Forskning och innovation utvecklar hälsa och vård

Uppläsning

Det är viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför satsar landstinget på forskning och innovation. Ny kunskap, nya produkter och tjänster samt effektivare arbetsmetoder ska bidra till bättre diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.

Forskning med folksjukdomar i fokus

Det finns många olösta behov inom stora folksjukdomar och kroniska sjukdomar, vilket både orsakar lidande bland många invånare och tar stora resurser i anspråk. Detta är särskilt viktiga områden för landstingets satsningar på forskning som sker i nära samarbete med universitet, högskolor och näringsliv.  För att få ännu snabbare resultat till nytta för invånarna knyts forskningen allt närmare vårdens dagliga verksamheter. Det innebär att patienterna kan bli mer delaktiga i utvecklingen av nya medicinska genombrott. 

Några exempel på forskningssatsningar:

 • Bidrag till forskningsprojekt som förbättrar hälso- och sjukvården och gör skillnad för patienter. Läs om några av de ca 300 pågående projekten i Forskningsbokslut 2015 (pdf)
 • Utveckling av Universitetssjukvård i länet, där hela vårdens verksamhet används för att skapa en effektivare forskning, utveckling och utbildning. En satsning inom ramen för nya ALF-avtal i samarbete med Karolinska Institutet. Läs om Universitetssjukvården
 • Data ska göras mer tillgängliga för verksamhetsutveckling, forskning och utbildning. Syftet är att kunna följa upp och utveckla bättre behandling för patienter. En process och en landstingsövergripande verksamhet etableras för att göra data tillgängliga för landstingets egna  behov samt för forskning. En kontaktyta kallad Single Point of Contact (SPOC) inrättas i samverkan med Karolinska Institutet, vilken ska underlätta samarbete med externa aktörer t.ex. inom näringsliv och akademi.
 • Program 4D – ett samverkansprogram som utvecklar nya arbetssätt och e-tjänster för samverkan mellan vård, forskning och patient. Läs om Program 4D.
 • Stockholms medicinska biobank, SMB, en central resurs för insamling, förvaring och användning av biobanksprover med mål att skapa bättre förutsättningar för vård och medicinsk forskning. Läs om SMB. 
 • Karolinska Trial Alliance, KTA, en forskningsverksamhet som stimulerar, koordinerar och genomför kliniska studier. Läs om KTA.
 • Nya karolinska Solna, NKS, skapar förutsättningar för en mer integrerad vård, forskning och utbildning. Information finns på NKS-projektets webbsida. NKS skapar också förutsättningar för framtida forskningsgenombrott och är ett nav i utveckling av svensk Life Science. Se en film från ett seminarium om detta.
 • Samverkansavtal med Kungliga Tekniska högskolan (pdf) och med Stockholms universitet (pdf) skapar möjlighet till flerfakultetskompetens och bredare lösningar. 

Forskningsstrategi för hela landstinget

Alla beslut som påverkar hälso- och sjukvårdens utformning ska säkerställa möjligheten att bedriva klinisk forskning, utveckling och utbildning. Detta slås fast i landstingets ”Strategi för forskning, utveckling och utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken”. Strategin är ett styrdokument som gäller all landstingsfinansierad verksamhet, både landstingsägda verksamheter och privata entreprenörer. Ladda ned forskningsstrategin (pdf).

FoUU-råd för samverkan

Landstingets FoUU-råd verkar för förnyad och fördjupad samverkan kring forskning, utveckling och utbildning. Rådet består av representanter från vården och landstinget centralt. Se vilka som ingår i FoUU-rådet. 

Goda idéer blir innovationer

Innovationer är viktiga för att nå framgångar i utvecklingen av en hälso- och sjukvård som möter invånarnas framtida behov. Med innovationer menas goda idéer som har utvecklats till nyskapande produkter, tjänster eller arbetsmetoder till nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare.

Innovationsfond stimulerar medarbetare

För att stimulera utvecklingen av innovationer har landstinget inrättat en innovationsfond. Ansökan om medel kan sökas av alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård. Några exempel på projekt som beviljats bidrag:

 • Träning i Virtual Reality vid långvarig nacksmärta.
 • Syrgassenor för förtidigt födda.
 • Drönare med defibrillator vid akut hjärtstopp.

Läs om Innovationsfonden 

SLL Innovation utvecklar goda idéer

Ett landstingsövergripande system, SLL Innovation, hjälper till att utveckla goda idéer som föds bland medarbetare inom i sjukvården. Även entreprenörer och företag kan få stöd i att utveckla produkter och tjänster. Några exempel på innovationer:

 • Undersökningsmikroskop i fickformat för att upptäcka tidiga cellförändringar i livmodertappen.
 • Dator kopplad till en våg för patienter som behöver lära sig att känna igen sina egna signaler för hunger.
 • Krockskydd för nyfödda och små barn vid ambulanstransport.

Läs om SLL Innovation och om fler exempel. 

Innovationsupphandlingar och partnerskap

Nyskapande lösningar kan utvecklas genom att utforma upphandlingsprocesser, avtal och ersättningsmodeller så att företag och entreprenörer motiveras till nytänkande. Långsiktiga reglerade partnerskap med näringslivet kring idéutveckling kan också driva innovationsarbetet framåt, på alla nivåer och i alla verksamheter. Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett exempel där kompetens från kliniker, patienter, forskare och företag sammanförs för att utveckla vården, från behov till implementering. Till Innovationsplatsen.

Strategi för innovation

Sedan 2016 har landstinget en strategi för innovation, ett styrdokument som gäller all landstingsfinansierad verksamhet – både landstingsägda verksamheter och privata entreprenörer. Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete ska stödja utvecklingen av nya och bättre produkter, tjänster och arbetsmetoder. Målet är ökad kvalitet för invånarna och högre effektivitet inom landstingets alla verksamheter. Ladda ned strategin för innovation (pdf). 

Samarbeten med universitet och näringsliv

Satsningarna på forskning och innovation för framtidens hälso- och sjukvård förutsätter samverkan med lärosäten såsom Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockholms universitet samt med andra kunskapsorganisationer och näringslivet.

Några exempel på samarbeten

 • Digital Demo Stockholm – ett samarbete mellan landstinget, Stockholms stad, KTH och företag som ska resultera i digitala lösningar för en rad samhällsutmaningar. Läs mer på digitaldemostockholm.se
 • SWElife STHLM är ett landstingsdrivet EU-projekt som stödjer små och medelstora företag inom Life Science i att utveckla produkter och tjänster för hälso- och sjukvården. Projektet kombinerar EU-medel med statliga medel via Vinnova. Utlysningarna sker genom Vinnovas innovationsprogram SWELife.
 • Avsiktsförklaringar med några av de största globala läkemedelsföretagen. Allmänt hållna viljeinriktningar som skapar ett tydligare samarbete för att nå medicinska genombrott, utan att vara formella avtal. Läs mer om avsiktsförklaringarna.
 • H2Health Hub – en mötesplats för nystartade företag, s.k. startups, som utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården.  Till H2Health Hub. 
 • Akademiska vårdcentraler, AVC, som knyter samman utbildning, utveckling och forskning med primärvården. Läs om AVC.
 • Stiftelsen Flemmingsberg Science främjar forskning och innovation i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Läs om Flemmingsberg Science. 
 • Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden främjar samarbeten mellan industri, universitet och hälso- och sjukvård för utveckling av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer. Läs om Stockholms Science Foundation .

Nationellt och internationellt

I en allt mer globaliserad värld är det viktigt att landstinget medverkar och deltar i EU:s program och fonder, till exempel i Horizon 2020 som är EU:s största forsknings- och innovationsprogram.

Några exempel där landstinget medverkar

 • Medlemskap i EIT Health – en skandinavisk nod för samarbete kring hälsosamt liv och aktivt åldrande, inom ramen för Horizon 2020. Om EIT Health. 
 • eHälsa-lyftet – ett projekt som ska öka kompetensen av att använda nya digitala tjänster i samband med vård och behandling, med stöd av Svenska ESF-rådet. Läs om e-Hälsa-lyftet.

Klinisk utbildning

Parallellt med att det görs nya framsteg i att behandla och bota patienter genomförs utbildningssatsningar som ska rusta landstingets medarbetare för en modern, effektiv och säker hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting erbjuder årligen ca 97 000 student- och elevveckor för så kallat verksamhetsintegrerat lärande, VIL, i samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Läs om utbildning och VIL.

Forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Forskning och innovation är även ett verktyg för nya lösningar och ny kunskap om hur kollektivtrafiken i Stockholmsregionen bäst kan utvecklas. Här kan du läsa mer.