En öppen och tillgänglig region

Uppläsning

Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är visionen som anges i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. En region där många vill bo, leva och verka i framtiden. Fyra mål slår fast vad som måste uppnås för att regionen ska bli mer attraktiv. Ett av dem är att vara en öppen och tillgänglig region.

Stockholmsregionen ska kännetecknas av öppenhet för nya tankar och social mångfald samt vara väl sammanhållen och integrerad. Invånarna ska ha lika möjligheter till utveckling. Oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder (det vill säga sådana begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person relaterat till omgivningen), sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet och uttryck. Tillgängligheten ska vara hög, såväl inom regionen som till och från andra regioner, inom och utom landet.

Läget i regionen 2016

För att kunna följa upp att regionen utvecklas i den riktning som anges i Regional utvecklingsplan, RUFS 2010, görs varje år en uppföljning.

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal indikatorer tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Läs årsuppföljningen för 2016 här >