Detta gör vi

Projektet utvecklar nya arbetssätt och e-hälsotjänster som ska bidra till att patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård och till en samverkansstruktur mellan vård och forskning.

Syfte

Syftet är att underlätta för patienter med artitsjukdomar i deras möte med vården och att förbättra möjligheterna till forskning.

Vem påverkas och tidplan

Program 4D initierades under 2012 och löper fram till och med 2017. Under denna period består delprojektens faser av förstudier, utveckling av modeller, pilotprojekt och införande av nya lösningar.

Projekt 4D Artriter

I Stockholms län finns 40 000 invånare med någon form av artritsjukdom och det sker drygt 100 000 vårdkontakter inom reumatologin varje år. Tidig diagnos är viktigt för att förhindra permanenta funktionshinder. Trots det finns det många patienter som får vänta länge innan diagnosen ställs och behandling kan startas.

4D Artriter syftar till att underlätta för patienter med artritsjukdomar i deras möte med vården. Arbetet bedrivs för att öka graden av förebyggande insatser, tidigt hitta invånare med nydebuterad artritsjukdom eller med risk för att utveckla artritsjukdom samt för att möjliggöra en fungerande vardag för patienter som redan fått sin diagnos.

Genom kunskapsstöd och e-hälsotjänster kan patienten bli mer delaktig i sin egen vård. Projektet ska också bidra till att skapa en samverkansstruktur mellan vård och forskning. Det ska också ge hälso- och sjukvården bättre realtidsinformation om resultaten för patienter vilket förbättrar möjligheterna till forskning.

Mer forskning och förenklad vård

Vägen till specialistvård för patienter med risk att utveckla svår sjukdom kan idag vara lång och svår, det finns stort behov av att den förkortas betydligt. Dessutom behöver nya samarbetsformer utvecklas, framför allt för primärvården. Genom samverkan med ökar möjligheten till tidig diagnos och till snabbare remiss för patienter som behöver specialistvård.

De nya e-tjänster som tas fram inom projektet ger patienten möjlighet till mer kunskap  ökad delaktighet i den egna vården, som också blir mer effektiv. Ett exempel är PEP, Patientens egen provhantering, ett annat är en Checktjänst för att kolla symtom som kan tyda på ledsjukdom.

Genom samverkan ökar dessutom möjligheterna för patienter att delta i forskning genom biobanksprovtagning i rutinsjukvård. På detta sätt får forskningen bättre tillgång till patientdata och kan utveckla nya behandlingar för tidiga stadier av sjukdom.

Bättre hälsa hos artritpatienter

Inom 4D Artriter arbetar flera projekt inom olika områden som tillsammans ska bidra till bättre hälsa för länets patienterna. Bland annat i ett pilotprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset där tiden till diagnos för patienter med tidig ledgångsreumatism förkortades. Den tidiga diagnosen bidrar till att rätt behandling kan sättas in snabbare och underlätta samt öka hälsan hos patienterna.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!