Omhändertagande av berusade personer

Uppläsning

Ett samverkansprojekt startade 2015 mellan Stockholms läns landsting, Polisen och länets kommuner för att utveckla samarbetet kring omhändertagande av berusade personer. Målet är att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden av personer som omhändertas.

Detta gör vi

Utveckling av samverkansformerna mellan projektets parter. En omvärldsbevakning har resulterat i pilotprojekt för att utveckla screeningsinstrument, kvalitetssäkra statistik och analysera vårdens resurser. Som nästa steg planeras ett pilotprojekt för att testa ett alternativt omhändertagande.

Syfte

Syftet är att i samverkan hitta bra metoder för att stödja en hållbar och uthållig utveckling av arbetet kring omhändertagna berusade personer. Landstingets mål är att alla omhändertagna ska få en tidig medicinsk bedömning, att vården ska vara patientsäker och jämlik anpassas efter individens behov.

Vem påverkas och tidplan

Projektet löper till och med 2018 och kommer att leda till att fler som omhändertas enligt LOB kommer att föras till vården. Polisen kommer att få bättre screeningsinstrumentet för att bedöma vilka som ska till vården. Polisens transporter kommer också att utvecklas.

Samverkansprojektet mellan Stockholms läns landsting, Polisen och länets kommuner ska leda till:

  • en ökad person- /patientsäkerhet vid omhändertagande av berusade.
  • att fler omhändertagna ska förs till vården och få adekvat behandling.
  • att barnperspektivet (barnkonventionen) följs.
  • en kvalitetssäkrad statistik över omhändertagandet av berusade.

Resultat

Hittills har samverkansprojektets utredande insatser och pilotprojekt gett följande insikter:

  • Fler omhändertagna bör få vård enligt en statistikuppföljning.
  • Ett screeningsinstrument är ett bra stöd för den enskilde polisen vid bedömning om den omhändertagna personen ska till vård enligt en uppföljning med berörda polisområden
  • Antalet omhändertagna berusade som transporterades till beroendeakuter ökade med en till två patienter per dygn på Södermalm när det gjordes bättre behovsbedömningar med hjälp av screeninginstrument visar en pilotverksamhet.
  • Berusade som omhändertas har många olika typer av behov och vården behöver därför differentieras. Projektet har visat att en stor del av de omhändertagna enligt LOB, 60-70 procent, är kända sedan tidigare och räknas som mångbesökare. Det blir därför viktig att jobba vidare med fler preventiva insatser för att förhindra att fler blir mångbesökare.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är missbruksutredningen (Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35) och regeringens efterföljande uppdrag till Kammarkollegiet att under 2014 fördela 35 miljoner kronor för att stödja lokala och regionala utvecklingsarbeten med syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (1976:511), förkortad LOB.

I december 2015 tecknades en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Polisen och länets kommuner om att utveckla samverkan och hitta metoder för att stödja en hållbar och uthållig utveckling av arbetet så att fler omhändertagna berusade personer (1976:511) ska få vård.

Syftet med överenskommelsen är att med utgångspunkt från pågående samverkansprojekt långsiktigt finna samverkansformer och metoder som stödjer en hållbar och uthållig utveckling av arbetet kring att fler omhändertagna enligt LOB ska få vård. Parterna åtar sig att fortsätta arbeta vidare med utveckling av de förbättringsförslag som projektet tar fram. Parterna deltar i en styrgrupp för att genomföra och utveckla arbetet med att omhändertagandet av berusade personer enligt överenskommelsen samt att ta fram en gemensam kommunikationsplan.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!