Det regionala cykelkansliet

Uppläsning

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Detta gör vi

För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Syfte

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet.

Vem påverkas och tidsplan

Målgruppen för cykelkansliet är samtliga aktörer som arbetar med cykeltrafik, exempelvis Trafikverket, kommuner, forskare, näringsliv och intresseorganisationer. Arbetet med cykelkansliet kommer att utvärderas vid årsskiftet 2018–2019.

Det här är det regionala cykelkansliet

Cykling har gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Vi blir allt fler som cyklar allt längre vilket innebär att det krävs ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. För att påskynda arbetet med det regionala cykelvägnätet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli.

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet. För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt riktning ska cykelkansliet ta fram ett årligt cykelbokslut.

Det krävs ett gemensamt arbete för att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Ett stort ansvar ligger på väghållarna, det vill säga Trafikverket och Stockholms läns kommuner. För att samordna och effektivisera arbetet med cykelvägnätet har vi inrättat nätverksgrupper med samtliga väghållare.

Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan

  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Trafikverket Region Stockholm

Den regionala cykelplanen

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län med visionen: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen. Målsättningen i den regionala cykelplanen är att cykelanvändningen i länet ska öka från 5 procent till 20 procent till år 2030. Då ska samtliga regionala cykelstråk vara utbyggda och färdiga.

Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av det regionala cykelvägnätet. Cykelplanen pekar ut ett sammanhängande cykelvägnät för arbetspendling som möjliggör för resor mellan större bostadsområden, arbetsplatser och knutpunkter. Frågan om bättre kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik lyfts fram liksom förbättringar av drift och underhåll. Cykelplanen beskriver även behovet av cykelvägvisning och cykelparkeringsåtgärder.

Den regionala cykelplanen lyfter fram sex områden som särskilt viktiga att arbeta med:

  1. Bra utbud av cykelvägar
  2. Enkelt att planera cykelresan
  3. Lätt att hitta under resans gång
  4. Säkert och tryggt för alla trafikanter
  5. Enkelt att kombinera cykel och kollektivtrafik
  6. Gott om cykelparkering

Regionalt cykelbokslut

För att följa upp att arbetet med cykeltrafiken går i rätt riktning har vi tagit fram ett cykelbokslut. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet ska utgöra kunskapsunderlag för kommande planering och åtgärder samt klargöra eventuella ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att uppnå den regionala cykelplanens vision och målbild. Ambitionen är att ett cykelbokslut ska tas fram årligen.

Regionalt cykelvägnät

Det finns goda förutsättningar att cykla i Stockholm. Majoriteten av alla resor som görs i länet är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen. Även på längre sträckor finns det goda förutsättningar att cykla. Den genomsnittliga cykelresan för arbetspendling i Stockholm är 9 kilometer. I takt med att cykelbanorna blir bättre och cyklarna blir snabbare finns det möjlighet att öka avståndet ännu mer.

Regionala cykelstråkFör att möta behovet av längre cykelresor har vi pekat ut ett regionalt cykelvägnät. Ambitionen är att cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Då ska hela Stockholms län bindas samman av högkvalitativa cykelstråk som möjliggör för hastigheter på uppemot 30 km/tim. Cykelstråken ska vara lika högt prioriterade som de största vägarna för biltrafik och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.

Det regionala cykelvägnätet omfattar 850 kilometer uppdelat på 50 specifika cykelstråk. I kartan intill visas de regionala cykelstråken.

Klicka här för att se en större bild

Cykelvägvisning

Cykelvägvisning är viktigt för att hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. För att underlätta för cyklister att orientera sig i cykelvägnätet har vi tagit fram ett informationsblad för regional cykelvägvisning. Informationsbladet omfattar en stamgrenplan med regionala målpunkter samt principer för avståndsangivelser, teckenstorlek, typsnitt och bottenfärg. Ambitionen är att samtliga cykelstråk i det regionala cykelvägnätet ska vara skyltade enligt samma princip.

För att tydliggöra vad som är regionala cykelstråk har vi även tagit fram en särskild cykelsymbol. Cykelsymbolen ska placeras överst på cykelvägvisningen för att visa vad som är regionalt cykelstråk. Här hittar du tryckformat för cykelsymbolen samt informationsblad och stamgrenplan.

Regional cykelvägvisning (pdf)

Stamgrenplan (pdf)

Stamgrenplan (dwg)

Cykelsymbol (png)

Cykelsymbol (dwg)

På gång i cykelvägnätet

På gång i cykelvägnätetDet blåser cykelvindar i Stockholm. Antalet cyklister har aldrig varit så många som idag och cykelförsäljningen slår hela tiden nya rekord. Det märks även i det regionala cykelvägnätet där det pågår ständiga utbyggnader och förbättringar. Sedan 2014 då den regionala cykelplanen antogs har det byggts ut cirka 50 kilometer regionala cykelstråk. De närmaste åren planeras det för en fortsatt stark utbyggnad.

I kartan intill har vi markerat hur de regionala cykelstråken har byggts ut sedan 2014. Kartan visar också vilka åtgärder som är planerade för de kommande fem åren.

Klicka här för att se en större bild

Regionala stråkstudier

Det regionala cykelkansliet har beviljats ekonomiskt bidrag för att genomföra stråkstudier av regionala cykelstråk. Syftet med stråkstudierna är att effektivisera cykelplaneringen i Stockholms län och påskynda arbetet med att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Arbetet med stråkstudier kommer att genomföras i etapper. Våren 2017 inleds arbetet med Kungsängenstråket/Hässelbystråket och Västerhaningestråket. Därefter kommer arbetet att fortsätta med ytterligare cykelstråk.

Läs mer om arbetet med regionala cykelstråk (pdf)

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!