Landstinget söker konstnärer för tre uppdrag

Uppläsning

Stockholms läns landsting inbjuder konstnärer att anmäla intresse för tre skissuppdrag, till matsal och korridorer på två olika våningsplan, i den nya byggnaden. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en lång tradition av konst på Huddinge sjukhus.

Bilden visar tänkt vägg för konstuppdrag

Tre konstnärliga gestaltningsuppdrag utlyses för matsal och korridorer till nybyggnad på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre olika skissuppdrag till matsal och korridorer på två olika våningsplan. En stor nybyggnation för operationsverksamhet och kringliggande verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge genomförs nu och planeras stå klar 2019. I den stora investeringen är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.

I den ursprungliga anläggningen som blev färdig på 1970-talet samspelade en samhällsengagerad konst med inredning och arkitektur, konsten mötte och fick stor betydelse för besökare och patienter i alla sjukhusets miljöer, i patientnära miljöer men också på utegårdar, i korridorer, hisshallar och entréer.

Beskrivning, kravspecifikation och budget

Utlysningen gäller tre uppdrag. Det första avser korridorstråk mitt i operationsverksamheten, det andra avser korridorer för personal. Det tredje uppdraget avser nybyggnationens matsal för all personal. Här finns en större öppen ca 3 meter hög vägg som löper genom tre rum.

Grundläggande information kring utlysningen hittar du på vår webb www.kultur.sll.se

Tidplan

2017-03-27 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad Intresseanmälan.
2017-04-21, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
2017-05-03, planerat startmöte för skissuppdraget.
Avstämningsmöte under pågående skissarbete.
2017-08-18, inlämning av skissförslag.
2017-08-25, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
Vår 2019, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

vara yrkesverksam konstnärvid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:
-den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
-du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
-miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Hur görs ansökan?

Fyll i den digitala Intresseanmälan på www.kultur.sll.se senast 27 mars 2017.
Inga skisser krävs.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i slutet av maj 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

 

Tillbaka till nyhetslistan kultur