Detta gör vi

4D Bröstcancer arbetar för att diagnostik, vård och forskning ska integreras runt patienten. Arbetet ska bidra till ny kunskap och göra det möjligt för patienter att bli mer delaktig i sin vård och att delta i forskningsprojekt.

Syfte

Genom att utveckla och förbättra patientens väg genom vård och forskning ökar möjligheterna att förebygga och upptäcka bröstcancer tidigt samt att förbättra behandlingsresultat.

Vem påverkas och tidplan

Program 4D initierades under 2012 och löper fram till och med 2017. Under denna period består delprojektens faser av förstudier, utveckling av modeller, pilotprojekt och införande av nya lösningar.

Projekt 4D Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Cirka 19 000 kvinnor i Stockholmsregionen lever med en bröstcancerdiagnos. I Stockholm och på Gotland diagnosticeras varje år cirka 1 800 kvinnor bröstcancer och antalet som insjuknar fortsätter öka. Dödligheten har minskat och den relativa femårsöverlevnaden är idag 90 procent.

Trots dessa resultat finns behov av förbättringar och utveckling då patienternas väg genom vården uppfattas som fragmenterad och den kliniska forskningen kan utvecklas på alla områden.

Säkrare och mer jämlik bröstcancervård

Projekt 4D Bröstcancer har tagit fram en plan för bröstcancervård och forskning i Stockholm. Målet är att diagnostik, vård och forskning ska samlas runt patienten och att vården ska bli mer jämlik. För att åstadkomma detta fattades beslut om att skapa tre bröstcancercentrum på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Södersjukhuset och Capio S:t Görans Sjukhus. Dessa öppnade i januari 2016.

Inom ramen för 4D Bröstcancer utvecklas nya modeller för bröstcancervård och klinisk forskning som även de ska leda till förbättrad kvalitet, säkerhet, jämlik vård, ökad delaktighet för patienten samt förbättringar vad avser tillgänglighet, kontinuitet och ledtider.

Ökad delaktighet för patienter och närstående

För att stärka patienternas och närståendes delaktighet utvecklas också en modell där patienter och närstående ges möjlighet att medverka vid förbättringsarbete och forskning i samtliga delar av cancervården. 4D Bröstcancer skapar även modeller för ökad kunskap. Bland annat genom att utveckla rutiner och arbetssätt som gör det möjligt för alla patienter som utreds och behandlas för bröstcancer i Stockholm och på Gotland att delta i och bidra till högkvalitativ klinisk forskning. Ett exempel är ett pilotprojekt vid alla tre bröstcentrum där patienten kan ge samtycke till lagring av vävnadsprov i Biobank via läsplatta.

För att ytterligare säkerställa att patienter och närstående kan vara delaktiga, få individuellt anpassad information och möjlighet att medverka i planering och beslut, pågår också arbetet med att ta fram ett IT-stöd till den individuella vårdplanen - Min vårdplan Cancer. Via internet kan patient och kontakt- och forskningssjuksköterskan mötas för dialog och överföring av information. Detta ger även vården en överblick av patientens alla vårdkontakter vilket idag är ett manuellt och tidskrävande arbete.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!