En resurseffektiv region

Uppläsning

Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är visionen som anges i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. En region där många vill bo, leva och verka i framtiden. Fyra mål slår fast vad som måste uppnås för att regionen ska bli mer attraktiv. Ett av målen är att vara en resurseffektiv region.

Stockholmsregionen ska vara en resurseffektiv region där det är enkelt att leva och verka. Invånarnas behov ska tillgodoses effektivt, och en stor andel av dem ska förvärvsarbeta. Regionens rumsliga struktur och system för transporter, utbildning och teknisk försörjning ska göra det möjligt att använda natur- och samhällsresurser effektivt. Regionens olika delar ska vara integrerade och sammanlänkade med varandra, så att den samlade potentialen tas till vara. Utsläppen av klimatpåverkande gaser och förorenande ämnen ska vara låga.

Läget i regionen 2016

För att kunna följa upp att regionen utvecklas i den riktning som anges i Regional utvecklingsplan, RUFS 2010, görs varje år en uppföljning.

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal indikatorer tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Läs årsuppföljningen för 2016 här >