En region med god livsmiljö

Uppläsning

Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är visionen som anges i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. En region där många vill bo, leva och verka i framtiden. Fyra mål slår fast vad som måste uppnås för att regionen ska bli mer attraktiv. Ett av målen är att vara en region med god livsmiljö.

Regionens invånare ska ha en hög livskvalitet med tillgång till ren luft, rent vatten samt en trivsam, trygg, hälsosam och vacker miljö. Det ska finnas en stark social sammanhållning med tillit och närhet mellan människor och förtroendet för samhällsorganen ska vara högt. Alla ska känna sig trygga, och utrikes födda och svenskfödda ska vara väl integrerade. Jämställdhet ska råda.

Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning och service som möter efterfrågan och passar olika livsstilar. Lättillgängliga och natursköna områden med ett rikt djur- och växtliv ska ge goda friluftsmöjligheter. Utbudet av kultur ska vara stort och hålla hög kvalitet. Kulturhistoriska värden ska vara tillgängliga och ses som viktiga i samhällsutvecklingen.

Läget i regionen 2016

För att kunna följa upp att regionen utvecklas i den riktning som anges i Regional utvecklingsplan, RUFS 2010, görs varje år en uppföljning.

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal indikatorer tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Läs årsrapporten för 2016 här >