Detta gör vi

Projektet utvecklar generella IT-stöd som kan integreras med varandra via vårdens gemensamma plattform för e-tjänster. IT-stöden blir på så vis återanvändbara och kan användas i sin helhet eller i olika delar.

Syfte

Syftet är att förbättra och förenkla informationsöverföring mellan vård, forskning och enskilda individer. Något som också ökar möjligheten för invånarna att vara med och påverka sin egen hälsa och vård samt delta i forskning.

Vem påverkas och tidplan

Program 4D initierades under 2012 och löper fram till och med 2017. Under denna period består delprojektens faser av förstudier, utveckling av modeller, pilotprojekt och införande av nya lösningar.

Projekt 4D Informatik

Välfungerande informationssystem och informationsutbyte är en förutsättning för en fungerande nätverkssjukvård och för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Uppgifter från olika källor, till exempel patientjournaler, kvalitetsregister och biobanker, kan på ett smidigare sätt länkas samman. Något som kan effektivisera arbetet för alla parter, såväl individer som vårdgivare och forskningsenheter. Den enskilde individen får också större möjlighet att bygga kunskap, vara med och påverka sin egen hälsa och vård  samt delta i forskning.

Arbetet inom 4D Informatik utgår från behoven i de fyra diagnosgrupperna inom Program 4D. Främst handlar det om patientmedverkan, beslutsstöd i vården, förebyggande av kronisk sjukdom och utveckling av den kliniska forskningen. Dokumentation av provresultat inom de fyra diagnoserna genererar omfattande mängder data, såsom information  från patientjournaler och resultat från blodprover avseende genetiska analyser och proteinmönster.

E-hälsotjänster

4D Informatik har bland annat utvecklat ett online-verktyg där personer med oro för symtom kan få en indikation på om besvären bör följas upp, boka tid vid rätt vårdinstans etc. Denna så kalla de Checktjänst innebär att patientdata på ett säkert sätt överförs till vårdgivaren.

Ett annat exempel är e-tjänsten Patientens egen provhantering, PEP, där patienten själv kan boka blodprovstagning samt överföra resultaten till vårdgivaren. Genom förenklad samtyckeshantering kan patienten också ge sitt samtycke till att spara dessa prover i en biobank och på så sätt bidra till forskning.

Förenklad informationsdelning

Genom att utveckla generella IT-stöd som integreras med varandra, via vårdens gemensamma plattform för e-tjänster, blir dessa återanvändbara och kan användas i i sin helhet eller i olika delar. De IT-baserade lösningar som utvecklas för en diagnosgrupp ska snabbt och effektivt kunna anpassas för en annan. För att informationsöverföringen ska omvandlas till kunskap och generaliserbara lösningar krävs strukturerade vårddata och ett systematiskt tillvägagångssätt vid insamlingen av data.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!