Miljö- och skärgårdsbidrag

Uppläsning

Landstinget delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med miljö- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Miljöbidrag

Kommuner, institutioner, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av regionala miljöprojekt. Syftet med projekten ska vara att förbättra eller skydda miljön inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program landstinget antagit.

För att beviljas miljöbidrag måste projektet vara av regional betydelse och bör uppfylla ett antal kriterier. Du kan läsa mer om detta i Riktlinjer för miljöbidrag

Ansök om miljöbidrag

Under 2017 har vi fått många ansökningarna om bidrag, vilket är glädjande. Bidragsbudgeten för 2017 är nu intecknad och Tillväxt- och regionplanenämnden hanterar inte fler ansökningar under 2017.

Välkommen att söka bidrag 2018.

Ansökningsblankett miljöbidrag

Att redovisa projekt

Redovisningen ska beskriva både vad projektet uppnått i sak, och det ekonomiska utfallet jämfört med ansökan. Tillsammans med slutredovisningen ska även en sammanfattning bifogas. Sammanfattningen kommer publiceras på sll.se med syfte att projektens resultat, slutsatser och erfarenheter sprids till berörda målgrupper inom Stockholmsregionen. Här kan du läsa om genomförda och redovisade miljöprojekt

Delredovisningsblankett miljöbidrag
Slutredovisningsblankett miljöbidrag
Rekvisitionsblankett miljöbidrag

Skärgårdsbidrag

Kommuner, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av skärgårdsprojekt. Projekten ska avse att utveckla och värna om skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapa förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation.

Projektet ska vara av allmänt intresse i enlighet med planer och program landstinget antagit. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer. Bidrag ges inte heller till redan genomförda insatser. Du kan läsa mer om kriterierna i Riktlinjer för skärgårdsbidrag

Ansök om skärgårdsbidrag

Under 2017 har vi fått många ansökningarna om bidrag, vilket är glädjande. Bidragsbudgeten för 2017 är nu intecknad och Tillväxt- och regionplanenämnden hanterar inte fler ansökningar under 2017.

Välkommen att söka bidrag 2018.

Ansökningsblankett skärgårdsbidrag

Att redovisa projekt

Redovisningen ska beskriva både vad projektet uppnått i sak, och det ekonomiska utfallet jämfört med ansökan. Tillsammans med slutredovisningen ska även en sammanfattning bifogas, som publiceras på sll.se i syfte att projektens resultat, slutsatser och erfarenheter sprids till berörda målgrupper inom Stockholmsregionen. Här kan du läsa om genomförda och redovisade skärgårdsprojekt

Delredovisningsblankett skärgårdsbidrag
Slutredovisningsblankett skärgårdsbidrag
Rekvisitionsblankett skärgårdsbidrag

Fraktbidrag

Företag och livsmedelsbutiker i skärgården kan få bidrag för frakt av gods respektive livsmedel.

Stockholms läns landsting har lämnat bidrag till frakt av gods sedan sjuttiotalet i syfte att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.

Fraktbidrag utbetalas enbart till företag. Dessa måste bedriva varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren. Bidraget ges för inhyrning av båt för vissa transporter av tungt och skrymmande gods som inte kan fraktas med reguljär båttrafik. Fraktbidrag ges också för varutransporter till livsmedelsbutiker.

Bidraget kan inte ges till transporter av oljeprodukter, avverkad skog, byggmaterial, grus, krossmaterial eller jord.

Tungt och skrymmande gods

Fraktbidrag kan ges till företag med varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Fraktbidrag avser inhyrning av båt för transport av gods som inte kan fraktas med reguljär frakttrafik. Fraktbidrag ges med två tredjedelar av kostnaden exkl. moms.

Ansökningsblankett rekvireras från Waxholmsbolaget. Till ansökan bifogas F-skattsedel eller bolagsbevis. Ansökningarna lämnas in kvartalsvis.

Livsmedelsbutikers varutransporter

Livsmedelsbutiker på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård kan få varutransporter subventionerade med 80% av kostnaden exkl. moms.

Livsmedelsbutiker som fraktar med Waxholmsbolaget får subventionen genom avdrag på fakturan. För att bli berättigad till detta avdrag ska en ansökan årligen lämnas in till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Box 22550 Stockholm, som innehåller uppgifter om innehavare och sortiment.

Ansök om fraktbidrag

Livsmedelsbutiker som fraktar sina varor med annan transportör, ska ansöka om fraktbidrag hos Waxholmsbolaget.

Ansökningsblanketter rekvireras från Waxholmsbolaget. Till ansökningarna bifogas F-skattsedel eller bolagsbevis.