Kultur för barn och unga

Uppläsning

Stöd till kultur- och föreningslivet, konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är kulturförvaltningens tre kärnområden. Barn och unga är en prioriterad grupp.

Bibliotek Dieselverkstaden Foto Anna Molander

Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter enligt landstingets handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. Förvaltningens arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att ge information samt att öka barns och ungas inflytande. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och en övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamheter för barn och unga.