Nya Karolinska Solna

Uppläsning

Byggprojektet Nya Karolinska Solna är färdigt. Det betyder att Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya byggnader i Solna. Sjukhuset tog emot de första patienterna i de nya lokalerna i slutet av 2016 och inflyttningen fortsätter under 2018. Till det nybyggda universitetssjukhuset kommer de patienter som är svårast sjuka och skadade.

Detta gör vi

Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya lokaler i Solna och flyttar in i en av världens mest moderna och hållbara sjukhusbyggnader. Projektet Nya Karolinska Solna har genomförts med patientens behov i centrum och skapar förutsättningar för vårdpersonalen att bedriva högspecialiserad vård

Syfte

Nya Karolinska Solna-projektet är en central del i en omfattande utveckling av länets vårdsystem. Det nybyggda universitetssjukhuset har ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Här bedrivs vården integrerat med forskning och utbildning.

Vem påverkas och tidplan

De första patienterna togs emot i de nya byggnaderna under 2016. Hela byggprojektet färdigställdes i december 2017. Under 2018 fortsätter sjukhuset att flytta in i de nya byggnaderna. Sjukhuset är till för de svårast sjuka och skadade patienterna som tas emot via ambulans, helikopter eller remiss.

Vården på det nya sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Det innebär att de svårast sjuka och skadade kommer att tas om hand i de nya byggnaderna.

Vården kommer att bedrivas i ett tydligt teamarbete med patienten i centrum.

Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som är särskilt resurs- och kompetenskrävande när det gäller medicinteknisk utrustning och sjukvårdspersonalens utbildning och erfarenhet. Den är också nära kopplad till forskning och utbildning.

Vård i teman

Vården vid Karolinska Universitetssjukhuset kommer att bedrivas i teman. Dessa teman är:

  • Barn och kvinnosjukvård: Barnsjukvård, graviditet, reproduktion och förlossning.
  • Hjärta och kärl: Ett tema som berör sjukdomar i hjärta och kärl.
  • Neurologi: Här samlas diagnoser som olika typer av demens, stroke och MS.
  • Cancer: Avancerad cancerkirurgi och behandling.
  • Infektion och inflammation: Autoimmun inflammatorisk systemsjukdom är ett gemensamt nytt paraply för sjukdomar i hud, njurar, leder och lungor.
  • Trauma och reparativ medicin: Patienter tas emot vid stora trauman. Vid allvarliga skador behövs ofta organ och vävnader repareras eller ersättas. Här ingår exempelvis ortopedi.
  • Åldrande: Vård av äldre patienter, ofta med flera sjukdomar och diagnoser.

Utöver den verksamhet som ingår i ett tema finns gemensamma funktioner som laboratorier och röntgen. Indelningen i teman underlättar samverkan mellan olika specialister och yrkesgrupper.

I ett team kring en patient med prostatacancer kan det till exempel ingå såväl urolog och onkolog som dietist, kurator och sjukgymnast. Tillsammans kan de erbjuda patienten komplett vård och varaktigt stöd. Vårdavdelningar såväl som mottagningar och dagvård organiseras efter temavården. Det innebär att vårdpersonal som ofta behöver gå mellan olika funktioner får kortare avstånd.

Intensivakuten – en ny typ av akutmottagning

Även akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna får ett nytt uppdrag. Vuxenakuten kommer bara att ta emot de allra svårast sjuka och skadade. Den kommer att kallas intensivakut. Hit kommer patienterna med ambulans, helikopter eller med remiss från en annan vårdgivare. Även patienter som redan går på behandling på sjukhuset kan komma in akut.

De tas först emot i traumarum som är utrustade med den senaste tekniken. Alldeles i närheten finns operationssalar, enheter för röntgen och andra undersökningar samt intensivvårdsrum.

Intensivakuten blir en egen vårdnivå i länets nya struktur för akutsjukvård, en vårdnivå som inte tidigare funnits i Sverige. I Sverige finns en tradition med öppna akutmottagningar på sjukhusen. Den nya akuten vid Karolinska Solna byggs enligt en annan princip, som redan tillämpas i de nordiska huvudstäderna. Sjukhusets uppdrag är att bedriva högspecialiserad vård och till den nya akuten skickas de patienter som är så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusets medicinskt och tekniskt mycket avancerade resurser.

För barn kommer det att finnas två akutmottagningar i Solna – en i det nybyggda sjukhuset, och en närakut för mindre komplexa sjukdomar och skador i den byggnad där Astrid Lindgrens Barnsjukhus tidigare låg. Akutmottagningarna på länets övriga sjukhus byggs ut för att kunna ge fler patienter akutsjukvård.

Vårdgivare samverkar

Karolinska Universitetssjukhuset Solna är en av många resurser runt patienten i den nätverkssjukvård som Stockholms läns landsting nu ställer om till. Invånarna i Stockholms län kommer att möta en vård där olika vårdgivare, exempelvis sjukhus, vårdcentraler och husläkarmottagningar, samarbetar i nätverk kring en patient.

Kapaciteten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Totalt 714 vårdplatser (samt ytterligare 10 vårdplatser i samvårdsrum).

  • 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser)
  • 79 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad.
  • 85 vårdplatser i den före detta Thorax-byggnaden

Det blir dessutom cirka 90 dagvårdsplatser, 168 mottagningsrum, 36 operationssalar (varav tre så kallade hybridsalar), 66 pre-/postoperativa platser, 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer), samt goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!