Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Uppläsning

För att möta behovet hos Stockholms växande befolkning ska Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge byggas ut och byggas om. Sjukhuset får bland annat nya operations- och röntgenavdelningar.

Detta gör vi

En ny utbyggnad uppförs på södra sidan av sjukhuset, där bland annat nya operations- och röntgenavdelningar placeras. Lokaler som ligger i anslutning till nybyggnaden rustas upp och kommer att inrymma förlossning och prepostoperativ avdelning.

Syfte

Framtidsplanens mål är att vården i Stockholms län ska vara jämlik, tillgänglig, av god kvalitet och effektiv. Något som ny- och ombyggnationerna vid Karolinska Huddinge ska bidra till.

Vem påverkas och tidplan

Ny- och ombyggnationerna ska skapa en god miljö och förutsättningar för arbetsprocesser som underlättar för såväl patienter som personal. Planerad byggtid är mellan 2015 och 2019. Inflyttning är beräknad till 2019.

I utvecklingen av länets hälso- och sjukvård ingår bland annat att rusta upp och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna miljöer. Målet för om- och nybyggnationerna vid Karolinska Huddinge är att skapa hållbara och attraktiva miljöer med människan i centrum som tar sjukhuset in i framtidens hälso- och sjukvård. Byggnationerna sker med patientens och personalens perspektiv som utgångspunkt –från planering och konstruktion till val av utrustning och inredning. På så vis kommer de nya vårdmiljöerna lättare att kunna uppfylla framtida krav på patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Ny flexibel operationsavdelning

Karolinska Huddinge har en av Sveriges största operationsavdelningar men nuvarande lokaler och teknik behöver moderniseras. I en ny utbyggnad som uppförs på södra sidan av sjukhuset skapas nu en ny modern operationsavdelning. Det blir cirka 24 operationssalar med förutsättningar för effektiva behandlingar i en god arbetsmiljö. Salarna utformas flexibla för att kunna anpassas för framtida utveckling. De är också dimensionerade föra att få plats med utrustningskrävande kirurgi.

Intervention samlas nära operation

Allt fler patienter opereras med stöd av endoskopi och röntgenledda behandlingar, så kallad intervention. De verksamheter där det finns behov av anastesistöd samlas därför i den nya byggnaden i anslutning till den nya operationsavdelningen. Idag är de utspridda på sjukhuset. Detta kommer inte bara skapa en effektivare vård utan också öka möjligheterna till verksamhetsutveckling.

Bilddiagnostik som möter framtiden

Vid Karolinska Huddinge utförs dygnet runt bilddiagnostik, till exempel skelettröntgen och datortomografi (datoriserad skiktröntgen). Behandlingstrender visar att behovet av bilddiagnostik ökar. I den nya byggnaden skapas nya förutsättningar för en modern bilddiagnostisk verksamhet som ska klara av det ökade behovet.

Ny sterilteknisk avdelning

Hanteringen av sterilt material kommer att effektiviseras genom att sterilcentral och sterilförråd samlas i en ny sterilteknisk avdelning. Där diskas även gods som ska återsteriliseras. Avdelningen placeras i den nya byggnaden, i nära anslutning till operation och intervention. Den förses också med modern utrustning och logistiksystem.

Uppvakning nära operation

Efter en operation förs patienten över till uppvakningsavdelningen med övervakning för att eventuella komplikationer ska upptäckas eller förhindras på tidigt stadium. Nuvarande uppvakningsavdelning flyttas för att ligga i närhet till den nya operationsavdelningen. Verksamheten placeras i byggnaderna B2 och B4 som samtidigt byggs om för att motsvara nya krav på teknik och arbetsmiljö.

Förlossning

Även förlossningsverksamheten behöver finnas nära operationsavdelningen, till exempel för att kunna genomföra akuta kejsarsnitt. Därför flyttas nuvarande förlossning till byggnad B4 i lokaler som byggs om för att uppfylla krav på patientsäkerhet och effektivitet.

Ny byggnad och ombyggda våningsplan

Den nya byggnaden uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset. Den kommer att bestå av fyra nya våningsplan med en yta på ca 29 000 kvadratmeter. I byggnad B2 byggs lokalerna delvis om på plan fyra, fem och sex. I byggnad B4 sker vissa ombyggnationer på plan fem och sex.

Flera verksamheter flyttar och berörs

En rad vårdverksamheter berörs av byggnationerna under hela genomförandet. Vissa verksamheter flyttas permanent, till exempel operation och röntgen. andra flyttas tillfälligt, bland annat för att inte störas av byggarbetet. Alla omflyttningar genomförs i nära samverkan med berörda verksamheter. Byggnationsarbetet kommer att märkas, bland annat i form av sprängningar, vibrationer och byggtrafik. Detta kommer att ske på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan på vården och med patientsäkerheten i fokus.

Behagliga och funktionella miljöer

De nya miljöerna utformas så att de bidrar till patienternas tillfrisknande och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Samtidigt skapas inomhusmiljöer som är funktionella och lättstädade för att motverka vårdrelaterade infektioner. Sjukhusets tidstypiska storskalighet och karakteristiska formgjutna betong tas tillvara i utformningen  av den  nya byggnaden. Det blir en ny grön innergård och befintliga och nya huskroppar förbinds med inglasade korridorer. En satsning på konst bidrar också till att skapa estetiskt genomtänkta miljöer som kan ge stimulans.

Miljömål och hållbarhet

Stockholms läns landsting har ambitiösa mål för klimatpåverkan, resurseffektivitet och hälsofrämjande arbete. Det innebär bland annat att energianvändningen i de nya lokalerna ska vara låg och att material som ger minsta möjliga miljöpåverkan ska användas. Lokalerna utformas också så att de kan anpassas för framtida vårdverksamhet för att därigenom vara hållbara under lång tid.

Karolinska och framtidens vård

Karolinska har i uppdrag att vara Stockholms läns landstings universitetssjukhus med ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård samt forskning och utbildning. Sjukhuset finns i Solna och i Huddinge och är en av Stockholms största arbetsgivare med över 15 000 medarbetare. Målet för länets framtida hälso- och sjukvård är att den ska vara jämlik, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet. Något som ny- och ombyggnationerna vid Karolinska Huddinge ska bidra till. Genom att stärka operationsverksamheten i den södra delen av länet ökar också förutsättningarna för Karolinska Huddinge att vara en attraktiv arbetsplats.

Övergripande tidplan

  • 2015: Förberedande markarbete.
  • 2016: Nybyggnationen påbörjas.
  • 2017: Ombyggnationer påbörjas.
  • 2018: Om- och nybyggnationer färdigställs.
  • 2019: Driftsättning av ny- och ombyggnationer.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!