Nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Uppläsning

RUFS 2010 har varit vår regionala utvecklingsplan i snart sex år. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, i samverkan med regionens aktörer.

En ny regional utvecklingsplan

Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.

Aktualitetsbedömning

Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010. Under 2013-2014 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att planen är fortsatt både aktuell och användbar, men den pekade på en del utvecklings- och förbättringsområden. Ta del av aktualitetsbedömningen 

Utifrån resultatet av aktualitetsarbetet satte sedan arbetet med nästa plan igång. Den 20 augusti 2015 godkände landstingets tillväxt- och regionplanenämnd programmet för nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. 

Jämförelse med RUFS 2010

RUFS 2050 kommer i många delar att likna RUFS 2010. En långsiktig plan kräver uthållighet. Delar som ändå har utvecklats är bland annat hållbarhetsansatsen, ett större fokus på människan och en starkare genomförandeinriktning. 

Samråd

Under perioden 8 april - 30 september 2016 pågick ett samråd om RUFS 2050. I remissvaren ser vi hur alla aktörer ser på regionens utveckling.

Samrådets synpunkter kommer bearbetas in i nästa version av den regionala utvecklingsplanen. Under hösten 2017 kommer planen att ställas ut i en utställning, då finns det också möjligheter att lämna synpunkter. Den slutliga planen ska finnas för beslut i landstingsfullmäktige under 2018. Läs mer om samrådet