Program 4D – nya lösningar för patient, vård och forskning

Uppläsning

Program 4D – fyra diagnoser – är ett samverkansprogram mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Syftet är att skapa nya förutsättningar för vård och forskning att effektivare omsätta ny kunskap till prevention, diagnos och behandling. På så vis bidrar Program 4D också till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård där invånarna är mer delaktiga i sin egen vård.

Detta gör vi

Program 4D driver fem projekt som utvecklar nya arbetssätt, e-hälsotjänster och processer som ska bidra till bättre samverkan mellan patient, vård och forskning.

Syfte

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, diagnos och behandling med mål att förbättra invånarnas hälsa.

Vem påverkas och tidplan

Projekt drivs inom artriter, bröstcancer, diabetes typ 2, hjärtsvikt och informatik. De ska resultera i lösningar för fler diagnoser. Program 4D pågår mellan 2012 och 2017.

In linje med invånarnas behov

Vården står inför stora utmaningar. Sveriges befolkning ökar och allt fler invånare blir allt äldre. Med ökad ålder kommer också allt fler drabbas av våra vanligaste folksjukdomar. Många patienter är idag mer kunniga och välinformerade än tidigare. Fler tar också större ansvar för den egna hälsan. Detta gör att vården och forskningen står inför en rad utmaningar. Program 4D ligger i linje med invånarnas behov och de krav som ställs på framtidens hälso- och sjukvård.

Fyra folksjukdomar och informatik

Program 4D driver fem projekt och en rad delprojekt som utvecklar nya arbetssätt, e-hälsotjänster och processer, vilka ska bidra till bättre samverkan mellan patient, vård och forskning. Projekten drivs inom några av våra vanligaste folksjukdomar; artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. De ska även resultera i lösningar som kan användas för fler diagnoser. Dessutom genomförs ett projekt inom området informatik som utvecklar system som förbättrar och förenklar informationshantering och informationsutbyten.

Patientens egen provtagning

Projekten som drivs inom Program 4D utvecklar bland annat e-hälsotjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal och som tillför forskningen värdefull information. Ett exempel är Patientens Egen Provhantering, PEP, som ger patienter möjlighet att själv beställa provtagning och ta del av provsvaren elektroniskt via mobil, dator eller läsplatta.

PEP finns tillgänglig via 1177 Vårdguiden e-tjänster.

Checktjänst för symtom

Ett annat exempel är Checktjänsten som gör att personer kan screena symtom såsom ont i lederna eller i ryggen och få en indikation om de behöver följa upp sina besvär. Syftet är att invånare tidigare än idag ska söka och få rätt vård. För vården innebär detta bland annat att patienter har med sig ett bra kunskapsunderlag som möjliggör tidig diagnos och rätt behandling snabbare.

 Till Checktjänsten

Utvecklar vård och forskning

De nya arbetssätt och lösningar som tas fram ska kunna användas för fler folksjukdomar och införas för en större grupp individer och patienter, även i den förebyggande vården. Därmed bidrar Program 4D till en sammanhållen hälso- och sjukvårdsprocess där individen är delaktig. Forskningsprojekt som är kopplade till programmet identifierar kunskapsluckor och bidrar till att dessa åtgärdas. Satsningen bidrar också till att hela vårdorganisationens utveckling och kvalitet samt till utvecklingen av innovationer i samverkan med patient, vård, forskning och näringsliv.

Gemensam ledningsgrupp

Program 4D leds av en gemensam ledningsgrupp för det övergripande samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet samt av en styrgrupp.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!