Så ska Stockholmsregionen utvecklas fram till 2050

Uppläsning

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade idag att godkänna utställningsförslaget för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050. Under perioden 27 juni–3 november 2017 får länets aktörer chans att kvalitetssäkra innehållet i planen, som ska uttrycka den samlade viljan att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Foto: Jeppe Wikström

Arbetet med att ta fram RUFS 2050 har pågått sedan 2015. Planen bygger vidare på RUFS 2010 och ska ligga till grund för regionens utveckling i det långa perspektivet när det gäller exempelvis bebyggelse, klimatfrågor, tillväxt och tillgänglighet.

Planen har formell status som regionplan och är vägledande för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen under de kommande åtta åren efter att planen antagits.

– RUFS 2050 är ett av Stockholmsregionens viktigaste verktyg för att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Det vi planerar och bygger idag kommer att påverka hur det är att leva i regionen långt framåt, säger Hanna Wiik, chef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Vägledande dokument

Det nya i RUFS 2050 jämfört med den nuvarande utvecklingsplanen är bland annat att de fyra övergripande målen har kompletterats av delmål för år 2030 och regionala prioriteringar för perioden 2018–2026. På så vis blir planen ett tydligare vägledande dokument även på kortare sikt.

Samverkan A och O

RUFS 2050 tas fram genom nära samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle i länet. Under våren har planen förankrats inom Stockholms läns landstings nämnder för att dess mål tydligt ska kunna kopplas till landstingets verksamhet.

Beslutet i Tillväxt- och regionplanenämnden betyder att regionens aktörer ges chans att lämna synpunkter på utställningsförslaget under perioden 27 juni–3 november 2017 för att kvalitetssäkra planens innehåll och diskutera hur man ska arbeta för att uppnå målen. Målet är att Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om strategin under 2018.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling