Södersjukhuset

Uppläsning

Södersjukhuset står inför en ny ombyggnad. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning, nya operationssalar samt en ny vårdbyggnad rustas sjukhuset för framtidens vårdbehov.

Detta gör vi

Södersjukhuset moderniseras och byggs ut. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad och en ny byggnad för drift och underhåll ska Södersjukhuset rustas för framtiden.

Syfte

Med ombyggnationerna av Södersjukhuset skapas bättre och modernare lokaler med större förutsättningar för nya samarbetsformer och mer vård.

Vem påverkas och tidplan

De nya byggnaderna beräknas stå klara i etapper mellan åren 2018-2020. När ombyggnaden är slutförd ska sjukhuset kunna ta hand om 5 000 fler slutenvårdtillfällen, totalt 65 500, per år. Kapaciteten för att ta emot akutbesök ökar med 30 000 besök till 175 000 besök

Södersjukhuset invigdes 1944. Sedan dess har ett flertal ombyggnationer och förändringar genomförts för att möta behovet hos en växande befolkning, men aldrig lika omfattande som nu. 3,4 miljarder kronor satsas på en ut- och ombyggnad av Södersjukhuset. Syftet är att skapa bättre och modernare lokaler med större förutsättningar för nya samarbetsformer och mer vård.

Det nya sjukhuset kommer dels att bestå av flera nya byggnader i västra delen av sjukhusområdet, dels av moderniserade vårdavdelningar i de befintliga byggnaderna. De nya fastigheterna består av en behandlingsbyggnad med plats för bland annat akutmottagning, operation och sterilcentrum samt en vårdbyggnad med cirka 150 vårdplatser.

De nya byggnaderna beräknas stå klara i etapper mellan åren 2018-2020.

När ombyggnaden är slutförd ska sjukhuset kunna ta hand om 5 000 fler slutenvårdtillfällen, totalt 65 500, per år. Kapaciteten för att ta emot akutbesök ökar med 30 000 besök till 175 000 besök om året.

Avsiktsförklaring om framtidens vård

I mars 2014 skrevs en så kallad avsiktsförklaring under av Stockholms läns landsting och Södersjukhuset. Avsiktsförklaringen tydliggör delar av Södersjukhusets framtida vårduppdrag. Syftet är att underlätta sjukhusets planering av verksamheten.

I framtiden får Södersjukhuset ett bredare uppdrag. Sjukhuset ska exempelvis ta hand om fler akutpatienter. Dels med anledning av den stora befolkningsökningen i länet, men också på grund av att Nya Karolinska Solna får en ändrad inriktning mot den mer högspecialiserade vården.

Renodlad akutsjukvård

Akutpatienterna 2018 väntas skilja sig något från de patienter som idag söker sig till SÖS-akuten. Akutsjukvården ska renodlas samtidigt som vården utanför akutsjukhusen ska stärkas. 15 procent av de som söker vård på akutmottagningarna i länet bedöms kunna få bättre anpassad vård på annat håll.

Alla invånare i länet ska få den vård de behöver, men den behöver inte alltid ges på akutsjukhusen. En del patienter kommer exempelvis att kunna få vård närmare hemmet. De kan vårdas på närakuter, ibland på husläkarmottagningar och i vissa fall i bostaden med avancerad sjukvård i hemmet.

Den planerade vården på Södersjukhuset kommer också att öka, huvudsakligen inom områdena medicin, infektion, ortopedi, kirurgi, gynekologi och kardiologi. Så säger avsiktsförklaringen:

  • Södersjukhuset föreslås få ett utökat uppdrag inom kirurgi och ortopedi för barn.
  • Sjukhuset väntas ta emot fler patienter inom öron-näsa-halssjukvården, som man planerar att överföra från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
  • Södersjukhuset planeras få ett utökat uppdrag inom bröstcancer.
  • Viss hudsjukvård inkluderat vård av kroniska hudsår ska koncentreras till Södersjukhuset där en multidisciplinär mottagning ska inrättas i samarbete med ett antal kliniker.

Avsiktsförklaringen är ett planeringsdokument. Det tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget under tidsperioden 2015-2018. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt via avtal och ägardirektiv.

Bilder: LINK arkitekter.

 Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!