabbas av vårdskador sker hos länets vårdgivare.

Vårdgivare ska förebygga vårdskador, utreda händelser och se till att patienter erbjuds en god och säker vård. De ska säkerställa att regelverk och riktlinjer för patientsäkerhet följs, men också kontinuerligt kontrollera, följa upp och förbättra patientsäkerheten och vårdens kvalitet.

Vårdgivarnas ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivare också skyldiga att sammanfatta sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse en gång per år.

En övergripande bild av hur patientsäkerhetsarbetet fungerar och drivs inom landstinget i länet, framgår av Stockholms läns landstings årliga patientsäkerhetsberättelse.

Kort om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter skadas i vården. Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kan undvikas om rätt insatser används vid kontakt med hälso- och sjukvården.