Detta gör vi

Projektet utvecklar nya metoder för att snabbare identifiera förstadium till diabetes typ 2, så att åtgärder kan sättas in tidigare och insjuknandet bromsas. Projektet tar också fram verktyg där patienter kan följa sin personliga vårdplan.

Syfte

Syftet är att minska mörkertalet av diabetessjuka och att förbättra primärvårdens måluppfyllelse för vård av patienter med diabetes typ 2. Syftet är också att skapa en systematiskt uppbyggd biobank för diabetes typ 2 och prediabetes.

Vem påverkas och tidplan

Program 4D initierades under 2012 och löper fram till och med 2017. Under denna period består delprojektens faser av förstudier, utveckling av modeller, pilotprojekt och införande av nya lösningar.

Projekt 4D Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Uppskattningsvis lever mellan 350 000 och 400 000 personer med sjukdomen i Sverige, men mörkertalet beräknas vara stort. Sjukdomen kan vara svår att upptäcka eftersom den ibland kommer smygande och inte uppvisar några symtom. Tidig upptäckt är viktigt för möjligheterna till ett friskare liv.

I Stockholms län uppgår antalet personer med diabetesdiagnos till cirka 106 000, varav uppskattningsvis 85-90 procent har diabetes typ 2. Diabetesvård bedrivs i första hand inom primärvårdens husläkarmottagningar.

Utveckling av vårdprocess

Med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Nationella programrådets framgångsfaktorer har projektet tagit fram en modell för diabetspatientens process genom primärvården. Baserat på modellen finns definierat hur en effektiv väg i primärvården kan se ut för patienten. Genom detta skapas förutsättningar för att öka kvaliteten i vården och att snabbare identifiera och sätta in behandling av förstadier till diabetes, så kallad prediabetes, och diabetes typ 2.

Inom projektet pågår också ett arbete för att öka patientens egen medverkan i vårdprocessen. I ett försöksprojekt som startade under våren 2016 ska e-hälsotjänster underlätta för patient och vårdpersonal att tillsammans ta fram och följa individanpassade vårdplaner. Genom dessa ska det bli möjligt att följa hur förändrade levnadsvanor påverkar patientens hälsa.

Forskning inom prediabetes och diabetes typ 2

För att skapa bättre förutsättningar för framtida forskning genomför 4D Diabetes typ 2 ett samarbete med Stockholms medicinska biobank. Samarbetet innebär att prover samlas in från patienter med prediabetes eller diabetes typ 2 samt från friska kontrollpersoner. Arbetet syftar till att utveckla olika metoder för att lättare kunna identifiera personer inom olika befolkningsgrupper med prediabetes eller diabetes typ 2. På så sätt kan sjukdomen upptäckas tidigare eller i vissa fall till och med förebyggas.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!