Det regionala cykelkansliet

Uppläsning

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Detta gör vi

För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Syfte

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet.

Vem påverkas och tidsplan

Målgruppen för cykelkansliet är samtliga aktörer som arbetar med cykeltrafik, exempelvis Trafikverket, kommuner, forskare, näringsliv och intresseorganisationer. Arbetet med cykelkansliet kommer att utvärderas vid årsskiftet 2018–2019.

Det här är det regionala cykelkansliet

Cykling har gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Vi blir allt fler som cyklar allt längre vilket innebär att det krävs ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. För att påskynda arbetet med det regionala cykelvägnätet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli.

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet. För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt riktning ska cykelkansliet ta fram ett årligt cykelbokslut.

Det krävs ett gemensamt arbete för att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Ett stort ansvar ligger på väghållarna, det vill säga Trafikverket och Stockholms läns kommuner. För att samordna och effektivisera arbetet med cykelvägnätet har vi inrättat nätverksgrupper med samtliga väghållare.

Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan

  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Trafikverket Region Stockholm

Den regionala cykelplanen

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län med visionen: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen. Målsättningen i den regionala cykelplanen är att cykelanvändningen i länet ska öka från 5 procent till 20 procent till år 2030. Då ska samtliga regionala cykelstråk vara utbyggda och färdiga.

Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av det regionala cykelvägnätet. Cykelplanen pekar ut ett sammanhängande cykelvägnät för arbetspendling som möjliggör för resor mellan större bostadsområden, arbetsplatser och knutpunkter. Frågan om bättre kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik lyfts fram liksom förbättringar av drift och underhåll. Cykelplanen beskriver även behovet av cykelvägvisning och cykelparkeringsåtgärder.

Den regionala cykelplanen lyfter fram sex områden som särskilt viktiga att arbeta med:

  1. Bra utbud av cykelvägar
  2. Enkelt att planera cykelresan
  3. Lätt att hitta under resans gång
  4. Säkert och tryggt för alla trafikanter
  5. Enkelt att kombinera cykel och kollektivtrafik
  6. Gott om cykelparkering

Regionalt cykelbokslut

För att följa upp att arbetet med cykeltrafiken går i rätt riktning har vi tagit fram ett cykelbokslut. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet ska utgöra kunskapsunderlag för kommande planering och åtgärder samt klargöra eventuella ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att uppnå den regionala cykelplanens vision och målbild. Ambitionen är att ett cykelbokslut ska tas fram årligen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!